Hjem Om kommunenPriser, avgifter og gebyrerPriser - bolig- og eiendomstjenester (kommunale avgifter)

Priser - bolig- og eiendomstjenester (kommunale avgifter)

Betalingsordninger (dele opp i flere avdrag)

Informasjon om betalingsordningene våre:
Bystyret har bestemt at kommunale eiendomsavgifter skal betales med fire terminer pr år. 2011 blir ett overgangsår til ny ordning og vi ha tre terminer. Fra 2012 vil det være fire terminer noe som gjør at fakturaen ikke blir like stor som med den gamle ordningen som hadde to terminer pr år. Men skulle det likevel bli problemer med å betale fakturaen innen forfall kan kommunen hjelpe deg.

Utsette betaling

Hvis det av gode grunner er vanskelig å få betalt fakturaen innen forfall. Er det er mulig å få utsatt betaling av de kommunale eiendomsavgiftene. Kontakt regnskapstjenesten på telefon 993 25 600 for å gjøre avtale om utsatt betaling.

Dele opp faktura i avdrag

Det er også mulig å dele opp faktura for kommunale eiendomsavgifter i to avdrag. Kontakt regnskapstjenesten på telefon 993 25 600 for å gjøre avtale. Merk! Du må ha gjort opp ditt utestående til kommunen innen faktura for neste termin kommer.

eFaktura og AvtaleGiro

Trondheim kommune tilbyr eFaktura og Avtalegiro på kommunale avgifter. De fleste nettbaker vil komme med forslag om dette når du betaler en faktura på kommunale eiendomsavgifter.

Viktig å betale

Hvis man unnlater å betale kommunale avgifter så kan dette i verste fall føre til tvangssalg av din bolig. Det er derfor viktig at de kommunale avgiftene blir betalt. Hvis du har problemer med å betale fakturaen innen forfall er det viktig at du kontakter Regnskapstjenesten på telefon 993 25 600 og får å avtale en betalingsløsning.
Har du fått varsel om tvangssalg av boligen din ta kontakt med Kemneren i Trondheimsregionen.

Feieavgift

Feieavgiften som finansierer lovbestemt feiing ble tidligere innkrevd med avgift for feiing av selve pipeløpet. I henhold til forskrift av 26. juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn er det krav om at det i tillegg til feiing også skal utføres innvendig tilsyn av piper og ildsteder, samt informasjon om riktig fyring. Dette medfører at avgiftssatsene nå beregnes ut fra boenhet (leilighet/enebolig) som har ildsted tilknyttet pipeløp.

Lovbestemt tilsyn gjelder også for gassanlegg. 

Tilsyn av skorstein (pipe) og ildsted og feiing av skorstein (pipe) skal foretas etter behov. Behovet fastsettes ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde m.m. 

Betalingssatser f.o.m 01.01.2017 (inkl. moms)

Ordinært feiegebyr*     kr 329.

*Avgiften beregnes med kr. 329,- per pipeløp med tilknyttet ildsted i hver boenhet.

Det er via Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) lagt til rette for at kunder kan bestille ekstraordinær feiing og tilsyn direkte.

Brannlovens Forskrift om brannforebygging av 1. januar 2016

Spørsmål om avgiften rettes til:
TBRT, feieavdelingen, Tempevegen 23, telefon 416 67 000, e-post: feier@tbrt.no.

Forklaring av faktura

Regnskapstjenesten får mange spørsmål angående regningen på Kommunale Eiendomsavgifter. Her finner du en forklaring på hvert enkelt punkt på fakturaen.
Hva betyr de forskjellige punktene på fakturaen for kommunale eiendomsavgifter?

Fakturaforfall:

 • Forfall 20. januar: perioden 01.10-31.12.
 • Forfall 20. april: periode 01.01-31.03.
 • Forfall 20. juli: periode 01.04-31.06.
 • Forfall 20. oktober: periode 01.07-30.09.

NB: Reklamasjonsfrist på våre fakturaer er 14 dager fra fakturadato

 1. Eiendomsskatt: Eiendomsskatten er 6,05 promille av skattegrunnlaget for eiendommen (bygg og tomt). Skattegrunnlaget skal gjenspeile markedsverdien pr 1. januar 2004, med fratrekk på kr 500.000,- for hver godkjente selvstendige boenhet.
 2. Feiegebyr: Feiegebyr betales årlig for feiing av pipe/r i din bolig. Feiing foretas etter vurdering fra Trondheim kommunale feiervesen, det skal feies minium en gang hvert 4. år. Dersom du har ildsted i boligen som ikke er i bruk, men er tilkoplet pipe må feiegebyr betales. Dersom ildstedet er plombert betales ingen avgift. Kontakt Trondheim kommunale feiervesen for spørsmål angående plombering av ildsteder.
 3. Avregnet vann: Det vannforbruk du har hatt i din bolig det siste år, i henhold til avlesning (gjelder de som har vannmåler). Man betaler vann pr. m3 (1 kubikkmeter = 1000 liter). En m3 (1000 liter) vann koster i 2018 kr 11,91 (inkl. mva.)  
 4. Avregnet avløp:  Dette er mengden avløpsvann fra din bolig, det beregnes ut fra mengden vann du har forbrukt å måles også i m3. En m3 avløpsvann koster kr 14.13 (inkl. mva.) 

