Hjem Kultur og fritidFrivillighet

Frivillighet

På denne siden finner du informasjon om noen av Trondheim kommunes virkemidler for samhandling med frivilligheten. Du finner oversikt over frivilligsentraler og frivillige organisasjoner i Trondheim, og du finner informasjon om hvordan du kan melde deg som frivillig eller registrere et oppdrag.

Frivillighetsprisen 2018

Kjenner du noen du virkelig mener fortjener en pris for sin innsats for medmennesker i Trondheim?

Les mer om frivillighetsprisen og meld inn din kandidat her

Bli frivillig eller registrer oppdrag

Ønsker du å melde deg som frivillig eller registrere et oppdrag? Dette kan du gjøre på disse to portalene:

frivillig.no

For frivillige

Å være frivillig er å låne bort litt av seg selv og få mye tilbake!

Frivillig.no er laget for at folk skal finne frivillige oppdrag og at frivillige organisasjoner skal finne folk. Her kan du som har lyst til å engasjere deg i noe finne de organisasjonene som trenger deg!

Gå inn på frivillig.no, søk på kommunen du bor i og se gjennom alle mulighetene. Når du finner noe som du vil engasjere deg i så går du inn på det oppdraget og fyller ut skjema nederst så tar organisasjonen kontakt med deg!

For organisasjoner

Finn frivillige!

Frivillig.no er en digital oppslagstavle for frivillige oppdrag. Det skal være enklere for frivillige organisasjoner å finne folk og enklere for folk å finne frivillige oppdrag. 

Frivillig.no driftes av Frivillighet Norge.

Gå til frivillig.no

frivilligtrondheim.no

Frivillig Trondheim er nettstedet for deg som ønsker å bidra frivillig til arrangementer og organisasjoner i Trondheim.

Ved å registrere deg får du velge mellom ulike arrangører og organisasjoner som trenger din hjelp.

Frivilligtrondheim.no driftes av Midtbyen managment. 

frivilligtrondheim.no

Frivilligsentraler i Trondheim

Frivilligssentralene er lokalt forankrede møteplasser som er åpne for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Det er pr september 2018 11 frivilligsentraler i Trondheim.

Ta gjerne kontakt med din frivilligsentral hvis du ønsker å delta som frivillig eller har et oppdrag. 

Oversikt over frivilligsentralene i Trondheim

Samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og frivilligsentralene

Trondheim kommune har inngått samarbeidsavtale med alle frivilligsentralene, og bidrar med årlig driftstilskudd. Samarbeidsavtalen gjelder for perioden 2018-2021. 

Formål med samarbeidsavtalen:

 • Bidra til en forutsigbar og stabil drift av frivilligsentralene.
 • Bidra til å tydeliggjøre frivilligsentralenes rolle og posisjon i Trondheim.
 • Sette fokus på vårt felles ansvar for å følge opp aktuelle tiltak i kommunale planer.
 • Sette fokus på at frivilligsentralene skal bidra til en bærekraftig utvikling av velferdsstaten.
 • Sikre god samhandling mellom partene.
 • Øke bevisstheten om frivillighetens betydning hos ansatte i Trondheim kommune og befolkningen i Trondheim.

Trondheims frivilligsentraler skal:

 • Koordinere og motivere til økt frivillig innsats fra enkeltmennesker og organisasjoner for å skape trygge og aktive nærmiljø.
 • Være en lokalt forankret møteplass som er åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet.
 • Mobilisere og samordne frivillig innsats og aktiviteter i tråd med lokale forutsetninger.
 • Bidra til at det skal være enkelt og trivelig å være frivillig.
 • Legge til rette for gode møter mellom mennesker.

Satsningsområder for perioden 2018 - 2021:

 • Aktive nærmiljø
 • Aldersvennlig by
 • Folkehelse - tidlig innsats
 • Inkludering
 • Kultur
 • Møteplasser

Les hele samarbeidsavtalen her

Frivillige organisasjoner i Trondheim

I Aktørbasen finner du oversikt over frivilligheten, idretten og kulturlivet i Trondheim. 

Aktørbasen

 

Frivillighetskoordinatorer i Trondheim kommune

Trondheim kommune har to frivillighetskoordinatorer. Hovedoppgaven til frivillighetskoordinatorene er å bidra til at det er god samhandling mellom Trondheim kommune og frivilligheten. 

