Hjem Om kommunenPriser, avgifter og gebyrerPriser - plan- og bygningstjenester

Priser - plan- og bygningstjenester

Hvert år vedtar Bystyret prisene for saksbehandling av plan- og bygningstjenester.

A. Generelt

A1 Grunnlag

Gebyr etter dette regulativet uttrykker kommunens gjennomsnittlige kostnad ved behandling og tilsyn av saker etter plan‐ og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven. For behandling av begjæring om seksjonering innkreves gebyr i henhold til eierseksjonslovens maksimalgebyr.

I tillegg til gebyrer etter dette regulativ vil det i forbindelse med en søknad blant annet kunne bli innkrevd tilknytningsavgift for vann og/eller kloakk, samt innkrevd gebyrer på vegne av andre offentlige myndigheter, slik som blant annet tinglysingsgebyr.

A2 Gyldighet

Regulativet gjelder fra 1.1.2018. Med mindre annet fremgår nedenfor, beregnes gebyrene etter det regulativ som gjelder på det tidspunkt kommunen mottar søknad/rekvisisjon.

For endringssøknad/igangsettingssøknad osv. legges til grunn det til enhver tid gjeldende regulativ. Dette gjelder uavhengig av om rammetillatelse er gebyrberegnet etter eldre regulativ.

For forslag til reguleringsplaner og reguleringsendringer beregnes gebyret etter gjeldende regulativ på grunnlag av innsendt komplett planforslag.

A3 Betalingsplikt og timesatser

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr.

For plansaker skal det avtales i oppstartsmøte hvem som skal betale gebyret og om det skal gis fratrekk fra satsene, jf. regulativets punkt C.

For søknader/arbeider som ikke dekkes av de vedtatte satser eller når arbeidet krever unormalt stor arbeidsmengde på grunn av ekstra kontroller og lignende kan gebyret beregnes etter medgått tid.

Øvrig arbeid som kommunen skal forestå etter plan‐ og bygningslovgivningen faktureres etter medgått tid.

Følgende timesatser benyttes når gebyret beregnes etter medgått tid:
For arbeider i marken betales 2 650 kroner pr. time og for kontorarbeid 1 420 kroner pr. time. For arbeider som krever spesiell faglig kompetanse faktureres arbeidet etter faktiske utgifter.

A4 Betalingsfrist

Gebyret skal betales 30 dager etter mottak av faktura. Etter forfall oversendes kravet til innfordring for rettslig inndriving, jf. lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav. Ved for sen betaling kan det kreves forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling.

A5 Tilleggsgebyr

Kommunen kan kreve tilleggsgebyr dersom det inngås avtale om bundet fremdrift. Dersom det av kapasitetsmessige hensyn ikke er mulig å inngå avtale om bundet fremdrift med alle søkere som ber om det, avgjør kommunen hvilke saker som gis prioritet.

A6 Forhøyet gebyr

Innsendte søknader som ikke tilfredsstiller forskriftsmessige krav eller nødvendig dokumentasjon i henhold til kommunens veiledningsskriv, kan medføre forhøyet gebyr. Beregningen gjøres med grunnlag i det merarbeid dette representerer, jf. timesatser i punkt A3.

A7 Uaktuell sak

Dersom en søknad om tiltak, søknad om fradeling eller planforslag trekkes skriftlig før vedtak fattes, faktureres det etter medgått tid i henhold til timesatser i punkt A3.

A8 Avbrutt sak

Saker og planforslag som avsluttes på grunn av manglende komplettering av søknadsmateriale faktureres etter medgått tid i henhold til timesatser i punkt A3.

For avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering faktureres etter punkt E2.

A9 Urimelig gebyr

Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen i den enkelte sak der gebyret er hjemlet i plan‐ og bygningsloven § 33‐1.

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen etter egen vurdering, eller etter skriftlig søknad, fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet. Søknad om nedsettelse av gebyret utsetter ikke betalingsfristen.

A10 Klageadgang

Kommunens avgjørelse av søknad om nedsettelse eller frafall av gebyr er å anse som et enkeltvedtak og kan påklages til fylkesmannen etter reglene i forvaltningsloven.

A11 Oppsplitting av saker

I de tilfeller der det er forhold på søkers side som fører til at kommunen får merarbeid som følge av oppsplitting av saker, kan det kreves tilleggsgebyr for merarbeidet. Dette faktureres etter medgått tid, i henhold til timesatser i punkt A3.

