Fra 1.august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø.
Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det det trygt og godt på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir krenket eller ikke har et trygt skolemiljø, skal hun eller han alltid:

  • gripe inn og stoppe det med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn egnede tiltak for at eleven føler seg trygg og har et godt skolemiljø. Rektor skal informere deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Hva som er best for elevene er det som er det viktigste i skolens arbeid. For spørsmål eller hjelp ta gjerne kontakt med skolen ditt barn tilhører.

Hva hvis en elev blir krenket av en ansatt på skolen?

Alle som jobber på skolen har ansvar for at skolemiljøet er trygt og at krenkelser ikke skjer. Det gjelder uansett hvem som krenker. Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken.
Skolen har mulighet til å hente inn faglig støtte fra skoleeier eller andre kommunale tilbud eller tjenester ved behov.

Melde saken til Fylkesmannen

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort det de skal for å få til et trygt skolemiljø, kan du melde saken til Fylkesmannen. Først må du:

  • ha tatt opp saken med rektor på skolen
  • det må ha gått minst en uke
  • situasjonen må være på den skolen eleven går på nå

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med Fylkesmannen. Du må ta kontakt med Fylkesmannen i det fylket du bor.

Hva kan Fylkesmannen gjøre?

Hvis Fylkesmannen mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva kommunene skal gjøre og bestemme konkrete tiltak som skolen må gjennomføre. De kan også gi bøter hvis skolene ikke følger opp. Fylkesmannen passer på at skolen følger lover og regler om at elevene skal ha det bra.

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter

www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing.

Nyheter og kunngjøringer