Skolestart

Skolestart det året barnet fyller 6 år.

Skolestart i 1. klasse betegnes ofte som innskriving, og er det samme som rett og plikt til grunnskoleopplæring. I Trondheim kommune praktiseres "nærskoleprinsippet". 

Det betyr at barnet skal få plass på den skolen som boområdet sokner til (Finn din skole). Du har anledning til å søke deg til en annen skole. Det er rektor ved den skolen du søker til som er delegert myndighet til å imøtekomme/avslå en slik søknad.  Det er klageadgang på dette vedtaket.  Klageinstans er Fylkesmannen og en eventuell klage sendes til den skolen du har søkt til.

Vedtak om skoleplass til skolestartere sendes ut til foreldre i desember. I løpet av våren er det vanlig at skolene har innskriving for de barna som skal begynne på skolen den påfølgende høsten.  Dette gjennomføres som treff på skolen med informasjonsmøte for foreldre og gjerne en "bli kjent"-dag for elevene. Dette er det skolen selv som organiserer og invitasjon til dette blir sendt fra den enkelte skole.
 

Utsatt og framskutt skolestart

"Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte i skolen, har barnet rett til å utsetje skolestarten eitt år dersom foreldra krev det. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skolestarten eitt år. Dersom foreldra søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkynnig vurdering la eit barn ta til på skolen eitt år før når det innan 1. april har fylt 5 år."

Det er viktig å være oppmerksom på at skolen skal tilpasse opplæringa til de behovene som eleven har.  Loven krever at det skal foreligge særlige grunner. Det kreves sakkyndig vurdering fra Barne- og familietjenesten og skriftlig samtykke fra foreldrene. 

Myndigheten til å fatte vedtak om utsatt/framskutt skolestart er i Trondheim kommune delegert til rektor på den enkelte skole.  Klageinstans er Fylkesmannen"

1barnogskole Skole