Tilpasset opplæring

Skolen har plikt til å tilrettelegge opplæringen slik at alle elever får faglige utfordringer og får brukt sine evner og forutsetninger, med sikte på best mulig utvikling både faglig og personlig.

Dette kjennetegner tilpasset opplæring:

  • Skolen tar hensyn til at barn og unge lærer på forskjellige måter og i ulikt tempo, og at de har forskjellige behov på ulike alderstrinn.
  • Realistiske krav og forventninger på den ene siden, og utfordringer nok på den andre siden, slik at elevene alltid har noe å strekke seg etter.
  • Et læringsmiljø som legger til rette for elevenes muligheter for medvirkning og evner til å ta bevisste valg.

Spesialundervisning er også en del av tilpasset opplæring.

Trondheim kommune har definert tilpasset opplæring slik:

Tilpassa opplæring er systematisk arbeid for at alle skal oppleve læring og mestring innenfor fellesskapet - ut fra sine faglige, personlige og sosiale forutsetninger

Utdanningsdirektoratet har egen side om tilpasset opplæring.

Tidlig innsats

Tidlig innsats handler om at skolen legger til rette for at alle inkluderes tidlig i gode læringsprosesser. Den tilpassede opplæringen i norsk, samisk og matematikk på 1. til 4. årstrinn skal blant annet være preget av særlig høy lærertetthet, og skal være spesielt rettet mot de elevene som trenger ekstra oppfølging i lesing og regning. (Opplæringsloven § 1-3)

Samisk

Trondheim kommune tilbyr undervisning i samisk etter Opplæringsloven § 6, Her står det blant annet at alle elever i grunnskolealder med samisk som morsmål som bor utenfor samiske distrikt, har rett til opplæring i og på samisk. Kommunen kan vedta å legge opplæringen på samisk til en eller flere skoler i kommunen. Foreldre/foresatte må ta kontakt med skolen eleven går på for å få informasjon om opplæringstilbudet.

1barnogskole Skole