Læringsmiljø

Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Satsingsområder om læringsmiljø

Kommunen har hatt og vil fortsatt ha en sterk satsing på læringsmiljøutvikling. Fra 2006-2016 har mange skoler deltatt i ulike forskningsbaserte forebyggende programmer knyttet til psykososialt læringsmiljø.

  • Respektprogrammet, UiS (24 skoler) UiS
  • LP-modellen, UiS (12 skoler) UiS
  • Gode lærer-elev relasjoner, Forskningsprosjekt, RKBU (16 skoler)
  • Bedre Læringsmiljø, Udir (4 skoler)
  • Trivselslederprogrammet TL, Oslo (26 skoler)
  • Zippys venner, Voksne for barn (5 skoler)
  • MOT, organisasjon MOT (7 skoler)

Enkelte av skolene har deltatt i flere prosjekt/program. Det ser ut som at skoler som har positive erfaringer med å delta i program og ser nytten av å være tilknyttet et fag- og forskningsmiljø, ønsker ytterligere bistand til utviklingsarbeid og er derfor med i flere. Programmene kan ses i sammenheng og er komplementære. Det er en helhet og sammenheng mellom programmene og de bygger på mye av det samme teorigrunnlaget. Skolene har hatt fagdager, nettverkstreff og ledersamlinger. I tillegg er skolene pålagt å gjennomføre undersøkelser knyttet til læringsmiljø. Både Respektprogrammet, LP-modellen og Zippys venner er blant kategorien ”Programmer med dokumenterte resultater” fra UDIR's gjennomgang av forskning på effekten av forebyggende programmer fra 2006. Programmene er innrettet noe ulikt, men har tilsvarende mål;

Respektprogrammet

Respekt er et skoleutviklingsprogram som kan hjelpe skoler med å utvikle det faglige og psykososiale læringsmiljøet og redusere uønsket atferd. Prinsippet i Respekt er å oppnå målbar endring i elevatferd gjennom å utvikle læreres og ledelsen sin handlingskompetanse. Utvikling av kunnskap og ferdigheter i klasseledelse er en bærebjelke i programmet. En viktig målsetting er utvikling av kollektivt autoritative voksne. Arbeid i forhold til mobbing, konsentrasjonsvansker og disiplinvansker er også primære innsatsområder.

(http://laringsmiljosenteret.uis.no/prosjekt-og-program/respekt/)

Skoler med gjennomført implementering: Stabbursmoen, Ugla, Sunnland, Ila, Huseby, Bispehaugen, Selsbakk, Rosten, Sjetne, Nardo, Markaplassen, Flatåsen, Breidablikk, Kolstad og Utleira, Ranheim, Dalgård, Hallset, Åsveien, Tonstad, Byåsen, Saupstad, Vikåsen og Nypvang. I tillegg har Lundamo og Klæbu deltatt.

LP-modellen. Læringsmiljø og Pedagogisk analyse

Hensikten er å skape læringsmiljø som gir gode betingelser for sosial og skolefaglig læring uavhengig av elevenes forutsetninger. 

 (http://laringsmiljosenteret.uis.no/prosjekter-og-programmer/lp-modellen/)

Skoler med gjennomført implementering: Strindheim, Charlottenlund B, Rosenborg, Singsaker, Berg, Nypvang, Hårstad, Okstad, Bratsberg, Åsvang, Nyborg og Brundalen.

Gode lærer-elev relasjoner

Målet med prosjektet «Gode lærer-elevrelasjoner» er å bidra til et positivt læringsmiljø og god psykisk helse for elever i skolen. Virkemidlet for å nå dette målet er å gjennomføre utviklingsarbeid for å fremme kvaliteten på relasjonen mellom lærer og elev. God kvalitet på lærer-elev relasjonen virker inn på elvenes læringsprosesser, samt sosiale fungering og psykiske helse på kort og lang sikt i skolen.

http://www.ntnu.no/rkbu/gode-larer-elev-relasjoner

Skoler som har deltatt i forskningsprosjektet Gode lærer-elevrelasjoner: Lade, Lilleby, Strindheim, Breidablikk, Bispehaugen, Rosenborg, Dalgård, Ugla, Berg, Kattem, Charlottenlund b-skole, Ranheim, Sjetne, Utleira, Nardo, Hallset.

