Formål

Registrerte lag og foreninger kan søke om engangsstøtte fra 10 000 til 50 000 kroner for vedlikeholdsarbeid, investering eller drift i friområde.

Prosjektplanene må være godkjent av rådmannen før arbeidet starter.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Søknad

Du må lese retningslinjene nedenfor før du sender inn søknad.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd 

Kontaktinformasjon for spørsmål

Enhet for idrett og friluftsliv

Marius Winge Austeen

Telefon: 917 60 284

E-post: idrett-friluftsliv.postmottak@trondheim.kommune.no 

Retningslinjer

Hvem kan søke

Alle lag og foreninger som er registrert i Brønnøysundregistret kan søke om støtte. Privatpersoner har ikke anledning til å søke. 

Hva kan du søke om

Du kan søke om tilskudd på inntil kr. 50 000,- til ulike tiltak i nærområdet. Søker må drifte området hvor støtten er tildelt i minimum to år.

Samme søker kan motta støtte til flere ulike prosjekter.

Endringer

Tiltaket skal gjennomføres i tråd med søknaden og vedtaksbrevet. Ved vesentlige endringer etter at det er gjort vedtak, må du kontakte Trondheim kommune ved saksbehandler. Innvilget tilskudd kan bli redusert dersom omfanget av tiltaket er redusert.

Budsjett, rapport og regnskap

I søknaden skal du oppgi budsjett for tiltaket, hvor alle planlagte inntekter og utgifter skal tas med.

Etter at tiltaket er gjennomført skal du levere rapport. Denne skal inneholde regnskap som er basert på bilag og kvitteringer. Du skal skrive reelle tall, ikke runde av. Bilag skal ikke sendes inn, men oppbevares. Trondheim kommune har innsynsrett i bilag og regnskap knyttet til søknaden.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden

Søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg er offentlige dokumenter. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Søknadsskjema

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd for 2016 

Hjelp

Oversikt over hvem som har mottatt tilskudd:

2015: 

  • Blyberget Frileik - støtte til drift og vedlikehold av skøytebaner
  • Ringvålgrendas Velforening - vedlikehold hestsjøstien
  • Fagerheimskogen Velforening - tilrettelegging av Devlebukta badeplass

2014:

  • Fagerheimskogen Velforening - informasjonstavle, trebenker, gressklipper
  • Historielag og foreninger som driver skjøtsel av pilegrimsleden
  • Sjetne Frivilligsentral - benker til turstier i nærområdet
  • Fortidsminneforeningen - rehabilitering av Smedstua v/Ladestien
  • Fossekallen fiskeklubb - vedlikehold av heis til fisking for funksjonshemmede

2013:

  • Byåsen historielag – støtte til innkjøp av driftsutstyr til skjøtsel av kulturlandskap i bymarka
  • Blyberget frileik – støtte til drift og vedlikehold av skøytebaner og skøyteløype på Theisendammen

Revidert av rådmannen 27.10.2015

ikon kultur Tilskudd og stipend