Realfag

Norge har stort behov for kompetanse innen realfag og Trondheim kommune har et ønske om å være landets fremste realfagsby.

Sist vår ble kommunen utnevnt som Realfagkommune 2015-2019. Regjeringens tiltak inngår i den nasjonale realfagsstrategien for barnehage og grunnopplæring for 2015-2019 med overordnet mål om å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag.

Vi fortsetter å satse på å gi elever god og variert opplæring i realfag. Ungdomstrinnet skal vitaliseres, blant annet gjennom valgfagtilbud og en mer praktisk og variert undervisning. Vi bidrar til rekruttering innen realfag på skolen og gjennom aktiviteter og samarbeid på andre arenaer.

Regjeringens satsing beskrives i

Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)

https://www.regjeringen.no/contentassets/869faa81d1d740d297776740e67e3e65/kd_realfagsstrategi.pdf

med tilhørende Tiltaksplan 2016 

https://www.regjeringen.no/contentassets/869faa81d1d740d297776740e67e3e65/f-4411-b_tett-pa-realfag.pdf

Og om ungdomsstrinnet i Stortingsmelding nr.22 2010-2011 Motivasjon Mestring Muligheter http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2011/ungdomstrinnet.html?id=641545 

Realfagstrategi

Konkrete prosjekter:

Realfagkommuneprosjekt   Utforsker i dag, utvikler i morgen

 • I samarbeid med NTNU, Skolelaboratoriet deltar fem barneskoler og ni barnehager i kompetanseutvikling for utforskende læring i realfag
 • Trondheim kommune skal utarbeide en Realfagstrategi 

Realfagrom

 • Alle skoler i kommunen har nå fått tildelt midler til innkjøp av undervisningsmateriell til mer praktisk realfag. Noen skoler har funnet plass til et eget realfagrom, mens alle har målsetting om å skape rom for realfag ved bruk av utstyret i sine undervisningsarealer.
  I løpet av de tre siste årene har 40 skoler i tillegg deltatt i et ett-årig skolebaserte prosjekt med fokus på utvikling av undervisningspraksis.

Forskerføtter og leserøtter   / Nøkler til naturfag

 • Barneskoler deltar i programmet i regi av Nasjonalt senter for naturfag og NTNU/Skolelaboratoriet.   Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og muntlighet utvikles med basis i utforskende aktiviteter i naturfag.

Mer på http://www.naturfagsenteret.no/prosjekt/vis.html?tid=1512163

Valgfag

Valgfag – skal bidra til å gjøre ungdomstrinnet mer motiverende gjennom mer praktisk og variert undervisning. Kommunen har opprettet nettverk for alle lærerne i valgfag. Realfagprosjekt finnes for eksempel i

 • Teknologi i praksis
 • Forskning i praksis
 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Produksjon av varer og tjenester
 • Design og redesign

Newton Energirom

First Lego League

 • er en kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)
 • Stavset skole er ressursskole. (http://hjernekraft.org/ )

Vitensenteret i Trondheim

Alle grunnskoleelever i kommunen har tilgang i skoletiden som en del av undervisningen. Se http://vitensenteret.com/

Eksempler på samarbeid knyttet til realfag:

Grønn Barneby   http://www.trondheim.kommune.no/gronnbarneby/

Realfagskonferansen ved NTNU

En konferanse for realfaglærere på alle nivå. Konferansen arrangeres av Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, NTNU, Naturfagsenteret og Matematikksenteret http://www.ntnu.no/skolelab/realfagkonferansen

Lektor 2

Fagpersoner fra industri og øvrig arbeidsliv utenfor skolen deltar aktivt i undervisningen på ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole. (http://www.lektor2.no/ )

Internasjonale prosjekter – for eksempel: http://mascil-norge.org/

Kontaktperson for realfag:

Ingeborg Ranøyen
Prosjektleder Realfag
Mobil:  951 073 47
E-post: ingeborg.ranoyen@trondheim.kommune.no

1barnogskole Skole