Målgruppe

Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted i næringssammenheng.

Generelt

Hvis du har overtatt et serveringssted, må du søke om serveringsbevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse.

Kriterier/vilkår

Det kreves plettfri vandel. Serveringsstedets daglige leder må bestå en etablererprøve for å dokumentere at han/hun har nødvendige kunnskaper om økonomistyring og om serveringsloven. Etablererprøven organiseres av kommunen. Det må også foreligge godkjennelse fra politiet og skattemyndighetene for den som søker bevilling og for daglig leder. Søkeren må ha godkjenning fra de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring dersom bygningen er regulert til andre formål.

Om søknadsprosessen

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om serveringsbevilling.

Søknadsskjema

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Søknaden sendes til

Trondheim kommune
Eierskapsenheten
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, innhenter vi uttalelse fra politiet og fra skatte-og avgiftsmyndighetene. Du får skriftlig melding om vedtaket.

Saksbehandlingstid

Snarest mulig og senest innen 60 dager etter at komplett søknad er mottatt.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til Eierskapsenheten.

Merknader

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling.

6naring Tillatelser og bevillinger