A12 Udekket krav

Kommunen kan kreve forskuddsbetaling av behandlingsgebyrene knyttet til det enkelte omsøkte tiltak.

Kommunen kan sette som vilkår før tillatelse gis, at behandlingsgebyret i saken er innbetalt.

Dersom kommunen har et forfalt ubetalt behandlingsgebyr overfor tiltakshaver/søker, kan kommunen kreve at disse gebyr innbetales før samme aktør får videre vedtaksbehandling i saken, eller ny sak vedtaksbehandles.

A13 Avslag

Dersom en søknad om tiltak avvises eller avslås, eller søknad om fradeling avslås, betales 75 % av gebyret. Private planforslag som vedtas ikke lagt ut til offentlig ettersyn faktureres fullt ut i henhold til gebyrregulativets punkt C.

A14 Dispensasjoner

For dispensasjon fra én enkelt bestemmelse gitt i eller i medhold av plan‐ og bygningsloven, beregnes et gebyr på 5 090 kroner.

For dispensasjon fra flere bestemmelser gitt i eller i medhold av plan‐ og bygningsloven, beregnes gebyr pr. dispensasjon.

I saker som er særskilt arbeidskrevende, kan det i tillegg faktureres for medgått tid i henhold til timesatser i punkt A3.

B. Byggesaker

Av byggesaksgebyret skal anslagsvis 10 % dekke kostnader knyttet til tilsyn, jf. plan‐ og bygningsloven § 33‐1.

B1 Beregningsgrunnlag

Er gebyrberegningen avhengig av bebyggelsens størrelse, settes arealet lik bruksarealet, slik det er registrert i GAB‐ registeret (NS 3940). Arealet avrundes nedover til nærmeste m².

B2 Gebyrsatser

B2‐1 SATSENE
For oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av varige eller midlertidig bygninger, konstruksjon eller anlegg, samt bruksendringer benyttes følgende satser:

For tiltak med bruksareal fra ‐ til:
0 ‐ 10 m²: 2 560 kroner
11 ‐ 30 m²: 4 640 kroner
31 ‐ 50 m²: 6 510 kroner
51 ‐ 100 m²: 13 060 kroner
101 ‐ 150 m²: 20 050 kroner
151 ‐ 300 m²: 28 200 kroner

For areal (BRA) over 300 m² betales et gebyr på 68 kroner pr. m², i tillegg til satsene ovenfor, i utgangspunktet begrenset til 1 500 000 kroner. Kommunen kan likevel merfakturere utover 1 500 000 kroner i henhold til regulativets punkt A3 hvor kommunen står overfor mer tidkrevende saker enn 1 500 000 kroner skulle tilsi.

Dersom det sendes inn en søknad med flere like prosjekterte bygg knyttet til samme prosjekt, ilegges gebyr på følgende måte:

Gebyret beregnes ved at det totale areal av byggene legges sammen. Når arealet på samlet bygg overstiger 300 m², betales et gebyr på 68 kroner pr. m². Byggesakskontoret avgjør hvilke bygg som er å anse som like i forhold til byggesaksbehandlingen.

Dersom det sendes inn flere søknader med like bygg over tid, slik at man ikke oppnår besparelser i saksbehandlingstiden, vil gebyret beregnes etter bruksareal etter satsene over. Det vil i disse tilfeller ikke bli reduksjon i gebyret.

For plasthaller/ridehaller samt midlertidige boligrigger beregnes gebyr etter 50 % av satsene over.

B2‐2 GEBYR PR. IGANGSETTINGSTILLATELSE
For hver søknad om igangsettingstillatelse etter gitt rammetillatelse beregnes et gebyr på 3 500 kroner.

B2‐3 TILLEGGSGEBYR FOR EKSTRA BOENHET
For hver ekstra sokkelleilighet/billeilighet i nybygg bolig eller i påbygg/tilbygg betales et gebyr på 2 790 kroner.

B2‐4 BRUKSENDRINGER
For behandling av søknad om innvendig ombygging eller endret bruk av bygg og anlegg betales 50 % av takster i punkt B2, dog ikke mindre enn 2 320 kroner.

