Hjem Bygg, kart og eiendomTransport/samferdsel

Transport/samferdsel

Trafikken i Trondheim

Gjennom Bymiljøavtalen har Trondheim kommune forpliktet seg til  stanse veksten i personbiltrafikken. Kommunen jobber med å øke antallet syklende og gående, og har vedtatt en gåstrategi og en sykkelstrategi.

Reisevaner

En stor reisevaneundersøkelse (RVU) fra 2013/2014 viser at Trondheim er en vinner innen miljøvennlig transport i Norge. Bilbruken har gått ned siden forrige RVU 2009/2010

Les mer om endring av reisevaner på Miljøpakkens egen nettside: miljøpakken.no 

 

Parkeringspolitikk

Trondheim kommunes parkeringspolitikk skal bidra til følgende:

  • Begrense økning i biltrafikk.
  • Hindre uøsnet parkering på offentlige veger og gater.
  • Legge bilparkering under bakken, for å kunne bruke arealene over bakken til andre formål.

 

Parkeringsveileder for Trondheim 

 

For å tilrettelegge for for at pendlere skal reise kollektivt,  bygger miljøpakken pendlerparkeringsplasser i randsonen av Trondheim. 

 

Trafikksikkerhet 

Om trafikksikkerhet i Trondheim kommune

 

Samferdselsplaner

Gatebruksplan for Midtbyen

Gatebruksplanen er en plan for bruken av gatene i Midtbyen etter åpningen av Nordre avlastningsveg i 2009. Mindre gjennomgangstrafikk gir rom for et mer oversiktlig vegsystem og bedre forhold for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikanter. Planforslaget viser aktuelle muligheter og anbefalte forslag til tiltak på kort og lang sikt.

 

Trafikksikkerhetsplaner

 

Transportplan for Trondheim 2006-2015 

Transportplanen for Trondheim 2006-2015 ble vedtatt i bystyret 8. februar 2007.  Transportplanen fastlegger hovedlinjene i Trondheims transportpolitikk. Utgangspunktet er byutviklingspolitikken der fortetting og transportbegrensende arealbruk tillegges stor vekt. En rekke elementer i transportplanen er fulgt opp gjennom mer detaljert planlegging (blant annet gatebruksplan og trafikksikkerhetsplan).

 

 

Avkjørsel

Avkjørsel til offentlig veg

Trafikktellinger

Trondheim kommune og Statens Vegvesen gjennomfører tellinger på det offentlige veinettet. Resultatene ligger i dette kartet
Her kan du zoome inn på aktuelt område og klikke på en vegstrekning for å finne trafikkmengde (ÅDT) for denne vegen.

Støy og miljø

Handlingsplan mot støy 2013-2018

Handlingsplan mot støy  beskriver resultatene fra en helhetlig støykartlegging som ble foretatt i Trondheim i 2012. Handlingsplanen omtaler dessuten mål og strategier for reduksjon av støyplager. 

Planen omtaler også ulike forslag til støytiltak og vurderinger av hvilken effekt disse kan ha.

Handlingsplan mot Støy 2013-2018

Bakgrunnen for Handlingsplan mot støy

EUs rammedirektiv for støy stiller krav om at utendørsstøy skal kartlegges,og at handlingsplaner mot støy skal utarbeides hvert 5. år

Kartleggingen skal avdekke spesielle støybelastede områder. Hensikten er å redusere skadelig eksponering for støy.

Regelverket gjelder også for Norge og er beskrevet i forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy,her stilles krav til kartlegging av støyutsatte områder i hele Trondheim.

 Handlingsplanen er en oppfølging av støykartlegging

Støykartleggingen for Trondheim ble utført av anleggseierne (eierne av veg, bane og havn). Dette er Trondheim kommune, Statens vegvesen, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim havn, Jernbaneverket og Boreal transport. Handlingsplan mot støy i Trondheim er en sammenstilling av de ulike anleggseiernes egne handlingsplaner for å følge opp kartleggingen.

Handlingsplanen inneholder forslag til støyreduserende tiltak i forhold til vegtrafikk, bane og havnevirksomhet.

 Resultater fra Støykartlegging

Støykartleggingen i byområdene gir et godt bilde av støysituasjonen i kommunen og omfatter beregninger av støy fra veger, skinnegående trafikk og havn. Støynivået for eksisterende helårsboliger, barnehager, utdanningsinstitusjoner og helseinstitusjoner er kartlagt både utendørs og innendørs.

Bystyrets behandling av planen

Handlingsplan mot støy i Trondheim ble vedtatt av bystyret 21.11.13.

