Hjem Dalgård skole og ressurssenter

Dalgård skole og ressurssenter

Kontakt Dalgård skole og ressurssenter

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Se veiledninger for meldeboka.

Rektor: Gro Kristiansen, tlf.: 72545002 / 91642234

Nyheter og informasjon

Informasjon til foresatte på 1.-7. trinn 
I dag har alle elever fra 1.-7. trinnfått vite at vi blir i det undervisningsarealet vi er nå fram til sommerferien. Begrunnelsen for dette er at E-bygget på grunn av vannskade må renoveres, og det er unødvendig å flytte inn på mandag for så å flytte ut igjen på torsdag (slik planen var). Last ned dokumentet eller les mer her.

Dalgårddagen 2018
Torsdag 7. juni braker det løs. Torsdag 7. juni. Åpen dag 12.30 - 16.30.

Les mer her, eller last ned programmet!

Tusen takk til FAU for en flott møbelgave

Disse står på skolens elevbibliotek og er derfor en gave til alle skolens elever.

Skolen er stengt!

Skolen er stengt i forbindelse med planleggingsdager fredag 26. januar og fredag 11. mai 2018. SFO er også stengt 11. mai. SFO er åpent 18. mai (påmelding).

Anleggstrafikk som berører skoleveien. Se vedlagte pdf-filer.

Infobrev skole

Situasjonskart

Om Dalgård skole og ressurssenter

For at Dalgård skole skal kunne gi et godt, tilpasset og inkluderende skoletilbud for sine elever, er skolen avhengig av en kompetent administrasjons- og ledergruppe som ivaretar så vel pedagogisk som administrativ ledelse. For å møte disse utfordringene, er skolens administrasjon og ledelse satt sammen av pedagoger med mye formell kompetanse i bl a spesialpedagogikk og veiledningspedagogikk. I tillegg finnes kompetanse innen økonomi, personalledelse og IKT.

Organisasjon- og personalplan

Brukerråd - informasjon og møtereferat

På Dalgård skole er brukerrådet satt sammen av leder for FAU, to foreldre-representanter, rektor, en annen ansatt ved skolen og to elevrepresentanter. Det avholdes ca ett møte i mnd, og saker settes opp i samarbeid mellom rektor og leder for FAU. Retningslinjer for brukerråd er satt opp av Trondheim kommune.

Brukerrådet skoleåret 2017/2018

Foreldrerepresentant: 
Karin Hoemsnes 41523279, karinhoe@gmail.com

Ansatterepresentant: 
Gro Kristiansen, 91642234

Elevrådsrepresentanter:
2 elever

Møtereferat brukerråd - PDF-format
Møtereferat brukerråd 22.03.2018

Møtereferat brukerråd 25.01.2018

Møtereferat brukerråd 16.11.2017

Møtereferat brukerråd 28.09.2017

Møtereferat brukerråd 09.03.2017

Møtereferat brukerråd 26.01.2017

Her finner du rektors side

På grunn av vår skoles egenart, liker vi å presentere oss som ”en vanlig skole litt utenom det vanlige”.

For dere som ikke kjenner oss, er vi nærskole for cirka 500 elever i Dalgård skolekrets, 1. - 7. trinn. I tillegg er vi ressurssenter for barn med store og sammensatte hjelpebehov. Skolen har en lang tradisjon for å gi skoletilbud i spesialgrupper til ca 60 elever med store og sammensatte hjelpebehov - fra 1. – 10. trinn. Elevene i disse gruppene har hele Trondheim som opptaksområde. Vi har også skolefritidstilbud som inkluderer både nærskolen og spesialgruppene.

Ansatte på Dalgård skole har en variert og sammensatt faglig kompetanse og erfaring. I tillegg til lærere og førskolelærere er ergoterapeuter, logopeder, vernepleiere, hjelpepleiere og barne- og ungdomsarbeidere blant de yrkesgruppene som er representert hos oss. Skolen har bred musikkfaglig kompetanse. Denne staben – ca 140 i tallet – gjør sitt beste for å fylle Trondheim kommune og Dalgård skole sin visjon om å gi elevene læring i fellesskapet gjennom faglige utfordringer og daglige gleder.