B2‐5 SØKNAD OM PLASSERING AV TILTAK FOR AVFALLSCONTAINER OG POSTKASSESTATIV.
         SØKNAD OM PLASSERING AV LESKUR OG ANDRE MINDRE TILTAK.
For slike tiltak betales et gebyr på 1 050 kroner pr. tiltak.

B2‐6 AVSTANDSKRAV MOT VEI ETTER VEGLOVEN
For behandling og tillatelse for overskridelse av avstandskravet mot vei betales et gebyr på 5 090 kroner.

B2‐7 ØVRIGE TILTAK
For øvrige tiltak etter plan‐ og bygningsloven betales et gebyr på 2 320 kroner pr. tiltak.

B2‐8 OPPFØRING, RIVING OG REHABILITERING AV SKORSTEIN ‐FEIERAVDELINGEN
For slike tiltak belastes et gebyr på 2 150 kroner.

B3 Riving av bygninger, kontruksjoner og anlegg

B3‐1 Mindre bygninger som garasjer/uthus/bod: 2 320 kroner
B3‐2 Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus o.l.: 4 910 kroner
B3‐3 Andre bygninger inntil 5 etasjer: 9 340 kroner
B3‐4 Andre bygninger over 5 etasjer: 11 660 kroner

For øvrige rivingstiltak legges til grunn fakturering etter medgått tid, jf. punkt A3.

B4 Skilt og reklame

For søknad om oppsetting av skilt og reklame betales et gebyr pr. bygning eller hvis det ikke gjelder bygning, pr. skilt eller reklameenhet på 2 560 kroner.

For samlet skiltplan for større bygg betales et gebyr på 5 840 kroner.

For skilting som omsøkes samtidig med utvendig ombygging, betales ikke eget gebyr.

B5 Anlegg og lignende

For behandling av søknad om anlegg av lekeplasser, idrettsanlegg, veg, parkeringsplasser o.l. betales gebyr etter det areal disse utgjør med
‐ inntil 500 m²: 4 800 kroner
‐ over 500 ‐ 1000 m²: 9 570 kroner
‐ over 1000 m²: 18 740 kroner

For behandling av søknader om kommunaltekniske anlegg (eksempelvis ledningsanlegg og veganlegg) betales ett gebyr på 11 650 kroner.

B6 Vesentlig terrenginngrep

For vesentlig terrenginngrep betales gebyr etter det areal disse utgjør med

 • inntil 500 m²: 4 800 kroner
 • over 500 ‐ 1000 m²: 9 570 kroner
 • over 1000 ‐ 5000 m²: 18 740 kroner
 • over 5000 m²: 28 200 kroner

Kommunen kan likevel merfakturere utover 28 200 kroner i henhold til regulativets punkt A3 hvor kommunen står overfor mer tidkrevende saker enn 28 200 kroner skulle tilsi.

B7 Bygningstekniske installasjoner

For søknad om oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner og private avløpsanlegg betales et gebyr på 4 800 kroner.

B8 Driftsbygninger i landbruket

For søknader om driftsbygning i landbruket betales 50 % av satsene i punkt B2‐1.

B9 Reviderte tegninger

Behandling av reviderte tegninger belastes med gebyr på 1 860 kroner.

For mindre revisjoner av søknad etter avslag betales 25 % av hovedsatsen i punkt B2. Søknaden regnes som revidert dersom den blir fremsendt innen 4 uker etter at avslaget er mottatt. Byggesakskontoret avgjør hva som er å anse som en mindre revisjon/ endring og hva som er å anse som en ny søknad.

Utvides arealet, betales i tillegg gebyr for det nye arealet beregnet etter satsene i punkt B2‐1. Reduseres arealet, skjer ingen nedsettelse av fastsatt gebyr.

B10 Sakkyndig bistand og innleide tjenester for saksbehandling

Bygningssjefen kan rekvirere sakkyndig bistand for gjennomføring av kommunens tilsyn med tiltaket og annen nødvendig bistand i saksbehandlingen. For slik bistand kan kommunen kreve et gebyr for konsulentutgifter etter medgått tid, jf. punkt A3. Gebyret belastes tiltakshaver.

B11 Ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på PBL

For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan‐ og bygningslovgivningen, her under tiltak som utføres i strid med ramme‐ og/ eller igangsettingstillatelse, kan det ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid i henhold til medgått tid, jf. punkt A3 og minimum 5 270 kroner.

