Bekymringsfullt skolefravær

Trondheim kommunes del av felles brukerforløp med St. Olavs hospital for å sikre tidlig og koordinert innsats ved skolefravær.

Bekymring for skolefravær

Info til foreldre:

- Bekymringsfullt skolefravær/skolenekting/skolevegring.

- Hvordan oppdage og hjelpe barn med angst.

- Kronikker og innlegg om skolevegring

  

Bekymringsfullt skolefravær:

Fravær fra undervisningen og det sosiale fellesskapet i skolen, gyldig eller ugyldig, av et omfang/en hyppighet som medfører bekymring knyttet til elevens faglige utvikling, samt elevens sosiale tilhørighet og utvikling.

 

Når barnet/ungdommen vegrer seg for å gå på skolen eller har bekymringsfullt fravær, har foresatte ansvar for å:  

 • samarbeide med skolen om å få barnet/ungdommen tilbake til skole, jfr. (Handlingsplan ved skolefravær).
 • bestille time til fastlege for å få vurdert fysisk og psykisk helse.

Foresatte kan, ved bekymring for eget barn, også henvise direkte til Barne- og familietjenesten.

 

Anbefalinger til foreldre når barn vegrer seg for skolen:

 • Oppretthold regelmessig kontakt med skolen/kontaktlærer for å melde fra om fravær, og lage avtaler om fag og tiltak.
 • Foreldre/elev fører daglig registrering av tilstedeværelse.
 • Følg opp at eleven utfører skolearbeid/lekser gitt av lærer, mens han/hun er hjemme.
 • Oppretthold vanlig legge- og morgenrutiner, inkludert forberedelser til å gå på skolen.
 • Følg opp viktige/nødvendige avtaler (lege, tannlege el.).
 • Tenk gjennom hva som gir barnet ditt mestringsopplevelser og positiv aktivitet. Hva kan gjøre ting vanskelig?
 • Mobiliser personer i ditt sosiale nettverk for å bidra med å få/holde eleven på skolen.
 • Sett grenser for aktiviteter når barnet/ungdommen er hjemme fra skolen (stenge nett, pc, tv....).
 • Oppretthold fritidsaktiviteter.
 • Støtt barnet med å holde kontakt med jevnaldrende.

 

Finn din bydel

Barne- og familietjenesten Heimdal
Adr: Industriveien 7, 7004 TRONDHEIM
Tlf: 72549500
e-post: bft-heimdal.postmottak@trondheim.kommune.no

Barne- og familietjenesten Lerkendal
Adr: Klæbuveien 194, 7004 TRONDHEIM
Tlf: 72540600
e-post: bft-lerkendal.postmottak@trondheim.kommune.no

Barne- og familietjenesten Midtbyen
Adr: Prinsens gate 1A, 7004 TRONDHEIM
Tlf: 72540718
e-post: bft-midtbyen.postmottak@trondheim.kommune.no

Barne- og familietjenesten Østbyen
Adr: Bassengbakken 1, 7004 TRONDHEIM
Tlf: 72541500
e-post: bft-ostbyen.postmottak@trondheim.kommune.no

 

Pasientforløp St. Olavs hospital

Skole

 Når bekymringsfullt skolefravær avdekkes:

 • Skolen skal alltid følge Handlingsplan ved skolefravær
 • Skolen kan underveis i arbeidet drøfte med:
  1. Skolehelsetjenesten
  2. Fagteam
  3. Skoleteam
 • Ved mistanke om psykiske/sosiale vansker, kan skolen i samråd med skolehelsetjensten ta kontakt og be om drøfting med Psykososialt teamNB! Det skal alltid innhentes samtykke fra foresatte hvis elev skal drøftes med navn.
 • Ved vurdert behov for utredning og/eller tiltak fra Barne- og familietjenesten må foreldre/skole henvise til BFT. Følgende vedlegg skal ligge ved henvisningen: 
  • Systematisert oversikt over skolefravær (It's learning) som viser ukedager ved dagsfravær og fag ved timefravær
  • Pedagogisk rapport som beskriver elevens skoleutvikling
  • Vedlegg til Handlingsplan for skolefravær (utfylte sjekklister)
  • Tiltaksplan(er) som er utarbeidet, satt i verk og evaluert 

