Stenger deler av Strandveiparken etter funn av miljøgifter

Trondheim kommune sperrer i dag av deler av Strandveiparken etter at det er påvist for høye verdier av miljøgifter i grunnen. Området blir nå gjerdet inn, og nye undersøkelser av grunnen skal gjennomføres.

Sist oppdatert: 24.11.2023

Foto av Strandveiparken
Trondheim kommune sperrer av deler av Strandveiparken etter funn av miljøgifter. Området skal nå undersøkes på nytt og de forurensede massene skal fjernes.

I forbindelse med en planlagt oppgradering av parken er det rutinemessig tatt prøver av grunnen. Disse prøvene viser for høye verdier av ulike miljøgifter. Som et føre-var-tiltak har Trondheim kommune derfor besluttet å gjerde inn deler av Strandveiparken og gjennomføre nye undersøkelser av topplaget på området.

På sikt skal de forurensede massene byttes ut slik at det etableres et trygt og godt lekeområde i nabolaget.

Nødvendig å skifte ut masser

Det er dyrt å rydde opp i gamle synder. Kommunens opprinnelige plan var å starte oppgradering av det nordlige området i Strandveiparken i år. Nå blir det sannsynligvis masseutskifting i nesten hele parken.

I forbindelse med planlagt gravearbeid, er det pålagt å ta prøver av jorda for å undersøke om den er forurenset. Det er også gjort i Strandveiparken. Prøvesvarene fra det nordlige området viser at det er nødvendig å skifte ut massene når parkområdet skal oppgraderes.

Samtidig ble det også tatt prøver av lekeområdet som ligger i midtpartiet av parken siden det også er ønskelig å oppgradere denne delen på et senere tidspunkt. Her er det også nødvendig å skifte ut massene. For sikkerhets skyld ble det utført en helserisikovurdering knyttet til videre bruk av lekeplassen. Risikovurderingen viser at forurensningen i den midtre delen av Strandveiparken ikke er akseptabel. Her blir det nå tatt ytterligere prøver i det øverste laget av massene.

- Som et forebyggende tiltak velger vi å stenge parken nå, og vi ønsker å skifte ut massene. Dette spesielt med tanke på at barn skal kunne leke her. Prøvene viser så høy konsentrasjon av bly og andre miljøgifter at det ikke anbefales at det leker barn på området slik det er nå.

Sak til formannskapet

- Det betyr at prosjektet med å oppgradere Strandveiparken del for del blir snudd på hodet. Vi kommer til å foreslå for formannskapet at vi først prioriterer å bytte ut de forurensede massene, forteller teknisk sjef Tomas Eidsmo i Trondheim kommune.

Hvis pengesekken hadde vært full, ville vi selvfølgelig ha gjort alle tiltak med å oppgradere lekeapparat, laget fine oppholdsplasser og beplantning samtidig, men nå må vi gjøre det som er viktigst - og det er å gjøre det trygt for både store og små å oppholde seg i parken.

- Det betyr at nesten hele området blir avstengt og utilgjengelig i hele sommer. Det er veldig synd, for vi vet at mange som bor i nærheten bruker parken litt som sin egen hage. Heldigvis er Lademoparken like ved og den nye Buranbanen aktivitetspark er nå også ferdig oppgradert og klar til bruk, sier Eidsmo.

Hvilke stoffer er det som er funnet?

- Det er for høye konsentrasjoner av spesielt tungmetaller som bly og stoffklassen PAH. Disse forbindelsene finner vi i store deler av byen, og dette skyldes blant annet historisk aktivitet som tidligere industri, sier Anette Fenstad som er avdelingsleder forurensning i Klima- og miljøenheten.

Vet vi hvilke virksomheter som har forårsaket denne forurensningen?
- Dette er en type forurensning som vi finner mye av i byen. Gammel byjord har fyllmasser som er brukt og gjenbrukt, og har blitt forurenset fra flere kilder, som for eksempel gamle bygninger, branner og industri. Akkurat her tror vi at hovedkilden til forurensningen er mekanisk industri og verksted som har vært på området før, sier Fenstad.

Hva er farene med disse stoffene?

- Alle miljøgifter kan påvirke helse og miljø negativt om vi eksponeres for for høye konsentrasjoner. Barn og voksne eksponeres hovedsakelig for bly fra forurenset grunn gjennom oralt inntak. Det vil si de kan få i seg bly ved å “spise” jord eller putte fingrene i munnen etter å ha gravd i jorda. For de andre forbindelsene kan det også være litt opptak via hudkontakt i tillegg til oralt inntak.

Det er totaleksponeringen for disse stoffene som er bekymringsfull, og derfor er det viktig å redusere eksponeringen der det er mulig, slik at risikoen for negative helseeffekter reduseres. Fordi eksponeringen for disse stoffene kan være høy fra andre kilder, som mat, er det viktig å redusere eksponeringen fra forurenset jord, sier Anette Fenstad.

Fallmateriale beskytter

Lekeområdet i Strandveiparken har vært dekket med fall-/gummimateriale, er det noe som har beskyttet barn som har lekt her tidligere?

- Ja, en slik barriere gjør at forurensingen stenges mer inne slik at det ikke er så lett å putte jorda i munnen eller ha mye hudkontakt med jorda. Det hindrer også at jordpartikler graves opp og virvles opp i lufta slik at de ikke pustes inn, forteller Fenstad.

Noen lurer sikkert på om barn kan være skadet gjennom tidligere lek her?
- Som nevnt er det totaleksponeringen for miljøgifter vi ønsker å begrense. I Miljødirektoratet sitt arbeid med å foreslå grenseverdier i jord, har de lagt til grunn FHI sin vurdering om at
75 % av bly og 50 % av PAH inntas via mat. Lekeplassen kan ha vært en ekstra kilde til eksponering for miljøgiftene for noen av de som har vært her, først og fremst dersom de har spist jord eller hatt direkte kontakt med jorda.

Hva med andre lekeplasser i kommunen?

- Fra tidlig på 2000-tallet har det vært fokus på ren jord på lekeplasser og i barnehager. I Trondheim skal alle nye lekearealer, skolegårder og barnehager vurderes og undersøkes for forurensning. Det samme gjelder når parker og lekeplasser oppgraderes. I Trondheim har vi derfor generelt god oversikt og kontroll på hvilken forurensning som finnes hvor, og at slike områder er trygge, forteller Fenstad.

Vi vet ikke om forurensningen var kjent for utbygger som etablerte lekeplassen. Rammetillatelse og igangsettingstillatelse ble gitt i 2005 og fokus på forurensede masser var nok ikke like stort den gangen som det er i dag.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål om helsemessige konsekvenser av miljøgifter kan du kontakte Trondheim kommune ved Klima- og miljøsjef Hans Fredrik Kvitvang, tlf 41 22 05 88, eventuelt Kommuneoverlege Sara Lundseng, tlf 45 06 56 60.

Fakta

Området er kartlagt med prøvetaking i 12 prøvepunkter fra den innledende undersøkelsen, og utvidet med 15 prøvepunkter i supplerende kartlegging. Totalt er det analysert 50 prøver fra 27 punkter. Det er påvist alt fra rene masser til svært forurensede masser i Strandveiparken. Forurensningen varierer innenfor området, også med relativt korte avstander mellom prøvepunktene. Forurensningen er særlig knyttet til metallet bly, benso(a)pyren og andre polyaromatiske hydrokarboner (PAHer).

 

Næring, miljø og samferdsel

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward