Hjem Kunngjøringer av planerKommunedelplan for dobbeltsporet jernbane Leangen - Hommelvik, r20180015

Kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane Leangen - Hommelvik, r20180015

Frist for innspill: 15.12.2018

Overnevnte plan er 23.10.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

 

Det blir informasjonsmøte torsdag 22.11 kl. 18-20 i Folkets hus på Ranheim.(Ranheimsvegen 175)

Hensikt/sammendrag

Hensikten med kommunedelplanen er å sette av areal til ny dobbeltsporet jernbane mellom Trondheim og Hommelvik. Det er utredet fire alternative traseer, inkludert planforslaget. Planforslaget vil avklare plassering av dobbeltsporet og frigi de andre traseene som har vært aktuelle fram til nå.

Kommunedelplanen båndlegger arealene/ forbyr tiltak som kan være til hinder for planlegging og utbygging av dobbeltsporet fram til ny detaljplan blir utarbeidet. Alle byggetiltak innenfor båndleggingssonen skal oversendes Bane NOR for uttale. De vil avgjøre hvilke tiltak som kan tillates og ikke. Med unntak av de restriksjoner som følge av båndleggingen, vil gjeldende kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner innenfor planområdet fremdeles gjelde.

Kommunedelplanen vil danne grunnlag for detaljregulering av trase. Den vil også legge til rette for en opprustning av prioriterte stasjoner på strekningen, for å tilrettelegge for effektive knutepunkt for kollektivtrafikken. Arbeidet med detaljregulering er ikke startet opp, og det vil bli en egen prosess rundt dette når kommundelplanen er vedtatt.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart 1 av 2

Plankart 2 av 2

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Konsekvensutredning

Innkomne innspill

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse:

Send inn merknad

Åpne skjema for å gi innspill

Sist oppdatert: 02.11.2018