Bedre læringsmiljø

Bedre læringsmiljø (2009-2014) er en femårig satsning på elevenes læringsmiljø. Utdanningsdirektoratet har satt i gang lokale utviklingsprosjekter, og formidler forskningsbasert kunnskap. De tilbyr også nettbasert veiledning og materiell som kan brukes i arbeidet med å sikre elevenes rett til et godt læringsmiljø. Utdanningsdirektoratet har satt i gang lokale utviklingsprosjekter, og formidler forskningsbasert kunnskap. De tilbyr også nettbasert veiledning og materiell som de kan bruke i arbeidet med å sikre elevenes rett til et godt læringsmiljø.

http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/

Skoler som har deltatt i Bedre Læringsmiljø-prosjektet: Ila, Nypvang, Saupstad og Vikåsen

Trivselslederprogrammet

Med Trivselsprogrammet legger mobbefrie trivselsledere fra 4.-10. trinn til rette for økt aktivitet i storefriminuttene. Per våren 2014 benytter 1000 skoler i Norge, Sverige, Danmark og Island Trivselslederprogrammet. Trivselsprogrammet er ikke et antimobbe-program. Programmet skal kun supplere det øvrige arbeidet mot mobbing. Forskning viser at det kan være en sammenheng mellom kjedsomhet og mobbing (Olweus 2000) i skolen. TL-programmet er et ledd av flere tiltak i Trondheim kommune for økt trivsel og bedre læringsmiljø på skolen. Mange av skolene som er med i Respektprogrammet eller LP-modellen ser på dette som et av tiltakene i. (www.trivselsleder.no)

Skoler som deltar er: Strindheim, Ranheim, Nidarvoll, Nardo, Lade, Berg, Lilleby, Åsveien, Stavset, Hallset, Dalgård, Singsaker, Byåsen, Stabbursmoen, Hårstad, Nypvang, Breidablikk, Kattem, Rosten, Flatåsen, Tonstad, Saupstad, Romolslia, Sjetne, Huseby, Solbakken og Åsvang. I tillegg er Sørborgen skole fra Klæbu kommune med.

Zippys venner

Voksne for barn har hatt ansvar for implementering, spredning og utvikling av Zippys venner i Norge siden 2004. Programmet er universelt helsefremmende og forebyggende med målsetting om at barn skal lære livsmestring, støtte andre og opprettholde god psykisk helse. Zippys venner er for hele småskoletrinnet og omhandler håndtering av følelser, kommunikasjon, vennskap, konflikter og endringer i livet. Foreldre skal involveres samt at det foreligger materiell for tilrettelagt undervisning. Barna deltar og medvirker gjennom dialogiske prosesser som stiller krav til læreres relasjonskompetanse gjennom anerkjennende kommunikasjon.

Evalueringene av programmet viser at det har en positiv effekt på mestring og sosial støtte. Effektstudien fra Norge (Holen 2012) viser at programmet gir økt mestring, bedre klassemiljø, bedre faglig fungering og reduksjon av mobbing. http://www.vfb.no/no/zippys_venner/

Skoler som deltar er: Ila, Nypvang, Kolstad, Singsaker, Biralee.

Organisasjonen MOT bevisstgjør og styrker ungdoms mot – til å leve, bry seg og si nei. MOT samarbeider med ca. 300 skoler og når ca. 65 000 ungdommer over hele Norge. MOTs målgruppe er alle ungdommer der en skole eller kommune har inngått en partneravtale med MOT.

Det er dokumentert at MOT har effekt på flere områder: Ungdoms selvtillit, optimisme og mot. I tillegg styrkes opplæringskvalitet og læringsorientering ved bruk av MOT. De bidrar til forebygging av mobbing, mistrivsel, gruppepress, ensomhet og rusmisbruk. MOT beskytter mot de mest negative utslagene i ungdomstiden.

Ungdomsskoler som deltar i MOT er; Charlottenlund, Hoeggen, Spongdal, Sunnland, Sverresborg, Nidaros Idrettsungdomsskole, Trondheim International School.

Kontaktperson for læringsmiljø

Unn Mari Norbeck
Mobil: 957 92 009
E-post: unn-mari-olsrod@trondheim.kommune.no

Lenker:

1barnogskole Skole