Informasjon om fysioterapi hos fysikalsk institutt med kommunal avtale

Har du vansker med å forflytte deg til et fysikalsk institutt bes du ta kontakt med fysioterapitjenesten i din bydel

Formålet med fysioterapi

Med utgangspunkt i en individuell vurdering iverksettes behandling og tiltak som skal bidra til reduserte helseproblemer og økt mestring av egen situasjon. Fysioterapeuten benytter metoder som er forankret i vitenskaplig forskning og faglige retningslinjer.

Hva kan du forvente av fysioterapeuten?

  • Fysioterapeuten foretar en grundig undersøkelse av deg
  • Fysioterapeuten utarbeider mål for behandlingen i samarbeid med deg
  • Fysioterapeuten avgjør behandlingsform, behandlingstid og antall behandlinger på bakgrunn av opplysningene på henvisningen og egen vurdering av ditt behov
  • Fysioterapeuten samarbeider med annet helsepersonell ved behov
  • Fysioterapeuten kan konferere med, og melde tilbake til din fastlege
  • Fysioterapeuten følger gjeldende lover og regler om taushetsplikt og journalføring

Fysioterapeuten vil gi deg opplysninger om forventet ventetid. Hva som er forsvarlig ventetid, vurderes på bakgrunn av en prioriteringsnøkkel. For pasienter med behov for langvarig oppfølging, vil det være aktuelt med pauser i behandlingen underveis. Du vil få råd om hvilke tiltak som passer best for deg og som kan bidra til at du mestrer din egen situasjon.

Hva forventer fysioterapeuten av deg?

  • At du er delaktig i å sette mål for behandlingen
  • At du engasjerer deg aktivt i behandlingen og følger de råd som blir gitt
  • At du gir beskjed hvis du er forhindret fra å komme til avtalt time

Avbestilling av avtalt time må skje innen 24 timer/en virkedag før avtalt time. Timer som ikke er avbestilt innen fristen må betales i sin helhet av pasienten.

Egenandel og frikort

En forutsetning for å få delvis refusjon av utgiftene til fysioterapi er at fysioterapeuten har avtale med kommunen og at det foreligger henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Det kreves ikke henvisning til manuellterapeut.

Fra 01.01.17 ble det innført egenandel for alle pasienter som undersøkes og behandles av fysioterapeut med kommunal avtalehjemmel på fysikalsk institutt. Pasienter under 16 år og de med godkjent yrkesskade er fritatt fra betaling av egenandel.   

Egenandelsplakaten skal være synlig på det enkelte institutt. Egenandel til fysioterapi kommer inn under egenandelstak 2 og grensen for frikort utgjør pr. 01.01.17 kr. 1990,- Ordningen med frikort automatiseres fra 01.01.17. Dette betyr at pasienter vil få frikortet automatisk i posten innen 3 uker etter at egenandelstaket er nådd. Mer informasjon om dette finner du her.

Her finner du oversikt over fysikalske institutt med kommunal avtale.

Det gjøres oppmerksom på at det jobber fysioterapeuter uten kommunal driftsavtale ved flere fysikalske institutt og at behandling hos en av disse fysioterapeutene ikke gir rett til delvis refusjon eller frikort under egenandelstak 2.

Fysioterapeuten vil informere deg om endringene av egenandeler og frikort som trådde i kraft fra 01.01.17.

Transport

Hvis du av medisinske årsaker ikke er i stand til å komme til fysioterapeut på egen hånd, kan fysioterapeuten bestille transport. Fysioterapeuten vil informere deg om dette. Informasjon finnes også på www.pasientreiser.no og på tlf 05515.

Enhet for fysioterapitjenester