Hjem Naturområder og landskapNatur og naturforvaltning

Natur og naturforvaltning

Internasjonale og nasjonale mål og lovverk danner rammen for hvordan kommunen skal ta ansvar i sin lokale forvaltning av naturmangfoldet.

Bærekraftig forvaltning 

Trondheim kommune skal ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljøet. Med bærekraftig forvaltning mener vi at naturressurser skal nyttes og forvaltes til menneskets beste på en slik måte at det er mulig å ta vare på og sikre det biologiske mangfoldets utviklingsmuligheter. For å kunne ivareta naturmangfoldet i Trondheim, må vi først vite hvilke naturverdier vi har og hvordan ulike menneskeskapte faktorer som påvirker disse. Denne kunnskapen brukes som grunnlag for nødvendige beslutninger. Samtidig er det viktig å iverksette målrettede tiltak for å sikre verdifullt plante- og dyreliv i kommunen.

Temaplan for naturmiljøet

Temaplan for naturmiljøet i Trondheim - Forside

Temaplan for naturmiljøet

Temaplan for naturmiljøet beskrive de utfordringene Trondheim står ovenfor og angir retning for å ta vare på naturmangfoldet fram mot år 2020.

Denne temaplanen ble vedtatt i Bystyret 24. april 2013. Hovedprinsippene fra planen i 2006 videreføres og utvikles mot 2020. Kunnskapsinnhenting og målrettede tiltak vil fortsatt være en viktig del av strategien. Erfaringer fra arbeidet i perioden 2006-2012 tilsier likevel at det er behov for en mer avgrensning og prioritering av forvaltningsmål og tiltak fram mot 2020.

Temaplanens fokusområder

 • Ivareta truede og sårbare arter, og naturområder.
 • Sikre god vannkvalitet og økologisk tilstand i elver, bekker, vann og kystvann.
 • Ivareta verdifullt kulturlandskap.
 • Sikre viltets mangfold og samtidig minimalisere konflikt mellom vilt og bysamfunn.
 • Bekjempe og hindre spredning av uønskede fremmede arter.
 • Legge til rette for bærekraftig bruk av naturmiljøet gjennom høsting, rekreasjon og opplevelse.

Denne planen bygger videre på Handlingsprogram for naturmiljøet fra 2006, som inneholdt kortsiktige og langsiktige mål og tiltak.  

Naturområder og kulturlandskap

Planter, dyr og natur

Vann og vannmiljø

Kontaktpersoner naturforvaltning

Naturforvaltning omfatter mange arbeidsområder, og flere avdelinger/enheter i kommunen arbeider med dette.

Miljøenheten, Avdeling for landbruk og naturforvaltning har følgende kontaktpersoner for naturforvaltning:

Fiskeforvaltning, vannovervåkning og vanndirektivet

Terje Nøst
telefon: 917 60 053 / e-post: terje.nost@trondheim.kommune.no

Naturtyper, arealplaner, kulturlandskap og fremmede planter

Evelyne Gildemyn
telefon: 72 54 25 17 / e-post: evelyne.gildemyn@trondheim.kommune.no

Naturmangfold, naturtyper, rødlistede planter og fremmede planter

Tijana Gajic
telefon: 72 54 25 85 / e-post: tijana.gajic@trondheim.kommune.no

Viltforvaltning, viltberedskap, fiskeforvaltning og vannprøvetaking

Morten Haugen 
telefon: 952 000 43 / e-post: morten.haugen@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 23.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css