Gebyret skal belastes den ansvarlige.

Det forhøyde gebyret skal dekke kommunens gjennomsnittlige merutgifter ved behandling av ulovlighetssaker.

Gebyret kan vurderes nedsatt på samme vilkår som i regulativets punkt A9.

B12 Selvbygger, lokal godkjenning

For søknad om ansvarsrett for selvbygger, eller søknad om godkjenning i tiltaksklasse 1 for foretak som ikke oppfyller formalkravene betales et gebyr ved godkjenning på 2 540 kroner.

B13 Ferdigattest/midlertidige brukstillatelser

Det kan tas gebyr for utstedelse av ferdigattest i saker hvor dette medfører merarbeid. Dette faktureres etter regulativets punkt A3, i henhold til medgått tid.

For midlertidig brukstillatelse faktureres 2 100 kroner. Der kommunen får ytterligere merarbeid ved utstedelse av midlertidig brukstillatelse faktureres dette etter regulativets punkt A3, i henhold til medgått tid.

C. Plansaker

Alle planforslag, herunder forslag til mindre reguleringsendringer, gebyrbelastes. Det skal avtales i oppstartsmøtet hvem som skal betale gebyret, vanligvis er dette tiltakshaver, og om det skal gis fritak eller reduksjon av gebyret på grunn av samfunnsinteresser eller andre forhold. Gebyr for reguleringsplaner og konsekvensutredninger faktureres ved første gangs behandling.

C1 Beregningsgrunnlag

Beregningsgrunnlaget er summen av planområdets areal og bebyggelsens areal. Både planlagt bebyggelse og eksisterende bebyggelse medregnes, men bebyggelse som forutsettes revet medregnes ikke. Det skal betales gebyr for arealer både over og under terreng, dette gjelder også areal som ikke skal medregnes i grad av utnytting. Maksimalt tillatt utnyttelse i innsendt komplett plan legges til grunn for beregningen.

C2 Gebyrsatser for planareal

C2‐1 arealer under 250 m²: 33 740 kroner
C2‐2 fra 250 m² til 2 000 m²: 66 400 kroner
C2‐3 fra 2 000 m² til 5 000 m²: 110 220 kroner
C2‐4 over 5 000 m² beregnes et tillegg pr. påbegynt 1 000 m² på: 4 420 kroner
C2‐5 over 20 000 m² beregnes et tillegg pr. påbegynt 1 000 m² på: 1 070 kroner
C2‐6 regulering av ny eller flyttet atkomst: 8 560 kroner

C3 Gebyrsatser for bebyggelsens areal

C3‐1 eksisterende bebyggelse pr. påbegynt 100 m² BRA: 880 kroner
C3‐2 planlagt bebyggelse pr. påbegynt 100 m² BRA: 1 550 kroner
C3‐3 eksisterende bebyggelse pr. påbegynt 100 m² BRA ved arealer over 10 000 m²: 570 kroner
C3‐4 planlagt bebyggelse pr. påbegynt 100 m² BRA ved arealer over 10 000 m²: 880 kroner

C4 Gebyr for mindre reguleringsendringer

Mindre reguleringsendringer gebyrbelegges med 60 % av satsene i punkt C2 og punkt C3, jf. punkt C1.

C5 Tilleggsgebyr ved endring av planforslag

Dersom forslagstiller på eget initiativ foretar vesentlige endringer av et komplett planforslag etter at det er innsendt for behandling, ilegges det et tilleggsgebyr på 25 % av beregnet gebyr.

C6 Tilleggsgebyr for reguleringsplaner med konsekvensutredning

For behandling av plan med konsekvensutredning, skal det betales tilleggsgebyr for konsekvensutredningsdelen som tilsvarer 30 % av samlet gebyr for reguleringsplanen, jf. punkt C1.

D. Delingssøknader

Gebyret faktureres når vedtak fattes. Dersom søknad om deling godkjennes, kan oppmålingsforretning utføres i henhold til matrikkelloven. Gebyr etter punkt D gjelder bare for behandling etter plan‐ og bygningsloven, og et eget gebyr for oppmålingsforretningen kommer i tillegg, se kapittel E i gebyrregulativet.