 • Pedagogisk bruk av digitale verktøy
 • Læring og vurdering (LOV)
 • Leseopplæring, 1. - 4. trinn. Metode med utgangspunkt i ”New Zealand – modell”, eller ”Early Years Literacy Program”
 • Bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon i opplæringa
 • Bred satsing på kultur gjennom musikk og drama, kunst og håndverk og idrett
 • Deltakelse i Respektprogrammet fra skoleåret 2011-2012
 • Tilbud om kurs og veiledning innenfor spesialpedagogiske felt: logopedi, ergoterapi, musikk, friluftsliv, alternativ kommunikasjon med mer. Kurstilbudene vil variere fra år til år, og kan tilrettelegges etter meldte behov 

Når det gjelder skolebygningene på vår skole, så har vi nå all grunn til å være fornøyd. Etter rehabilitering, framstår skolen med godt egnede, delvis åpne undervisningsareal.

Skolen tar hvert år imot studenter fra forskjellige høyskoler, både i og utenfor Trondheim. Vår nærmeste samarbeidspartner i denne sammenhengen er Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Dersom du ønsker kontakt med oss, enten for en samtale eller for skolebesøk, er du selvsagt velkommen til det!

Med hilsen 

Gro Kristiansen
rektor

Skolens styringsdokumenter

Lokale planer, styringsdokumenter

Handlingsplan når kriser oppstår

Branninstruks Dalgård skole og ressurssenter

Internkontrollsystem, forskrift for miljørettet helsevern i bh og skoler Dalgård skole

Ordensreglement Dalgård skole og ressurssenter

Overgangen til videregående skole

Skolens sjekkliste for godt psykososialt miljø

Utviklingssamtalen på Dalgård skole

Her kan du lese om utleie ved Dalgård skole og ressurssenter

Regler for utleie av rom til faste utleietakere

Dette finner du i bookingbasen til Trondheim kommune

 

Regler for utleie av rom til foreldrekontakter

 • Foreldrekontakter kan låne rom på skolen for å avholde arrangement for sitt/sin respektive trinn/gruppe. Rommene lånes bare ut når det ikke er leid ut til faste leietakere eller til lag og organisasjoner.
 • Det er ikke anledning til å låne rom til private arrangement (bursdagsfeiringer e.l.).
 • Utlån av rom skal avtales gjennom trinnets/gruppas lærer. Ta kontakt med avdelingsleder for å sikre at lokalet er ledig.
 • Rom skal alltid reserveres via ekspedisjonen.
 • Det oppnevnes en hovedansvarlig (som oftest en foreldrekontakt) som har ansvar for at nøkler/nøkkelkort blir signert ut fra skolens ekspedisjon. Navn og telefonnummer på hovedansvarlig skal leveres skriftlig til ekspedisjonen.
 • Den som låner har ansvar for å levere nøklene tilbake etter bruk på påfølgende virkedag.
 • Låntaker skal kun bruke de avtalte rom. Rommene skal forlates ryddet og i ordnet stand.
 • Alle ytterdører skal være låst etter kl. 16.00 (på skoledager), og skolen må forlates innen kl. 22.30. I helger, ferie og skolestengte dager skal ytterdører alltid være låst.
 • Låntaker vil bli holdt økonomisk ansvarlig for skader som måtte oppstå. Dette gjelder også ved behov for renhold ut over det normale.
 • All bruk av tobakk/rusmidler er forbudt på skolen område. Dette gjelder også skolens uteområde.
 • Utesko skal ikke benyttes inne på skolen.
 • Låntaker har ansvar for å sette seg inn i vedlagt branninstruks.

Utlån av skolens utstyr:

Skolens utstyr (for eksempel kamera, videokanon, lavvo, musikkanlegg) lånes ikke ut.

Følgende rom lånes ikke ut:

Mediateket
Svømmehallen
Sløydsalen
Musikkrom
Biblioteket
Skolekjøkken
Personalkantina

Kunst- og håndverkssal lånes ut bare etter avtale med samlingsstyrer.

Ved feil eller tekniske problemer etter ordinær arbeidstid kontaktes følgende:

1. Trondheim Eiendom 73537817
2. Kontorleder 72834172/ 91760024

Her finner du regler for uttlån av rom til foreldrekontakter - pdf

Her kan du lese om kantine og skolemelk

Dalgård skole og ressurssenter tilbyr daglig utlevering av lettmelk og laktosefri lettmelk til elevene.

For bestilling, gå inn på skolelyst.no

Her kan du lese om trivselsledere

Trivselsleder TL er et program for økt aktivitet og økt trivsel i friminuttene. Det er ikke et antimobbeprogram. I tillegg til å øke aktivitetsnivået, skal programmet bevirke at alle elever blir inkludert i leken.

For mer informasjon gå til nettstedet trivselsleder.no.

Dette er en super gjeng! De tar ansvar og tar jobben på alvor. Det er hyggelig å observere så mangle og flinke elever som koser seg i jobben som TL. De høster masse skryt fra ansatte ved skolen og sine medelever!

