Trondheim kommune skal revidere Energi- og klimahandlingsplanen for Trondheim. Den reviderte planen skal være en tematisk kommunedelplan, Kommunedelplan: energi og klima 2017-2030.

Kommunedelplan energi og klima

Formannskapet vedtok 21. juni 2016 å legge forslag til Kommunedelplan: energi og klima 2017-2030 ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperioden er nå avsluttet, og endelig planforslag samt handlingsprogram har blitt sendt til politisk behandling. Planen ble sluttbehandlet i bystyret i mai 2017. 

Sammendrag

Kommunedelplan: energi og klima 2017-30 er en revidering av Energi- og klimahandlingsplan 2010–2020.  Planen består av mål og strategier for reduksjon i energibruk og klimagassutslipp fram mot 2030, både i Trondheim by og i kommunens egen virksomhet.  Planen omfatter også Trondheims rolle som forbilde og samarbeidsarena for utvikling av nye teknologier og levemåter som skal bidra til det grønne skiftet. I tillegg omfatter planen mål og strategier for arbeidet med klimatilpasning i Trondheim. 

Planen omfatter 8 kapitler: 1) Visjon, hovedmål og -strategier; 2) Status; 3) Produksjon og distribusjon av energi; 4) Areal og transport; 5) Bygg og anlegg; 5) Avfall og forbruk; 6) Næringsliv, teknologi og det grønne skiftet og 8) Klimatilpasning. Kapittel 3–8 innholder sektormål og strategier som bygger opp under hovedmål- og strategier.

Et gjennomgående tema i planen er behovet for samarbeid mellom aktører i bysamfunnet, private så vel som offentlige, når det gjelder klimatiltak. 

Saksdokumenter

Vedtak og saksfremstilling i formannskapet 21. juni 2016.

Høringsforslag til Kommunedelplan: energi og klima 2017-2030.

NB  I høringsforslaget står det i kapittel 2 Status (s. 9) at utslippene fra energiproduksjon har økt med 870 % siden 1991.  Det burde heller stått 360 %.  Dette har blitt rettet i endelig forslag til Kommunedelplan: energi og klima.

 Tidligere saksdokumenter:

Vedtak og saksfremstilling av planprogrammet i formannskapet 27. mai 2015.

Forslag til planprogram 

Planprogram - fastsatt i formannskapet 3. november 2015

 

5miljo Klima og energi