D1‐1 Deling som ikke strider mot plan‐ og bygningsloven eller reguleringsplan: 2 900 kroner
D1‐2 Deling som etter D1‐1, fra og med parsell 2, pr. parsell: 1 460 kroner
D1‐3 Deling i uregulert strøk eller deling som krever dispensasjon fra arealplan eller plan‐ og bygningsloven: 22 620  kroner
D1‐4 Deling av boligtomt i eksisterende boligområde (fortetting) hvor tiltaket ikke krever dispensasjon fra lov eller plan: 22 620 kroner
D1‐5 Deling som etter D1‐3 og D‐1‐4, fra og med parsell 2, pr. parsell: 11 300 kroner
D1‐6 Deling av bygselstomter, allerede oppmålte parseller og jordstykker, pr. søknad: 11 300  kroner
D1‐7 Deling av bebygd eiendom med en eller flere sammenbygde bruksenheter, pr. sammenbygd bebyggelse: 11 300 kroner
D1‐8 Fradeling av tilleggsareal inntil 250 m²: 4 910 kroner
D1‐9 Fradeling av tilleggsareal over 250 m²: 9 530 kroner

E. Oppmålingsarbeid etter matrikkelloven

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven § 32, jf. matrikkelforskriften § 16 fastsettes som følger:

E1 Oppretting av matrikkelenhet

E1‐1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 – 3000 m²: 28 390 kroner
10 % påslag for hver 10. daa over 3000 m², maks 2 x E1-1

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner på samlet gebyr:
‐ 6 - 10 tomter: 10 % reduksjon 
‐ 11 - 25 tomter: 15 % reduksjon 
‐ 26 og flere: 20 % reduksjon

Hvis forretningen gjelder offentlig veg eller jernbanegrunn og det ikke avholdes oppmålingsforretning, jf. matrikkelforskriften § 69, betales 4 820 kroner pr. enhet.

For matrikkelenheter i form av tilleggsareal, fellesareal til eksisterende eiendommer, veggrunn og innløsning av festetomt der festetomten er merket og målt fra før, beregnes 60 % av punkt E1‐1.

E1‐2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, jf. matrikkelforskriften § 31, gebyr pr. enhet: 4 965 kroner

E1‐3 Etablering av anleggseiendom: 28 390 kroner

E1‐4 Etablering av uteareal på eierseksjon: 60 % av punkt E1-1

E1‐5 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

E1‐6 Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (tidligere midlertidig forretning), gebyr pr. enhet: 4 965 kroner
I tillegg kommer gebyr etter punkt E1-1.

E2 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Dersom saken blir trukket før den er fullført eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes gebyret til 60 % av den aktuelle tjenesten i gebyrregulativet.

E3 Grensejustering

E3‐1 Grunneiendom: 60 % av punkt E1‐1
E3‐2 Anleggseiendom: 60 % av punkt E1‐1

E4 Arealoverføring

E4‐1 Grunneiendom: 60 % av punkt E1‐1
E4‐2 Anleggseiendom: 60 % av punkt E1‐1

For areal som er større enn skranken for grensejustering, og det er nødvendig med vedtak etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m, betales gebyr etter medgått tid pr. vedtak.

E5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning

For inntil 1 punkt: 4 250 kroner
For overskytende grensepunkt, pr. punkt: 700 kroner

E6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkt: 8 500 kroner
For overskytende grensepunkt, pr. punkt: 2 800 kroner

Dersom det omfatter en hel eiendom betales halvt gebyr etter punkt E1.

E7 Privat grenseavtale

Gebyr for registrering av private grenseavtaler faktureres etter medgått tid.

E8 Betalingstidspunkt

Gebyret kan kreves inn før saken påbegynnes.

E9 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

E10 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider: 175 kroner
Matrikkelbrev over 10 sider: 350 kroner

Satsene er fastsatt og reguleres av Statens kartverk.

F. Digitale kart- og eiendomsdata

F1 Kartgebyr for bruk av det tekniske kartverket i plan- og byggesaker

Leveranse av digitale kartdata:
Grunnkart inklusive eiendomskart (FKB‐A/B, med detaljert høyde) prises etter Statens kartverks priskalkulator. Minimumspris er 1 000 kroner eks. mva.

I tillegg betales for anvendt tid til tilrettelegging og datakopiering etter timepris punkt A3.

Data leveres på SOSI‐ eller DXF‐format.

De samme priser gjelder for salg til annet bruk.