Flott jobba!

Hilsen Trivselslederansvarlige

Læringsplaner og årsplaner

Læringsplaner for ordinære trinn, SFO og ressurssenteret

1. trinn uke 34

2. trinn uke 34

3. trinn uke 34

4. trinn uke 34

5. trinn uke 34

6. trinn uke 34

7. trinn uke 34

Gruppe E uke 

SFO 1. - 2. trinn uke 

SFO 3. - 4. trinn uke 

SFO 1. - 4. trinn august 2018

Sommer på Dalgård SFO 2018

SFO ressurssenter aktivitetsplan 2018 - 2019

Årsplaner for ordinære trinn og ressurssenteret 2018/2019

Årsplan 1. trinn

Årsplan 2. trinn

Årsplan 3. trinn

Årsplan 4. trinn

Årsplan 5. trinn

Årsplan 6. trinn

Årsplan 7. trinn

Årsplan spesialgruppe A

Årsplan spesialgruppe B

Årsplan spesialgruppe C

Årsplan spesialgruppe D

Årsplan spesialgruppe E

Årsplan spesialgruppe F

SFO ressurssenter, aktivitetsplan/årshjul

Ressurssenteret

Om ressurssenteret

Spesialgruppene ved Dalgård skole

Dalgård skole er i dag organisert som en skole med to avdelinger:

Tilbudet i spesialgruppene kan variere mellom heltid og deltid. Deltidstilbud betyr at elevene deler sitt skoletilbud mellom sin nærskole og Dalgård skole. De elevene som har et heltidstilbud, vil få hele skoletilbudet i spesialgruppene ved Dalgård skole.

Målgruppe – elever i spesialgruppene:

Den overordnede målsettingen for elever i grunnskolen iTrondheim kommune er at de skal ha sitt skoletilbud i et inkluderende skolefellesskap ved nærskolen. Noen elever erfarer ikke at de får et tilpasset og likeverdig skoletilbud på sin nærskole. Det kan være ulike årsaker til det. I slike tilfeller er det mulig å melde behov om opptak i spesialgruppene ved Dalgård skole.

Målgruppen er elever med store og sammensatte hjelpebehov fra 1. – 10. trinn i grunnskolen. Elevene har kognitive og ofte også fysiske funksjonsnedsettelser som medfører behov for et særskilt tilrettelagt læringsmiljø. Tilbudet avgrenses i forhold til elever med diagnose innenfor autismespekteret, og i forhold til elever med multifunksjonshemming. For disse elevene er det mulig å melde behov om skoleplass i spesialgruppene ved andre skoler i Trondheim.

Veiledning til nærskolene

Dalgård skole og ressurssenter kan tilby strukturert veiledning til nærskoler i Trondheim kommune etter melding fra nærskolens rektor. Veiledning fra Dalgård er et lavterskeltilbud uavhengig av tilbud fra andre hjelpeinstanser

Målet for veiledningen er å legge til rette for et godt, helhetlig opplæringstilbud i fellesskapet i skolen for elever med store og sammensatte vansker. Dalgård skole og ressurssenter vektlegger å gi konkret veiledning som står i direkte forhold til elevens behov.

Målgruppen for veiledningen er lærere, spesialpedagoger og andre ansatte som arbeider med eleven.

Hva kan vi tilby?

 • Observasjon og veiledning med tanke på tilpassa opplæring i et inkluderende skolemiljø. Hovedfokus er elevens helhetlige opplæringstilbud på nærskolen. Aktuelle områder kan være: selvstendighetstrening med fokus på elevens mestring, motivasjon og selvoppfatning, organisering av skoledagen, strukturering av arbeidsøkter (TEACCH-metodikk), IOP og evalueringsarbeid, utfordrende atferd, leik og samspill, foreldresamarbeid, fin/grovmotorisk trening og tilrettelegging av fysisk arbeidsmiljø.
 • Vi kan også tilby kurs/kompetanseheving for personalgrupper etter ønsker fra, og i dialog med nærskolen.

Meldingsskjema om veiledning

SFO nærskole og ressurssenter

Velkommen til Dalgård SFO nærskole

Dalgård skole SFO er et tilbud til barn i 1.- 4. trinn før og etter skoletid, og vi har ca. 270 barn til sammen, fordelt på 3 baser; D1, D2 og i E-bygget.

Dalgård SFO er en del av Dalgård skole og ressurssenter og vi bruker i tillegg til basene de lokalitetene ved skolen som vi finner aktuelle. Dette kan for eksempel være gymnastikksal, klasserom, svømmehall og samlingsrom. For øvrig har vi et flott ute- og nærområde.

