Alle planer (oversikt)

For spørsmål vedrørende kommunens plangrunnlag, ta kontakt med Hans Petter Wollebæk (mobil 91 67 22 16).

Plan og gyldighetsperiode

Regionale planer

 1. Regional planstrategi for Trøndelag 2012-2016, fellesdelen
 2. Strategiplan for kulturnæringene i Trøndelag (2009-2016)
 3. Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 2010-2020
 4. Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP2) (2015) 

Kommuneplanen

 1. Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020
 2. Kommuneplanens arealdel 2012-2024
 3. Planstrategi for Trondheim kommune, 2012-2015
 4. Kommuneplanens handlings- og økonomiplan
 5. Kommuneplanmelding om byutvikling: Grønn strek for en trygg framtid (2016) (Kart ikke oppdatet pr. august -17)
 6. Byutviklingsstrategi - Strategi for areal- og transportutviklilng i Trondheim fram mot 2050 (pågående arbeid) (Se lenke til offentlig høring)

Kommunedelplaner areal

 1. Lade, Leangen og Rotvoll 2013-2025
 2. Kommunedelplan Nyhavna (2016)
 3. Kommunedelplan for Tiller 2013-202
 4. Plan for areal til offentlige tjenester 2017 - 2050

Kommunedelplaner samfunn 

 1. Kommunedelplan for kulturarenaer 2012-2024
 2. Kulturminneplan 2013-2025

Temaplaner

 1. Hovedplan avløp 2013 - 2025
 2. Strategiplan for forebyggende brannvern 2013-2017
 3. Energi- og klimahandlingsplanen 2010-2020
 4. Kommunal plan avfall og avfallsreduksjon, med handlingsdeler 2007-2016
 5. Designprogram for Midtbyen (2008)
 6. Markaplanen, handlingsplan for naturmiljøet i Trondheim 2014-2018
 7. Temaplan for naturmiljøet i Trondheim 2013-2020
 8. Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2015-2020
 9. Kommunens kirkepolitikk (2005)
 10. Internasjonal strategi
 11. Temaplan for Trondheim kommunes frivillighetspolitikk 2012-2016
 12. Økonomisk trygghet, sosial utjevning og aktiv deltakelse for alle innbyggere i Trondheim (2013) *
 13. Temaplan IKT, digitalisering og velferdsteknologi 2015-2018
 14. Temaplan Psykisk helse og rus 2017-2020
 15. Temaplan for fysioterapitjenesten 2013-2016
 16. Temaplan for habiliteringstjenester- og rehabiliteringstjenester for voksne 2015-2018
 17. Temaplan for legetjenester 2015-2018 
 18. Plan for helhetlig habiliterings- og rehabiliteringstjeneste 2015-2018
 19. Plan for helse- og velferdstjenester for befolkningen mellom 18 og 67 år (Yngreplanen) 2010-2013
 20. Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan 2014 - 2017
 21. Strategi for bekjempelse av kriminell virksomhet knyttet til 1 % - klubbenes virksomhet og rekruttering til disse miljøene
 22. Plan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune 2013-2016
 23. Arbeidsgiverpolitisk plattform 2016-2020
 24. Smittevernplan (2013)
 25. Tuberkuloseplan (2012)
 26. Pandemiplan
 27. Temaplan for arbeid mot fattigdom i trondheim 2013-2017
 28. Strategisk plan for utviklingshemmende 2015-2018
 29. Masterplan for Trondheims bycampus
 30. Trondheim kommunes strategi for forskning, utvikling og innovasjon(FUoI)
 31. Handlingsplan - vold i nære relasjoner 2016-2019
 32. Veteranplan - i tjeneste for Norge med bosted Trondheim (2015)
 33. Utbyggingsplan for idrettsanlegg 2016-2019
 34. Kollektivplanlegging - Framtidig rutestruktur 2019-2029
 35. Eldreplan for perioden 2016 2026 
 36. Temaplan - Psykisk helse og rus 2017-2020 
 37. Hovedplan avløp og vannmiljø

7planer Samfunnsplaner