Frivillighetskoordinator for helse og velferdsområdet

Knut Meinert Kiplesund, Rådmannens fagstab, faggruppe Helse og velferd

 • Kontaktperson for frivilligsentralene.
 • Saksbehandler for tilskudd til frivillige humanitære organisasjoner innenfor helse og velferd.
 • Oppfølging av samarbeidsavtaler med ideelle og frivillige aktører innen helse og velferdsområdet.
 • Oppfølging av prosjekter i grenselandet helse og velferd og frivillighet.
 • Kontaktperson for studentfrivilligheten.
 • Hovedansvar for koordinering av samarbeidet med frivillige organisasjoner om integrering av flyktninger og innvandrere. 
 • Ansvar for eller bidra i andre politiske saker som omhandler frivillighet innenfor helse og velferdsområdet.
Frivillighetskoordinator for kulturområdet

Trygve Fætten, Kulturenheten, Arrangementskontoret 

 • Har ansvar for kommunens arbeid med frivillighet innen kulturområdet.
 • Saksbehandler for Frivillighetsmillionen.
 • Ha jevnlig kontakt med viktige samarbeidspartnere innen frivilligheten, da primært større aktører og paraplyorganisasjoner innen kultur og idrettsområdet.
 • Hovedansvar for oppfølging av Temaplan for Trondheim kommunes frivillighetspolitikk 2018-2021.
 • Ansvar for eller bidra i andre politiske saker som omhandler frivillighet innenfor kulturområdet.
Felles ansvar for begge
 • Være kontaktledd som videreformidler nasjonale og lokale føringer, kunnskap m.m. til frivilligheten i Trondheim.
 • Kompetanseutvikling innen frivillighetsarbeid.
 • Være tilgjengelig for råd og bistand samt praktisk samarbeid om rekruttering og nye former for frivillighetsarbeid.
 • Bidra i arbeidet med å knytte frivilligheten til arbeidet med inkludering av nyankomne flyktninger.
 • Utvikling av nye arbeidsformer og metoder for frivillig arbeid i samarbeid med andre virksomheter og enheter innen kommunen.

Trondheim kommunes frivillighetspolitikk

Temaplan for Trondheim kommunes frivillighetspolitikk 2018-2021 ble vedtatt i bystyret 16. november 2017. Dette er en revidering av temaplanen som gjaldt for 2012-2016. 

Formålet med planen er å utvikle og forsterke samhandlingen mellom kommunen og frivilligheten.

Verdiplattform

Kommunens verdiplattform for samhandling med frivilligheten ble vedtatt i formannskapet i desember 2010:

Frivilligheten skal næres av lyst

Kommunens frivillighetspolitikk skal bygge opp under den enkeltes lyst til å gjøre noe for medmennesker, for naturen eller for nærmiljøet og fellesskapet.

Frivilligheten skal være åpen for alle

Kommunens frivillighetspolitikk skal legge til rette for en frivillighet preget av mangfold, både i forhold til organisering, størrelse og hvem som deltar. Frivilligheten skal være åpen for alle uansett kulturtilknytning, funksjonsnivå, sosial og økonomisk bakgrunn og tilhørighet, seksuell legning og alder. Universell utforming av arenaer og møteplasser er sentralt

Frivilligheten har en viktig rolle i å utvikle byen

For å utvikle et best mulig bysamfunn med gode velferdstilbud, vil kommunen styrke samhandlingen med frivilligheten, siden frivilligheten bidrar med et viktig supplement til de offentlige tjenestene. Frivilligheten oppfordres til samhandling med kommunen for å styrke sin egen selvstendige virksomhet.

Mål for perioden 2018-2021:

Mål 1: Trondheim kommune skal styrke samhandlingen med frivilligheten på tvers av alle sektorer, med god folkehelse, mangfold og inkludering som mål.

Mål 2: Trondheim kommune skal sikre god tilrettelegging av og gode vilkår for frivilligheten.

Mål 3: Trondheim kommune skal øke kunnskapen om og interessen for frivillighet.

Under hvert mål er det en rekke tiltak som skal gjennomføres. Du finner oversikt over tiltakene i handlingsdelen av temaplanen. 

Temaplan for Trondheim kommunes frivillighetspolitikk 2018-2021

Last ned temaplanen her

 

Forsikringsordning og samhandlingsavtale med frivillige

Maler for samhandlingsavtaler

Det kan inngås samhandlingsavtale mellom Trondheim kommune og enkeltpersoner eller frivillige organisasjoner. 

