Lov og reglement

Statlige føringer

Kunnskapsløftet

Kunnskapsløftet består av læreplaner for fag, Generell del av læreplanen, Prinsipper for opplæringen, fag- og timefordeling og tilbudsstruktur.

Opplæringsloven

Skolen reguleres av Opplæringsloven.

I § 9a Elevene sitt skolemiljø står det at alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

 Aktuelt: Ny lov om skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing

Kommunale føringer

Ordensreglement

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Trondheim kommune, gjeldende fra 15. juni 2006

IKT-reglement

I tillegg til ordensreglementet er det vedtatt et IKT–reglementet for elever i grunnskolen i Trondheim, gjeldene fra 23. september 2010

 

1barnogskole Skole