Kvalitetsmelding

Kvalitetsmelding for grunnskolen oppsummerer årlig tilstanden i den offentlige grunnskolen i Trondheim. Den gir dokumentasjon på hvordan krav i lov og forskrifter blir oppfylt og gir bystyret mulighet for å vurdere utviklingen i forhold til lokale mål og vedtak.

Meldingen er utdypende for de vurderinger som gjøres i økonomiplanen der det foreslås nye mål og videre oppfølging.

Opplæringslovas § 13-10 Ansvarsomfang presiseres at det skal utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen:

"(...) Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane".

Rådmannen i Trondheim kommune har siden 2002 årlig rapportert funn fra ulike undersøkelser på skoleområdet til bystyret. Kvalitetsmeldingen følger i denne tradisjonen, samtidig som den svarer på lovkravet.

Mens meldingene tidligere har oppsummert tilstanden per skoleår, vil de fra og med kalenderåret 2012 oppsummere tilstanden innenfor hvert kalendeår. Meldingen legges fram til politisk behandling i mars det påfølgende året."

 

Kvalitetsmeldingene:

1barnogskole Skole