Fellesnemnd

Møtet i fellesnemnda ble avholdt i formannskapssalen i rådhuset i Trondheim tirsdag 24. oktober.

Harmonisering av eiendomsskatt

Første sak var oppfølging av sammenslåingsvedtak, blant annet om harmonisering av eiendomsskatt. Senest et halvt år etter at nye Trondheim kommune er et faktum, skal nivået for eiendomsskatt være det samme i hele den nye kommunen, og det forutsettes at den nye kommunen benytter ett og samme system for taksering av bolig.

Fellesnemnda vedtok at denne fristen skal holdes, og at det ikke bes om unntak fra lovbestemt frist for iverksetting av harmonisert eiendomsskatt for nye Trondheim kommune. Fellesnemnda ønsker å få seg forelagt hvordan dette kan gjøres i en egen sak til sitt første møte i fellesnemnda i 2018.

Møteplan

Neste sak var møteplan for 2018 for fellesnemnda og partssammensatt utvalg (PSU). Møteplanen ble vedtatt, og kan sees her.

Budsjett for fellesnemnda

Fellesnemnda fikk en orientering om arbeidet med kartlegging og nye løsninger for IT i den nye kommunen ved IT-sjef Bjørn Villa, som også besvarte spørsmål.

Fellesnemnda utsatte behandlingen av budsjettet til sitt møte 5. desember.

Bjørn Villa
IT-sjef Bjørn Villa

Omstillingsavtale

Fellesnemnda diskuterte den framlagte omstillingsavtalen for ansatte. Fellesnemnda vedtok omstillingsavtalen slik den forelå. I tillegg vedtok fellesnemnda et tilleggsforslag fra ordfører Kirsti Tømmervold. I vedtaket ber  fellesnemnda rådmannen om å fremskaffe erfaringer fra lignende prosesser som er gjennomført i sammenlignbare kommunesammenslåinger. Fellesnemnda vil dermed ved neste møte få beskrivelse av hvordan en eventuell rettskrav til stilling  har blitt behandlet, og hvilke juridiske rettigheter som er gjeldende. KS og kommunal- og moderniseringsdepartement vil i denne sammenhengen bli kontaktet for uttalelse om temaet.
Elin Solbu
Ordfører i Klæbu, Kirsti Tømmervold, og kommunaldirektør for organisasjon i Trondheim, Elin R. Solbu

Eventuelt

Ordfører Kirsti Tømmervold ba under eventuelt om en oversikt over hvordan fellesnemnda sine vedtak så langt er fulgt opp, denne skal presenteres ved fellesnemndas neste møte.

Geirmund Lykke spurte om hvem som skulle velge den kommunale representanten til krirkelig fellesnemnd, om det var kommunene eller fellesnemnda. Dette vil bli besvart i neste møte.

Videre ble det planlagte møtet 7. november avlyst, neste møte i fellesnemnda avholdes tirsdag 5. desember.

 

Nyheter og kunngjøringer