Medvirkning

Alle elever har rett til å medvirke i skolen.

I Elevundersøkelsen som gjennomføres hvert år har elever fra 5. årstrinn til Vg3 mulighet til å medvirke ved å si sin mening om skolemiljøet sitt. Skolen er forpliktet til å gjennomføre denne undersøkelsen på 7. årstrinn, 10. årstrinn og Vg1. Eksempler på andre arenaer der elever har mulighet til å påvirke egen skolehverdag er gjennom elevrådet og skolemiljøutvalget.

Skolemiljøutvalg

Alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg hvor elevene, foreldrene og de ansatte gis rett og mulighet til å påvirke skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen. (Opplæringsloven § 11-1a)

I Trondheim kommune kalles skolemiljøutvalget for Brukerråd.

Elevråd

Ved alle skoler med elever på 5. -10. årstrinn skal det være et elevråd. Elevrådet skal fremme interessene til elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med forslag i saker som gjelder nærmiljøet til elevene. (Opplæringsloven § 11-2)

Egenvurdering

Alle elever har rett til egenvurdering som er en del av underveisvurderingen Elevene skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, kompetanse og faglig utvikling.

(Forskrift til opplæringsloven § 3-12)

Kontakten med hjemmet og elevmedvirkning

Foreldre kan alltid kontakte skolens personale om barnas skolegang eller skolearbeid. Minst to ganger i året skal foreldrene ha en planlagt og strukturert samtale med elevens kontaktlærer. Samtalen skal dreie seg om elevens faglige og sosiale læring og utvikling, og skal avsluttes med en oppsummering der man blir enige om hva som skal vektlegges i det videre arbeidet.

Skolen skal sørge for at foreldrene får muntlig eller skriftlig:

  • varsling om eleven sitt fravær.
  • varsling dersom det er fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel.
  • informasjon om elevens og foreldrenes rettigheter etter opplæringsloven og forskrift.
  • annen viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagt taushetsplikt etter annen lovgiving.

Mange skoler gjennomfører Foreldreundersøkelsen. I denne undersøkelsen kan foreldrene svare på spørsmål om hvordan de oppfatter barnets læringsmiljø i skolen, og hvordan samarbeidet mellom hjem og skole fungerer.

Foreldrene er sikret medvirkning i skolens virksomhet gjennom rådsorganene:

Foreldrerådet, foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget, eventuelt driftsstyret. Videre skal skolen i starten av hvert opplæringsår gjennomføre et foreldremøte. I dette møtet skal foreldrene informeres om skolen, innholdet i opplæringen, foreldremedvirkning, rutiner og andre forhold som er relevant for foreldrene.

(Opplæringsloven kapittel 11 og forskrift til opplæringsloven kapittel 20)

Kommunalt foreldreråd for grunnskolen

1barnogskole Skole