Støttesenteret for fornærmede i straffesaker

Støttesenteret for fornærmede i straffesaker ble etablert i 2004 som et prosjekt mellom Trondheim kommune, Trøndelag Statsadvokatembeter, Konfliktrådet i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag Politidistrikt.

Senteret er lokalisert til Sentrum politistasjon og er bemannet av en sosionom med klinisk og familievernkompetanse.

De fleste henvendelser får Støttesenteret henvist fra Kriminalvakta ved Sentrum politistasjon. Men også familievoldkoordinator, etterforskere, påtalemyndighet og Trondheim kommune kan henvise saker. Målgruppen til senteret er integritetskrenkede personer. Ofre for privat vold/ ran i offentlig rom og for sedelighetsforbrytelser benevnes som selvsagte.

Støtte til kriminalitetsofre innebærer utover samtaler for avklaring, veilending og støtte også bl.a. forberedelse til offerets eventuelle møte i retten og gjennomføringen av vitnemålet. Forberedelser gjennom informasjon, normalisering og avdramatisering av rettsmøtet og det som skal skje der er viktig, og gjøres både gjennom samtaler på kontoret, men også ved for eksempel å la den enkelte få møte tinghus, en tom rettsal og prøve vitneboksen på forhånd.

Den enkelte følges opp før, under og etter selve vitnemålet der det er nødvendig. Slik følge har i enkelte tilfelle, særlig i familievoldsaker, vært avgjørende for om vitnet i det hele tatt har vært istand til å møte og avgi sin forklaring.

Kontakt Støttesenteret direkte eller ved henvendelse til politiet

Tlf. 73899040 eller 48161928

Post og besøksadresse:
Politihuset 
Gryta 4
7005 Trondheim kommune 
hanne.haugen@politiet.no

helse Akutte tjenester