Trondheim kommune er nå med i klimatilpasningsnettverket I front, hvor de 11 største byene i landet deltar. Nettverket skal bidra til økt samarbeid, kunnskapsutveksling og felles satsing på arbeidet med klimatilpasning i kommunene. Avtalen ble underskrevet av ordfører Rita Ottervik og direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet på Høvringen onsdag 19.04.2017.

Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet og ordfører Rita Ottervik

I følge klimaprofiler er det beregnet at årstemperaturen vil øke med rundt fire grader i Trøndelag mot slutten av dette århundret, og årsnedbøren vil trolig øke med 20 prosent.

- Det er viktig at kommunene kan lære av hverandre hvordan de på best mulig vis kan tilpasse seg endringene og utvikle gode tiltak, sa Ellen Hambro i Miljødirektoratet. Direktoratet jobber for kompetanseheving både lokalt og regionalt og ønsker å være en støttespiller for kommunene i arbeidet med klimatilpasning.

Eget klimabudsjett

Ordfører Rita Ottervik la også vekt på at det å søke ny kompetanse og dele kunnskap er avgjørende for å lykkes i å forebygge og tilpasse seg klimaendringene.
- Vi ønsker å være en foregangskommune når det gjelder klimatilpasning, sa Rita Ottervik. Klimatilpasning er en del av kommunens arealplan, og i 2018 er målet å lage et eget klimabudsjett. Hun var også opptatt av at kommunen må bli enda flinkere i å samarbeide med og dra nytte av kunnskapsmiljøene i byen i klimaarbeidet.

Trondheim med i forskningsprogram

Kommunen er med i flere samarbeidsprosjekter og har blant annet blitt deltaker i EUs program forklimatilpasning (Urban Agenda) som eneste norske kommune.

I forskningsprogrammet Klima2050 som består av flere forskningsmiljøer med SINTEF og NTNU i spissen, er også Trondheim med som en av 22 partnere, og eneste kommune. Dette programmet skal utvikle kompetanse og bedre løsninger innen klimatilpasning, med vekt på bygg, infrastruktur, rasfare, overvannshåndtering og beslutningsprosesser og innovasjon.

 forsker på grønne tak

 

Forsker på grønne tak

Overvann kan allerede i dag være en utfordring for renseanlegg. På Høvringen renseanlegg ble blant annet et prosjekt for å teste grønne tak som tiltak for å håndtere overvann presentert. Det er Klima2050 som står bak forsøket, i samarbeid med Trondheim kommune. Målet er å undersøke ulike materialers og grønne planters evne til å håndtere store nedbørsmengder, for å hindre oversvømmelse.

De som var til stede fikk også en omvisning på Høvringen renseanlegg.

Omvisning på Høvringen renseanlegg

Nyheter og kunngjøringer