Samhandlingsavtale om frivillig innsats fra enkeltperson

Samhandlingsavtale om frivillig innsats fra frivillig organisasjon

Mer om forsikringsordningen

Forsikringen gjelder personer som tar oppdrag som frivillig for Trondheim kommune. Forsikringen gjelder ikke for frivillige organisasjoner, de må selv sørge for at medlemmene er forsikret.

For at forsikringen skal være gjeldene må det være inngått en skriftlig avtale mellom Trondheim kommune (enheten) som oppdragsgiver og den frivillige. Du finner mal litt lenger oppe på siden.  

Vilkår: 
Medisinsk invaliditet: 15 G
Død: 2 G

G = Grunnbeløp i folketrygden

Meld skade:

Meld skade på Protector forsikring sin nettside

eller

Send e-post til skade@protectorforsikring.no

 

Festforestilling for frivillige

Hvert år inviterer ordføreren til gratis forestilling for deg som er frivillig i Trondheim.

Festforestillingen gjennomføres 5. desember hvert år, på FNs internasjonale frivillighetsdag. De siste årene har forestillingen vært kl. 19.00 i Ilen kirke.

Glimt fra Festforestillingen 5. desember 2017

Tradisjonen tro inviterte ordføreren frivillige i Trondheim til Festforestilling på FNs internasjonale frivillighetsdag 5. desember. De som tok turen til Ilen kirke fikk oppleve en variert forestilling, stødig og humoristisk bundet sammen av kveldens konferansier Mini Jakobsen. Kirkerommet var for anledningen lyssatt i samarbeid mellom Trondheim Lyd og Skogen, noe som bidro til en spektakulær ramme rundt innslagene. 11 år gamle Kong Sverre spilte to egenkomponerte felenummer sammen med sin lærer Sveinung Sundli, Raynold Halvorsen bidro med diktlesning til ettertanke akkompagnert av Line Tandberg, og festforestillingen markerte Tråante 2017 på en flott måte med Arvvas og Thomas Gælok. Kveldens høydepunkt var som vanlig utdeling av kommunens frivillighetspris, som i år gikk til Byåsen Men At Work!

Bildene nedenfor er tatt av Carl-Erik Eriksson, Trondheim kommune. (Trykk på bildene for å forstørre.)

Prisvinnere Men At Work sammen ordfører Rita Ottervik

Ordfører Rita Ottervik og konferansier Mini Jakobsen

Arvvas

Thomas Gælok

Kong Sverre

Line og Raynold

Om Festforestilling for frivillige og frivillighetsprisen

I forbindelse med FNs internasjonale dag for frivillighet inviterer Trondheim kommune til en festforestilling som er kommunens gave til frivilligheten.

Ordføreren deler ut frivillighetsprisen

Prisen går til en person, eller personer, institusjoner eller organisasjoner som utfører uegennyttig innsats til beste for medmennesker i Trondheim.

Prisen består av 25.000 kroner og statuetten "Skrog" laget av kunstneren Erlend Leirdal.

Les mer om Frivillighetsprisen

 

Språkkafeer

Oversikt over tilbud om språktrening

Studentfrivillighet

Som student i Trondheim har du mange muligheter til å engasjere deg som frivillig, både innenfor studentenes egne organisasjoner og i andre frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, festivaler og lignende.

Engasjer deg i en studentorganisasjon

Her er noen muligheter for frivillig arbeid i Trondheim utover studentenes egne organisasjoner:

I Aktørbasen kan du filtrere på kategori og/eller aktivitet, og finne den organisasjonen eller festivalen hvor du ønsker å bidra.

Gå til Aktørbasen

Du kan kontakte en frivilligsentral for å engasjere deg som frivillig.

Se oversikt over frivilligsentraler

På frivillig.no kan du melde deg som frivillig til ulike oppdrag.

Gå til frivillig.no

Tilskuddsordninger

Trondheim kommune har en rekke tilskuddsordninger for frivilligheten. 

Utlån og utleie av lokaler og idrettsanlegg

Frivillige organisasjoner, idrettsklubber, kulturaktører, grupper og privatpersoner kan låne eller leie kommunale lokaler på skoler, barnehager, helsebygg og kulturbygg når kommunen ikke har behov for å disponere lokalene selv. Du kan lete etter lokaler og søke om lån eller leie av lokaler i Bookingbasen. 

Idrettsklubber og andre kan søke om treningstid og arrangement i idrettshaller samt reservere strøtimer i idrettshaller. 

Du finner mer informasjon om utlån og utleie av lokaler og idrettsanlegg her

Sist oppdatert: 27.09.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?