Videre arbeid og økonomi - Miljøpakke for transport

Trondheim er i en særstilling for byområdene som er omfattet av kravet om utarbeidelse av handlingsplan, da det i Miljøpakke for transport i Trondheim er avsatt egne midler til støyskjerming. Dette gir muligheter til å avhjelpe støyproblemene for de mest utsatte.

Miljøpakke for transport har ansvar for å følge opp at avsatte midler til støyskjerming prioriteres i henhold til Handlingsplan mot støy.

Fram til 2025 er det foreløpig avsatt ca. 200 millioner kroner, som skal brukes til støyreduserende tiltak langs eksisterende vegnett. I tillegg vil støyskjermingstiltak i de store vegutbyggingene dekkes av de enkelte prosjektene.

Bystyret i Trondheim vedtok i sak 63/13 Årsoppgjøret 2012, at 2 millioner kroner skulle avsettes til registrering, vedlikehold og oppgradering av eksisterende støyskjermer. De avsatte midlene er likevel ikke tilstrekkelig til å innfri vedtatte nasjonale og lokale målsettinger. Statlige myndigheter må iverksette flere virkemidler og budsjettere med økte ressurser til støyreduserende tiltak for å oppnå egne målsettinger.

 

Neste støykartlegging

Neste støykartlegging for Trondheim skal gjennomføres i 2017, og handlingsplanen skal revideres i 2018.

Arbeidet med handlingsplanen

Den sammenstilte handlingsplanen er utarbeidet av en prosjektgruppe med deltakere fra Sør-Trøndelag fylkeskommune , Statens vegvesen i Sør-Trøndelag og Byplankontoret, Kommunalteknikk og Miljøenheten i kommunen. Arbeidet med kartlegging og sammenstilling av handlingsplanen har vært ledet av Miljøenheten i Trondheim kommune.

Planen vil legges til grunn for arealforvaltning og ved planlegging/prosjektering av støyskjermingstiltak i regi av Miljøpakke transport.

Anleggseiernes plikter

Anleggseierne/eiere av støykilder har plikt til å utarbeide egne planer for sitt ansvarsområde. Trondheim kommune har samordnet handlingsplanen og rapportert resultatene til statlige fagmyndigheter.

Anleggseierne/eiere av støykilder skal vise virkning av foreslåtte tiltak og rapportere til Trondheim kommune. Det vises spesielt til §§ 5-14, 5-15, 5-18 og vedlegg 3 i forurensningsforskriften.(Lovdata)

Informasjon om støykartlegging og støy

For nærmere informasjon vises det til nettsidene hos Miljødirektoratet:

Miljøkommune.no er en veiviser for ansatte i kommunene. Nettstedet er utviklet for å styrke kommunenes arbeid med miljøforvaltning og planlegging.  På nettstedet finnes egne sider om støy.

Det vises også til kommunens overordnete målsettinger som omhandler støy i Kommuneplanens samfunnsdel, Kommuneplanens arealdel og i Miljøpakke transport.

Ønsker du mer informasjon om arbeidet med handlingsplanen

 

Samarbeid

Miljøenheten 

Miljøenheten jobber for Trondheim som miljøby med ren luft, ren jord, rent vann og en bærekraftig forvaltning av ressursene. Vi ønsker å styrke og utvikle store, lilleTrondheim til beste for innbyggerne, næringslivet, offentlige og private aktører.

Vi er om lag 40 ansatte som arbeider med forvaltning, tilsynsoppgaver, strategisk, forebyggende, handlings- og holdningsskapende arbeid innen miljø, klima og energi, natur, landbruk, kulturminnevern og miljørettet helsevern.

Miljøsjef i Trondheim kommune er Marianne Langedal.

Miljøenheten ønsker å bidra til en god byutvikling som tar miljøspørsmål på alvor, og som legger til rette for at byen og innbyggerne kan ta  sin del av det globale miljøansvaret.  

 

Miljøpakken

Miljøpakken for transport i Trondheim kommune skal gi bedre hovedvegnett, kollektivtilbud og bedre forholdene for de som går og sykler. Gjennom en rekke tiltak er målet klimautslipp, kortere bilkøer og mindre trafikkstøy. 

 

Trondheim bydrift

Her kan du  henvende deg med spørsmål og trafikksikkerhet i forbindelse med drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet.

For mere informasjon:

 

 

Statens vegvesen

Spørsmål som gjelder riksveger og fylkesveger  kan rettes til  Statens vegvesen som  er forvaltningsorgan.

Statens vegvesen/ kontakt oss

 

Nyttige lenker

Lenker til aktuelle etater, organisasjoner og selskap for samferdsel i blant annet Trondheim kommune.

 

Etater og organisasjoner
Kollektivselskaper
Annet

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
7004 Trondheim 
eller: byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Sist oppdatert: 27.11.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?