Boliger uten vannmåler

Hvis boligen din ikke har montert vannmåler beregnes avgiften ut fra areal og da er prisen beregnet pr m2(kvadratmeter) areal boligen din har. Prisen pr m2 er: kr 35,68 (inkl. mva.) + mva for vann og kr  42,40 (inkl. mva.) for avløpsvann. Men du kan bruke så mye vann du ønsker uten at dette påvirker avgiftene. Mange kan spare penger på å montere vannmåler i boligen hvis du har lavt forbruk.

 1. Gebyr som går til å dekke velikehold av kommunale vann- og avløpsanlegg. Gebyret er kr 415 (inkl. mva) for vann, og kr 473 (inkl.mva) for avløp. 
 2. Fast vann/fast avløp:
 3. Forskudd, Vann og Avløp: Estimert forbruk av vann og avløp for inneværende år.
 4. Betalt Vann og betalt Avløp: Merk deg at det står minus bak beløpet, det vil si at dette beløpet trekkes fra på din faktura. Gjelder fjorårets betalte forskudd.
 5. Målerleie: (f.eks 1/2” eller 3/4”): Dette er en årlig leie for vannmåleren som du har i din bolig. 1/2 til 1" koster kr 255 (inkl. mva.). Større enn 1" koster kr 406 (inkl mva.).
 6. Restavfall/Papir/Plast: Renovasjonsavgift for tømming av søppel og leie av søppelkasser. Beløpet vil variere etter hvor stor søppelkassen din er. Hvis du har behov for endring av størrelse på søppelkasse kan du kontakte Trondheim Renholdsverk AS.

Gebyr for tilsyn med feiing og service av varme

Kommunen fører et administrativt tilsyn med at bestemmelsene i Forskrift om krav om feiing av og service på varmeanlegg, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag overholdes.

Gjeldende sats fra 01.01.2018

Type avgift: Gebyr for tilsyn med feiing og service av varmeanlegg
Sats: 575,- inkl mva.

Kostnadene for tilsynet påhviler eier av fyringsanlegget med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 7-5, 3. ledd, jf. § 7-4, 4. ledd.

Gebyrregulativ for saksbehandling av byggesaker, planforslag, delingssaker og eierseksjonering

I Trondheim kommune er det utarbeidet et eget gebyrregulativ som omfatter saksbehandling etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven.

Priser på plan- og bygningstjenester i Trondheim kommune.

 

Gebyrsatser vann og avløp 2018

 GrunnlagVann Avløp 
   
Årsgebyr for abonnenter med måler   
 Abonnementsgebyr, fastpris 433  518
 Forbruksavhengig gebyr 11,91  14,13
 Årsavgift vannmåler, ½"-1" 266  
 Årsavgift vannmåler, 1½"  423  
   
Årsgebyr for abonnenter uten måler   
 Abonnementsgebyr, fastpris  433  518
 Forbruksgebyr (per m2 bygningsareal)** 35.68 38,69
   
 Ordinært tilknytningsgebyr   
Tilknytningsgebyr per mbygningsareal (engangs) 52,81 52,81

Det er egne satser for tilknytningsgebyr for driftsbygninger i landbruket.

Alle beløp i kroner
Alle beløp inklusive 25 % mva

**)Omregningsfaktoren mellom areal og volum er 3, dvs. 1 m2 omregnes til 3 m3.

Se og Forskrift for vann og avløpsgebyr, Trondheim

Spørsmål om gebyrene rettes til Trondheim bydrift, Tempevegen 22, tlf. 72 54 63 50.

Kloakkummer, septiktanker og latriner - satser 2018

Latrinerenovasjon: Pr spann for ukentlig tømming
For flere gangers ukentlig tømming økes avgiften med det det koster pr spann for ukentlig tømming         kr 4615

Kloakkummer pr år (spyling eller tømming)         kr 1466

Slamavskillere/septiktanker, tette tanker:
Grunnavgift for tømming av tanker inntil 4 m3         
kr 2232 

- Tillegg for flere tømminger per år/tømming utover 4 m (pr m3)    kr 416

Tilsyn og kontroll av mindre avløpsanlegg          kr 464

Søknad om utslippstillatelse: Saksbehandlingsgebyr pr. søknad     kr 10 000

Renovasjon, husholdningsavfall 2018

Renovasjonspriser for 2018.

Spørsmål?
Har du spørsmål om renovasjonsgebyret for din eiendom, er du velkommen til å ta kontakt med:

Trondheim renholdsverk

Telefon: 72 54 05 40
Telefax: 72 54 05 51
Åpningstid: kl 08.00-15.30
E-post: kildesortering.postmottak@trv.no

Søk på din adresse for tømmeplan

Saksbehandlingsgebyr - tiltaksplan for terrenginngrep i forurenset grunn 2018

Skal du bygge eller grave på forurenset grunn?

Dersom grunnen er forurenset må tiltaksplan godkjennes i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2, av miljøsjefen i Trondheim kommune. Det må beregnes inntil 4 ukers saksbehandlingstid. Nye gebyrsatser for behandling av søknad om godkjent tiltaksplan er gjeldende fra 1.1.2018:

 Kategori Gebyrsats
 Terrenginngrep, enkel sak: 10 140 kr
 Terrenginngrep, middels sak:  20 340 kr
 Terrenginngrep, komplisert sak:  30 490 kr
 Terrenginngrep, svært komplisert sak: 40 730 kr

Gebyrsatser er vedtatt i henhold til forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn.

Sist oppdatert: 08.06.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?