Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt språkopplæring inntil de har gode nok ferdigheter i norsk til å følge den vanlige undervisningen, jmf. Opplæringsloven § 2-8. Tilbudet om særskilt språkopplæring vil være særskilt norskopplæring, og i en del tilfeller også morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Elevene blir kartlagt kontinuerlig for å vurdere om de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringa i skolen. Når norskferdighetene er tilstrekkelige, faller retten til særskilt språkopplæring bort.

Særskilt norskopplæring

Elever som har behov for det, får særskilt norskopplæring jmfr. Opplæringsloven § 2-8 til de har gode nok norskferdigheter til å følge ordinær opplæring. På bakgrunn av dokumenterte ferdigheter i norsk fattes det da et enkeltvedtak. I enkeltvedtaket blir det beskrevet hvilken læreplan som benyttes, timetallet og organisering av opplæringen.

Skolen velger om den særskilte norskopplæringen skal gis etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter eller i form av særskilt tilpasning innenfor den ordinære læreplanen i norsk.

Morsmål og tospråklig opplæring

I følge Opplæringsloven § 2-8 har om nødvendig elever rett til lese- og skriveopplæring på morsmålet og/eller tospråklig fagopplæring med det mål å få nødvendig kunnskap i norsk til å følge den ordinære opplæringen i skolen. Det er en forutsetning at eleven behersker morsmålet godt slik at eleven kan bruke morsmålet som støtte for å bli bedre i norsk.

Retten til lese- og skriveopplæring på morsmålet og/eller tospråklig fagopplæring følger retten til særskilt norskopplæring. Det vil si at hvis eleven har gode nok ferdigheter i norsk til å følge den ordinære undervisningen, har eleven ikke rett på morsmål og/eller tospråklig fagopplæring.

I Trondheim kommune tilbyr vi minoritetsspråklige elever følgende:

1.-3.trinn: Lese- og skriveopplæring på morsmålet fortrinnsvis utenom ordinær undervisningstid. Læreplanen i morsmål skal brukes.

4.-10.trinn: Tospråklig fagopplæring foregår på trinnet fortrinnsvis innenfor ordinær undervisningstid. Denne opplæringen innebærer at både norsk og morsmålet benyttes for at elevene skal tilegne seg norskspråklige ferdigheter.

Trondheim kommune har tospråklige lærere i mange språk. I de språkene kommunen ikke har kvalifiserte lærere tilbys eleven forsterket norskopplæring.

Mottakstilbud

Trondheim kommune tilbyr nyankomne minoritetsspråklige elever plass ved en mottaksskole i inntil ett år. Foreldre/foresatte må ta kontakt med sin nærskole der de får informasjon om tilbudet Trondheim kommune kan gi. Dersom foreldre ønsker at eleven skal gå i en mottaksgruppe søker nærskolen på vegne av foreldrene om plass ved en mottaksskole. Søknaden behandles av Oppvekstkontoret som tilbyr plass ved en mottaksskole. Trondheim kommune anbefaler at nyankomne minoritetsspråklige elever går i en mottaksgruppe dersom dette er til det beste for den enkelte elev.

Trondheim har seks mottaksskoler for nyankomne minoritetsspråklige elever, fire mottaksskoler på barnetrinnet (Bispehaugen, Kattem, Saupstad, Ila) og to mottaksskoler på ungdomstrinnet (Huseby og Rosenborg). Kattem, Saupstad og Ila har personalansvar for de tospråklige lærerne.

Mottaksskolene har ansvar for:

  • Intensiv norskopplæring for nyankomne elever.
  • Organisering av morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.
  • Ordne med transport av elever (buss og taxi) til/fra mottaksskolen.
  • Veiledning innenfor det minoritetsspråklige feltet for de øvrige skolene i Trondheim kommune og de private skolene.

Nettressurser

Ulike nettressurser som Trondheim kommune har utarbeidet 

Film med informasjon om mottaksskole med tigrinja tale

 

Minoritetsspråk

Nettressurser

Kartleggingsprøver