Trondheim kommunes skolefritidsordning er en tilsynsordning. Vi legger likevel vekt på å gi barn et godt og variert tilbud med tanke på aktiviteter og innhold. Barna er med på å forme sin egen dag og har medbestemmelse når det gjelder valg av aktiviteter. Vi har et sterkt fokus på den selvvalgte frie leken, men gir samtidig et aktivitetstilbud parallelt til de barna som ønsker det. Vi vil gjennom dette tilbudet nå så mange som mulig og legger til rette for tilbud innen fysisk aktivitet, forming, musikk, dans og drama.

Informasjon om aktivitetstilbudet kommer fram i månedsplaner og ukeplaner som legges ut på nettsidene til Dalgård skole og ressurssenter under overskriften SFO. Det sendes hver uke info på meldeboka til foreldre/ foresatte med lenke til disse nettsidene.

Vi er opptatt av å ha en åpen og god kommunikasjon med foreldre. Det er derfor viktig for oss at dere tar kontakt dersom dere har spørsmål eller ønsker å komme med tilbakemeldinger og innspill.

Infohefte Dalgård SFO 2018/2019

Velkommen til Dalgård SFO ressurssenter

Baseansvarlig for B-gjengen: 

Anita Karlsen - telefon: 72545010

Aktivitetsplan SFO Ressurssenteret 2018-2019

Infohefte SFO spesialgruppene 2018-2019

SFO-voksne på ressurssenteret 2018-2019


Utdrag av Trondheim kommunes formål med skolefritidsordningen:

Skolefritidsordningen har som mål å gi barna tilsyn og omsorg. Skolefritidsordningen skal legge til rette for at barna gis mulighet til aktivt å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. 

Spesialgruppene på Dalgård holder til på skolens B-fløy, vi kaller oss derfor B-gjengen. B-gjengen består av en flott gruppe barn og ungdommer fra 1. - 10. klasse. Vi er oppdelt i 4 forskjellige baser, og foruten daglige rutiner som samlingsstund og måltid har vi mange spennende aktiviteter her hos oss, alt lagt til rette ut i fra funksjonsnivå og interesser.

De ansatte har et stort engasjement i leiken, og vi synes det er fantastisk når ungdommene tar med de yngste i akebakken, eller lærer bort spillereglene i teppecurlig, når vi ser gleden av å være sammen på blåbærtur eller når noen fremfører en vits eller en sang for de andre med stor innlevelse! 
Små ting – store gleder

Aktivitetsplanen vår finner du her på denne sida. Vi legger også ut bilder fra heldager på SFO og andre aktiviteter, så det er bare å følge med!

Her i ressurssenteret legger vi stor vekt på å se hver enkelt, gi omsorg, trygghet i en armkrok eller morsomme happeninger! En god latter forlenger livet.          

FAU

Her kan du lese om FAU

FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets ArbeidsUtvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet.

Dersom noen har saker å melde, send en mail til FAU Dalgård skole
Mvh. Karin Hoemsnes, FAU leder ved Dalgård skole.

FAU skoleåret 2017/2018

Vedtekter FAU 2017/2018

FAU foreldrekveld Dalgård 21.03.2018

Det er mange fordeler med å være FAU-representant. Som medlem av FAU kan du:

 • bli godt kjent med skolens virksomhet
 • bli kjent med skolens ledelse
 • bli kjent med andre foreldre
 • bidra til kvalitetsutvikling av skolen
 • bidra til en bedre skolehverdag for elevene

Møtereferat FAU

Skolehelsetjenesten

Her finner du informasjon om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten utfører helseundersøkelse, helseopplysning, vaksinering og gruppe- og enkeltsamtaler. Helsesøster kan bistå med samtaler, veiledning, rådgiving ved fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer/problemer.

Skolehelsetjenesten formidler kontakt til andre i hjelpeapparatet dersom det er et ønske og behov fra elev og foresatte.

Aleksander Foss:

Tilstede mandag til torsdag

Direktenummer i skoletiden:
47621523

Aina Aardahl: 

Tilstede mandag til fredag fra kl 08.30 til 14.30 (obs! nye tidspunkt).

Direktenummer i skoletiden:
72 545052 - mobil: 91172366

Ferie og fridager

Mandag 20. august er første skoledag etter sommerferien.

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta kontakt med den enkelte skoles SFO for å få mer informasjon om når det er stengt.

Felles for alle skoler

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Dalgård skole og ressurssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 15.08.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css