Tempe-Sorgenfri

Tempe-Sorgenfri

Tempe og Sorgenfri er et områdeprogram som Trondheim kommune, stat, fylke og lokalsamfunn samarbeider om å gjennomføre. Gjennom områderettet innsats skal programmet bidra til at bydelen framstår som attraktiv og mangfoldig.

Elever skal krysse trafikkert vei
Hva er et områdeprogram?

Kort fortalt er et områdeprogram er en strategisk, overordna plan for en samling prosjekter innenfor definerte tidsmessige og geografiske begrensninger.

Trondheim kommunes nye områdeprogram varer fra 2022 til 2032, og omfatter bydelene Lademoen og Tempe-Sorgenfri i Trondheim. Programmene har tre strategiske hovedkomponenter: områdeutvikling, tjenesteutvikling og ressursmobilisering.

Idéen er å bringe offentlige aktører og innbyggere nærmere hverandre gjennom metodisk arbeid med sammenhenger mellom disse tre komponentene.

Programmet bygger på sentrale samfunnsmål i kommuneplanen, politiske vedtak, statlige føringer, innspill fra fagmiljøer og fra innbyggerne i bydelen.

Programmet prøver ut nye arbeidsformer og ulike metoder for medvirkning og samskaping i bydelen. Erfaringene fra områdearbeidet er verdifulle for nye satsinger som Smartby Trondheim og for omstilling til kommune 3.0.

Fra 2017 følger Husbanken områdeløftarbeidet gjennom Trondheim kommunes deltakelse i storbyprogrammet. Erfaringer herfra sees i sammenheng med fremtidige virkemidler for “god byutvikling, bolig og nærmiljø.”

Hva er målet med programmet?

Målene for satsingen på Tempe og Sorgenfri fastsettes høsten 2022.

Hva er bakgrunnen for programmet?

Satsingen bygger på Nye områdesatsinger i Trondheim som formannskapet vedtok 23. mars 2021. Nærmere info om den sammenhengende innsatsen i perioden finner du i handlingsdelen for programmet (2017-2020).

Hva skal gjennomføres i programmet?

Programmet er delt i tre, med fokus på områdeutvikling, tjenesteutvikling og lokal ressursmobilisering.

Rapporter og planer

2022: Sosiokulturell stedsanalyse for Tempe-Sorgenfri.

Kontakt oss

Du finner mer info om hva vi jobber med akkurat nå og kan også komme i kontakt med oss via nettsiden, Facebook-siden TempeSorgenfri og på instagram (kommer).

Programleder: Tonje Bostad, tlf. 41 12 22 08.

Programkoordinator: Lene Markussen, tlf. 95 79 41 21.

Sist oppdatert: 12.09.2022

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M