 

 Andre ressurser:

 1. Skolevegring - en praktisk og faglig veileder
 2. Hvordan oppdage og hjelpe elever med angst
 3. Mykje brukte tiltak på skolen når elevar har stort fråvær
 4. Elektronisk føring av elevfravær - Trondheim kommune
 5. Prosedyre ved elevfravær - Trondheim kommune

 

Pasientforløp St. Olavs hospital

Fastlege

Fastlegen har en viktig rolle i samarbeidet rundt elever med bekymringsfullt skolefravær. Fastlegen:

 •  avklarer elevens somatiske tilstand, og vurderer eventuelle psykiske plager eller belastende forhold rundt barnet/ungdommen.
 • iverksetter behandling der det er nødvendig og henviser videre ved behov.

 

Veiledning for fastleger

Handlingsplan ved skolefravær

Henvisningsskjema til BUP

 

Pasientforløp St. Olavs hospital

Psykosos. team inkl. BUP

I saker med bekymringsfullt skolefravær medbringer skole/helsesøster flg. til drøftingsmøte med psykososialt team:

 • Systematisert oversikt over skolefravær (It's learning) som viser ukedager ved dagsfravær og fag ved timefravær
 • Vedlegg til Handlingsplan for skolefravær (utfylte sjekklister)
 • Tiltaksplan(er) som er utarbeidet, satt i verk og evaluert

 

Psykososialt team kan, innenfor rammen av 1-3 ganger, bidra med:

 • Råd/veiledning til skole og helsesøster
 • Systemarbeid
 • Undervisning
 • Observasjon/kartlegging/vurdering av psykososiale forhold
 • Konsultasjon foresatte
 • Vurdere behov for henvisning til spesialisthelsetjenesten

 

Dersom Psykososialt team vurderer det som nødvendig å utrede videre, anbefales å  bruke følgende verktøy:

Konklusjon fra utredning i Psykososialt team legges ved som vedlegg til henvisning til BFT v/tverrfaglig mottak eller spesialisthelsetjenesten. 

 

Psykososialt team er tverrfaglig sammensatt og består av ansatte fra Barne- og familietjenesten og Enhet for Fysioterapi. Teamet er en forsterkning av skolehelsetjenesten i BFT og skal minimum bestå av skolelege, psykolog, helsesøster og fysioterapeut. I noen bydeler deltar også pp-rådgiver, sosialfaglig utdannet og ergoterapeut. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk deltar  på ett møte pr. måned.

 

Henvendelse BFT

 • Elever og foreldre/foresatte kan ta direkte kontakt med BFTmottak/sentralbord (se under).
 • Dersom elever eller foreldre ber ansatte i skole om bistand tas henvendelsen umiddelbart opp med ledelsen i skolen. Skolen kontakter skoleteam, fagteam, skolehelsetjenesten eller BFT mottak/sentralbord.
 • Skolen kan ta direkte kontakt med BFT via fagteam eller ved å ringe BFT mottak/sentralbord
   • med foreldres samtykke eller,
   • anonymt dersom foreldre ikke har samtykket
 • Spesialisthelsetjenesten og Helsetjenester 0 - 20 år, inkludert fysio- / ergoterapeut og fastlege kan kontakte BFT mottak/sentralbord direkte.

 

Finn din bydel

Barne- og familietjenesten Heimdal
Adr: Industriveien 7, 7004 TRONDHEIM
Tlf: 72549500
e-post: bft-heimdal.postmottak@trondheim.kommune.no

Barne- og familietjenesten Lerkendal
Adr: Klæbuveien 194, 7004 TRONDHEIM
Tlf: 72540600
e-post: bft-lerkendal.postmottak@trondheim.kommune.no

Barne- og familietjenesten Midtbyen
Adr: Prinsens gate 1A, 7004 TRONDHEIM
Tlf: 72540718
e-post: bft-midtbyen.postmottak@trondheim.kommune.no

