Byåsen hjemmetjeneste

Ansatt i hjemmetjenestens uniform fra Byåsen hjemmetjeneste som står foran tjenestebilen, høyblokk fra Romolslia i bakgrunnen

Kontakt Byåsen hjemmetjeneste

Se kart

Søk om tilbud fra hjemmetjenesten

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser hjemmetjenesten

Priser for å motta hjemmetjenester

Serviceerklæring

Når du mottar tjenester fra oss vil du få utdelt en serviceerklæring (PDF)

Praktiske opplysninger

Primærkontakt

Dette er den personen som særlig skal følge deg opp. Primærkontakten behøver ikke å besøke deg oftere enn andre, men vil følge spesielt med i din utvikling.

Klagerett

Trondheim kommune har et ombud for brukere av helse- og omsorgstjenester. Ombudet kan hjelpe deg å finne frem i det offentlige byråkratiet, og veilede deg angående regler og kommunal saksbehandling. Du kan også få hjelp til å utforme en eventuell klage. Ombudet har selvfølgelig taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Hvis du ønsker å klage direkte på tjenestetilbudet, for eksempel hvis du synes du får for lite hjelp, rettes klagen direkte til Helse- og velferdskontoret.

Hvis du ønsker å klage på måten hjemmetjenesten utfører tjenestene, eller den enkelte tjenesteutøver, rettes klagen direkte til hjemmetjenesten ved enhetsleder.

Hvordan du klager står beskrevet i vedtaket.

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har egne brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Korona

Orientering til deg som bruker og pårørende ved Byåsen hjemmetjeneste.

På grunn av pågående koronasmitte i Trondheim kommune har Byåsen hjemmetjeneste iverksatt tiltak for å minimere risikoen for smitte for våre brukere. Det innebærer at vi ser det nødvendig å begrense bistand der det er rom for dette. Dette for å kunne ivareta alle brukerne våre på en best mulig måte. Nødvendig helsehjelp prioriteres. I første omgang kan dette omfatte at bistand til dusjing og husholdningsoppdrag utgår.

Ny informasjon vil bli gitt deg/dere hvis ytterligere tiltak må iverksettes. Ved spørsmål ta kontakt på telefon 72 54 51 31.

Med vennlig hilsen Byåsen hjemmetjeneste

Enhetsleder Wenche Skalmerås

Trondheim,
16.03.20

Bistand fra Byåsen hjemmetjeneste

Byåsen hjemmetjeneste har ansvar for den hjemmebaserte tjenesten på Havstein, Nyborg, Fagerlia, Steinberget, Trolla og Flakk . Personalet yter tjenester til hjemmeboende i bydelen. Vår kompetanse er tverrfaglig med sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, helsefagarbeidere, studenter og ellers medarbeidere som har fokus på kvalitet og kompetanse. Vi er opptatt av at du som bruker av tjenesten får tjenester av høy kvalitet.

Hva kan du forvente deg når du får bistand fra Byåsen Hjemmetjeneste

 • Å bli møtt med respekt
 • Å bli hørt
 • Å ha en innvirkning på hvordan hjelpen du trenger skal ytes
 • Å bli møtt av personale som har fått opplæring i den jobben de skal utføre
 • Å bli møtt av en enhet som har tilgang på fagutdannet helsepersonell
 • Å få oppnevnt en primærkontakt som vil stå sentralt i den hjelpen du får
 • Du skal kunne inngå en bytte-/samarbeidsavtale for å få utført ikke-kommunale tjenester

"Helthetlig Pasientforløp i eget Hjem" følges av ansatte ved enheten, og er en del av kvalitetsarbeidet i Trondheim kommune. Dette er for å kvalitetssikre oppfølgingen av våre brukere i hverdagen. Dette er særskilt viktig ved hjemreise fra sykehus eller et opphold i institusjon.

Vi gir tjenester til hjemmeboende, og har som mål at brukerne kan bo hjemme så lenge som mulig med fokus på egne ressurser. Dine rettigheter om hjemmetjenester er hjemlet i lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenester i kommune.

Våre verdier, Åpen - Modig - Kompetent er kjernen i vårt arbeid.

Felles brukerråd for Midtbyen og Heimdal

Brukermedvirkning er en forutsetning for å tilby gode tjenester, og brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning.

Gjennom brukerrådene kan brukerne påvirke innholdet og kvaliteten på tjenestene de mottar fra kommunen. Alle skoler, barnehager, sykehjem, hjemmetjenester med flere, skal ha hvert sitt brukerråd.

Et brukerråd består av brukere/representanter for brukere av en tjeneste, enhetsleder og ansatte ved tjenesten. Sammen jobber brukerrådet for at tjenesten til enhver tid skal være best mulig.

Byåsen hjemmetjeneste tilhører brukerrådet ved Midtbyen bydel.

Oversikt over kontaktinformasjon for brukerrådet midtbyen og Heimdal bydel

Pårørende samarbeid

Ingen er viktigere i livet til den som er syk enn de som klarer å stå nær når det blir vanskelig. Du bidrar med tilhørighet og fellesskap, og din støtte er uvurderlig. Det er naturlig å reagere når en nær blir rammet av sykdom. Når noe angår oss sterkt kan det vekke store følelser. Mange opplever at forholdet til den syke endrer seg. Det er viktig å finne gode løsninger når sykdom blir en del av hverdagslivet.

