Antall flyktninger og asylsøkere til Norge har økt kraftig de siste. Det er en stor mulighet for at dette er en situasjon som vil vare en tid. Det betyr at det kan bli behov for å bosette et stort antall flyktninger i Trondheim, samt være vertskommune for asylsøkere, i flere år fremover.

Selv om Trondheim kommune er godt rustet til å ta imot de som kommer hit, trengs også DIN hjelp. Trondheim kommune ønsker gode ideer til nye arbeidsmåter og tiltak som kan fremme en rask og god integrering av byens nye innbyggere.

Formål

Trondheim kommune oppretter en ekstraordinær tilskuddsordning knyttet til integrering av flyktninger. Formålet med ordningen er å styrke initiativ som fremmer integrering. Dette kan være tiltak knyttet til fritid, holdningsskapende arbeid, språk, sosiale tiltak på arbeidsplass eller annet.

Søknadsfrist

Søknad må sendes inn senest tre uker før gjennomføring av tiltaket. Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandlingstid

Du får vanligvis svar innen 3 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.

Søknad

Les retningslinjene nedenfor før du sender inn søknad.

Søk om tilskudd i Tilskuddsbasen

Hvem kan få støtte

 • Frivillige lag og organisasjoner, næringsliv og privatpersoner
 • Kommunale enheter kan søke om støtte til samarbeidsprosjekt

Hva prioriteres

 • Nye prosjekt
 • Tiltak og prosjekter med lokal forankring
 • Samarbeidsprosjekt som involverer flere aktører
 • Tiltak som skaper møteplasser
 • Prosjekt som bidrar til økt deltakelse og involvering i samfunnet
 • Prosjekt som bidrar til økt kunnskap og forståelse
 • Prosjekt som involverer nybosatte i planlegging og gjennomføring
 • Prosjekter som bidrar til å styrke kommunens satsningsområder

Hva prioriteres ikke

 • Drift av ordinære/eksisterende tiltak
 • Ordinære lønnskostnader eller praksisplasser
 • Tiltak som ikke foregår i Trondheim
 • Reisestøtte
 • Personlig utstyr
 • Underskuddsgaranti
 • Kommersielt baserte tiltak
 • Politisk og religiøs aktivitet
 • Morsmålsopplæring

Endringer

Tiltaket skal gjennomføres i tråd med søknaden og vedtaksbrevet. Ved vesentlige endringer etter at det er gjort vedtak, må du kontakte din saksbehandler i Trondheim kommune. Innvilget tilskudd kan bli redusert dersom omfanget av tiltaket er redusert.

Budsjett, rapport og regnskap

Det kan maksimalt innvilges 30 000 til hvert tiltak fra denne tilskuddsordningen.

I søknaden skal du oppgi budsjett for tiltaket, hvor alle planlagte inntekter og utgifter skal tas med.

Etter at tiltaket er gjennomført skal du levere rapport. Denne skal inneholde regnskap som er basert på bilag og kvitteringer. Du skal skrive reelle tall, ikke runde av. Bilag skal ikke sendes inn, men oppbevares. Trondheim kommune har innsynsrett i bilag og regnskap knyttet til søknaden.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

Tilskuddet utbetales som forskudd.

Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden

Søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg er offentlige dokumenter. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontaktinformasjon for spørsmål

Kulturenheten
Stine Kvam
Telefon 95263270

Skjema

Søk om tilskudd i Tilskuddsbasen

Hjelp

ikon kultur Tilskudd og stipend