Barne- og familietjenesten Østbyen
Adr: Bassengbakken 1, 7004 TRONDHEIM
Tlf: 72541500
e-post: bft-ostbyen.postmottak@trondheim.kommune.no

 

 

Inntak BFT

Ved henvisning til BFT (Tverrfaglig mottak):
 • Hvis saken ikke har blitt drøftet/utredet i Psykososialt team fordeles saken til PPT for utredning, samt andre lovverk ved behov.
 • Hvis saken allerede er drøftet/utredet i Psykososialt team, sees henvisning fra skole i sammenheng med de anbefalinger som er gitt fra Psykososialt team ift. tiltak som bør iverksettes.
 • Beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes, med eller uten enkeltvedtak
 • Utnevne saksansvarlig i saken (gjøres av fagleder)

Skolens støtte-systemer

Skolehelsetjenesten

Skolen kan underveis i arbeidet med Handlingsplan ved skolefravær samarbeide med helsesøster.

Skolehelsetjenesten

 • Ved mistanke om psykiske/sosiale vansker bringer skole/helsesøster saken inn i Psykososialt team for drøfting/vurdering.
 • NB! Det skal alltid innhentes samtykke fra foresatte hvis elev skal drøftes med navn.

 

Fagteam

Skolen kan underveis i arbeidet med Handlingsplan ved skolefravær drøfte med Fagteam.

BFT sin representant etterspør regelmessig bruk av handlingsplan og bekymringsfullt skolefravær generelt.

Fagteam er skolens og Barne- og familietjenestens faste samarbeidsforum og består av sosialfaglig, pp-rådgiver, helsesøster og representanter fra skolen. På ungdomsskoler møter i tillegg psykolog og noen ganger skolelege. Fagteam møtes ca 1 gang i måneden på skolen for å drøfte barn/barnegrupper hvor skole/hjem/barnet selv opplever utfordringer.

 

 

Skoleteam

Skolen kan underveis i arbeidet med Handlingsplan ved skolefravær drøfte med Skoleteamet. Skolen ved rektor kan be om bistand fra Skoleteamet i arbeid med enkeltelever eller klassemiljø.

Skoleteam er en del av Barne– og familietenesten i Trondheim kommune. Teamet er byomfattende, og gir bistand til skoler som over tid opplever å komme til kort når det gjelder å få en endring i atferd, samspill og skolefungering.

Utredning

Hvis saken ikke er drøftet/utredet i Psykososialt team:

Saksansvarlig i BFT/PPT:

 

Iverk-setting av tiltak BFT

Saksansvarlig:

 • Etablerer ansvarsgruppe eller ressursgruppe bestående av foreldre, skole og andre som jobber med eleven og familien.

 • Sørger for at eleven/familien får riktig hjelp, med rett intensitet, riktig mengde og god evaluering - utarbeide plan for innsatsen.

 • Fastsette tidspunkt for evaluering av tiltakene. Det avklares hvem som skal delta ved evaluering. 

 

Aktuelle  hjelpeinstanser i BFT:

 

Evaluering av tiltak

Ansvars- eller ressursgruppen vurderer jevnlig og planmessig om tiltakene har ført til bedret situasjon for eleven og familien, i tråd med målene i planen, og justerer tiltakene ut fra behov.

Arbeidet avsluttes

BFT avslutter sin innsats og oppfølging av eleven/familien ved forsvarlig mestring og måloppnåelse hos eleven, familien og skolen.

Henvisning BUP

Henvisning til BUP

Behandlingsprogram, Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

Retningslinjer for samarbeid mellom St. Olavs Hospital og kommunene i Sør-Trøndelag om koordinerte tjenesten til barn som trenger det på grunn av sykdom, psykiske vansker eller annen funksjonsnedsettelse. 

 

Pasientforløp St. Olavs hospital  

 

Dokumentinfo
Versjon
567
Dokumentansvarlig
Lars Jørund Kolby  
Dokumentnr
1-35617
Forfatter
Kommuneoverlege Betty Pettersen 
Godkjent
01.04.2016 av Direktør for oppvekst og utdanning
Sist revidert
20.01.2015
Neste revisjon
31.03.2017
Vis plassering