Byåsen hjemmetjeneste ønsker å samarbeide tett med deg som er pårørende til bruker av vår tjeneste. Vi er behjelpelig med å veilede i forhold til praktiske oppgaver, tjenester i kommunen og det å takle utfordrende atferd. Ved Byåsen hjemmetjeneste, ser vi det som nødvendig med tett samarbeid om vi skal klare å la brukeren bo hjemme så lenge som ønskelig og at dette skal være forsvarlig. For vår del er det naturlig at primærkontakt er bindeleddet mellom bruker, enheten og deg som pårørende. Et viktig moment i samhandlingen er at bruker samtykker til at vi snakker med deg som pårørende, for brukere uten samtykkekompetanse er det naturlig at vi samhandler. Er du usikker på hvem som er brukers primærkontakt, ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å finne ut dette.

Alle brukere tilhører et arbeidslag som igjen har hver sin avdelingsleder. Avdelingsleder for de respektive arbeidslagene, har igjen ansvar for primærkontakter og et overordnet ansvar for at bruker blir fulgt opp på en faglig god og forsvarlig måte i sitt hjem.

Spørreskjema til pårørende:

Belastningsskala - pårørende

Spørreskjema til pårørende

Link til spørreskjema for pårørende, disse skjema kan brukes som et ledd i en demensutredning men kan også brukes som en kartlegging av fungering av dagligdagse aktiviteter og måling av belastning av å være pårørende. Gjerne fyll ut disse skjema og ta dette opp med brukers primærkontakt / avdelingsleder.

Ulike typer pårørendestøtte

Omsorgsstønad

Du som er pårørende kan også søke på omsorgsstønad. Dette er en økonomisk påskjønnelse som kommunen gir til deg som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Omsorgsstønad er det samme som det som tidligere ble kalt omsorgslønn, og er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte. Ta kontakt med brukers helse- og velferdskontor for å høre mer om dette.

Avlastning

Avlastning er en tjeneste til deg som er forelder eller pårørende med et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte. Formålet med avlastningstjenester er å hindre at du blir overbelastet, å gi deg mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi deg mulighet til å delta i vanlige aktiviteter.

Avlastning er gratis.

Opplæring og veiledning

Du som har et særlig tyngende omsorgsarbeid har rett til å få opplæring og veiledning i rollen som pårørende og omsorgsyter. Dette kan for eksempel være opplæring og veiledning i

 • hvordan du ivaretar den du gir omsorg til på en forsvarlig måte
 • å arbeide forebyggende med helsesituasjonen din
 • hvilke rettigheter du har som pårørende
 • hvilke pårørendetilbud som finnes

Pårørendestøtte i Trondheim kommune

Se også under nyttige linker for deg som bruker eller pårørende av tjenesten.

Kontaktinfo

Helse og velferdskontoret Falkenborg, telefon 72 54 15 00.

Byåsen hjemmetjeneste, telefon 72 54 51 31.

Nyttige linker som bruker eller pårørende av tjenesten

Ressurssenter for demens

Ressurssenter for hørsel og syn

Pårørendestøtte

Pårørendesenteret

Råd for kreftrammede

Infosenteret for seniorer

Psykisk helse

Frivilligsentraler

Har du behov for ekstra bistand ut over det du får hjelp til av hjemmetjenesten, kan du benytte deg av frivilligsentralene i bydelen. de kan tilby:

 • Leksehjelp
 • Turvenn
 • Å gå på kino/teater eller lignende med noen
 • Besøksvenn
 • Praktiske oppgaver som f. eks. lett hagestell eller handlehjelp, m.m.
 • Underholdning på institusjoner eller lignende
 • Følgehjelp til sykehus, lege, frisøren, banken eller lignende.
 • Lære data/datahjelp
 • Og mye mer

I vårt område finner du Ila frivilligsentral eller Byåsen frivilligsentral

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til deg som allerede mottar hjemmetjenester fra Trondheim kommune.

Et tverrfaglig team samarbeider med deg om det du synes er viktig å mestre i din hverdag. Fokus er opptrening i hverdagslivets gjøremål.

Hva kan du forvente? Teamet kommer hjem til deg og gjør en kartlegging sammen med deg. På bakgrunn av dette hjelper vi deg med å trene på det som du synes er viktig for å klare deg selv i hverdagen. Vi samarbeider med deg om dette i en avtalt tidsperiode.

Hva forventes av deg? Du ønsker å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.

Visste du at eldre kan holde seg i form gjennom hverdagslige aktiviteter som å handle, klippe plen og stelle hus og hage?

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Byåsen hjemmetjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Byåsen hjemmetjeneste består av to avdelinger.

Avdeling Byåsen finner du i andre etasje ved Havstein Helse og Velferdssenter.

Telefonnummer til avdeling Byåsen er 72 54 51 31.

Telefonen er betjent mandag til fredag fra klokken 08.00-11.30 og 13.00-15.00. Utenom dette blir du koblet over til svartjenesten som vil formidle beskjeder videre.

Avdelingsledere:

 • Cecilie Marie Rekdal Nergård
 • Siw Johansen

Avdeling Munkvoll finner du i andre etasje ved Munkvoll Helse og Velferdssenter

Telefonnummer til avdeling Munkvoll er 72 54 52 55.

Telefonen er betjent mandag til fredag fra klokken 08.00-11.30 og 13.00-15.00, utenom dette blir du koblet over til svartjenesten som vil formidle beskjeder videre.

Avdelingsledere

 • Robert Stolpnes
 • Kristine Takala
 • Frida Eidstumo Stokken

TK-kode: 073780

Sist oppdatert: 27.07.2023

073780

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0002C3