F2 Formidling av plan-, bygnings- og eiendomsinformasjon

Kart‐ og eiendomsinformasjon leveres via selvbetjente nettportaler, som administreres av forhandlerne Ambita (Infoland), Norkart og ProCoNet. Forhandlerne kjøper produktene til samme pris og vilkår fra Trondheim kommune, og bestemmer selv prisene ut i markedet.

Følgende produkter leveres:

 • Eiendomsopplysninger
 • Skattetakst
 • Ulovlighetsoppfølging
 • Bygningsdata
 • Basiskart med stikkledninger, plott
 • Eiendomskart
 • Godkjente bygningstegninger
 • Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
 • Seksjoneringstillatelse
 • Naboliste for en gitt eiendom
 • Gjeldende regulering, planbestemmelser og ev. planforslag
 • Byggets antikvariske verdi
 • Tilknytning til offentlig vann og kloakk
 • Vannmåler
 • Kommunale avgifter og gebyrer
 • Legalpant
G. Eierseksjonering

G1 Alminnelige bestemmelser

G1-1 Gebyrsatsene gjelder saksbehandling i medhold av lov om Eierseksjoner av 16.06.2017 nr. 65.
G1-2 Gebyret er inklusiv utskrift av matrikkelbrev og eventuell befaring av eiendommen.
G1-3 I tillegg til disse gebyrene kommer tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift ved overføring av eiendomsrett.
G1-4 Gebyret er unntatt merverdiavgift.
G1-5 Dersom søknad avslås, beregnes fullt gebyr.
G1-6 Dersom søknad om seksjonering eller reseksjonering blir trukket før den er behandlet eller den av andre grunner ikke kan behandles, beregnes halvt gebyr.
G1-7 Dersom kommunen pålegger seksjonssameiere å reseksjonere, beregnes fullt gebyr.
G1-8 Dersom det er betydelig misforhold mellom kommunens arbeid og gebyrets størrelse, kan kommunen på eget initiativ fastsette et annet gebyr basert på medgått tid.

G2 Søknad om seksjonering og reseksjonering

G2-1 Seksjonering av nybygg 1-4 seksjoner: 12 000 kroner
Seksjonering av eksisterende bygg 1-4 seksjoner: 16 000 kroner
Tillegg for hver seksjon over 4 seksjoner: 500 kroner pr. seksjon
G2-2 Reseksjonering 1-4 seksjoner: 16 000 kroner
Tillegg for hver seksjon over 4 seksjoner: 500 kroner pr. seksjon

G3 Oppretting av utendørs tilleggsareal

Oppretting eller endring av utendørs tilleggsareal utføres i en oppmålingsforretning, jf. matrikkelloven § 6 1. ledd bokstav e.

Gebyr for utendørs tilleggsareal per eierseksjon: 60 % av punkt E1-1

G4 Oppheving av seksjonering

Behandling av melding om oppheving av seksjonering: 5 000 kroner
Det skal ikke betales tinglysingsgebyr i disse sakene.

X. Teknisk plangodkjenning

X1 Beregningsgrunnlag

Er gebyrberegningen avhengig av bebyggelsens størrelse, settes utbyggingsarealet lik bruksarealet, slik det er definert i NS 3940.

X2 Gebyrsatser

X2‐1 SATSENE
Når det i reguleringsplan eller byggetillatelse stilles krav om teknisk plangodkjenning, beregnes gebyr etter bruksarealet ut fra følgende satser:

Bruksareal opp til 1 000 m²: 12 000 kroner
Tillegg pr. 1 000 m² fra 1 001 m² t.o.m 2 000 m²: 8 000 kroner
Tillegg pr. 1 000 m² fra 2 001 m² t.o.m 4 000 m²: 7 000 kroner
Tillegg pr. 1 000 m² fra 4 001 m²: 6 000 kroner

For øvrig gjelder bestemmelsene under punkt A – Generelt.

Gebyr faktureres når teknisk plangodkjenning er gitt.

 

Normalt blir gebyrene beregnet etter det regulativet som gjaldt på det tidspunktet søknaden/rekvisisjonen ble mottatt i kommunen. For forslag til reguleringsplaner og reguleringsendringer beregnes gebyret etter gjeldende regulativ på grunnlag av innsendt komplett planforslag.

Prisliste 2018

Prisliste 2017

Sist oppdatert: 18.09.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?