Mestringstilbud

Alle har en psykisk helse

Psykisk helse betyr hvordan vi har det, hvordan vi føler oss, og tenker om oss selv. Vår psykiske helse kan forandre seg gjennom livet. De fleste av oss opplever perioder som kan kjennes litt tunge. Hvis du opplever å ha det vanskelig er det viktig å tak i problemene så tidlig som mulig. Det finnes mye du kan gjøre på egenhånd. Se brosjyre fra Helsedirektoratet, "Enkle råd når livet er vanskelig".

Se også https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/ for selvhjelp for angst, depresjon og søvnplager.

Hvis du er i akutt behov for hjelp må du ringe 113/fastlege/legevakt.

 

Mestringstilbud er lavterskeltilbudene i Enhet for psykisk helse og rus, Trondheim kommune. Under finner du en oversikt over enhetens ulike tilbud og lenker til mer utfyllende informasjon. Alle tilbudene forutsetter aktiv deltakelse fra den enkelte bruker.

 

Sommerstengt: Mestringstilbudet har stengt i ukene 27-31. Henvendelser tas imot igjen på telefon og via nettsiden fra 6. august.

Kurs og grupper

Introkurs psykisk helse

Introkurs psykisk helse er et kurs om psykisk helse, som er for alle. Fokus for kurset er informasjon om psykisk helse, normale variasjoner, når plager blir til lidelser, uro, angst, nedstemthet, depresjon, informasjon om søvn/søvnvansker og informasjon om sammenheng mellom jobb og psykisk helse. Kurset inneholder konkrete råd for hva en selv kan gjøre.

Kursene er temabasert og går over 2 ganger. Nye kurs startes opp fortløpende.

 

Kursdatoer høst 2018

Nye kurs planlegges fra slutten av august. Mer info kommer.

Kurs i mestring av depresjon (KID)

Enhet for psykisk helse og rus arrangerer 4 KID-kurs i året (januar / april / august og oktober).

Kurset er bygd på evidensbasert kognitiv-atferdsterapeutisk metodikk og vil bli holdt over 6 ukentlige samlinger a 2,5 timer. Kursdeltakerne får tilbud om en oppfølgingssamling 6 uker etter kursslutt.

Kursdeltakerne får ved oppstart kursbok som skal brukes for å utføre hjemmeoppgaver mellom samlingene.

Hvert kurs består av en kursgruppe på inntil 12 kursdeltakere. Kursformen består av noe undervisning, diskusjoner i samlet gruppe og i smågrupper. Det legges opp til at kursdeltakerne jobber med praktiske øvelser og leser i kursboken mellom samlingene. Egenjobbing mellom samlingene er viktig for et godt resultat.

 

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for personer som sliter med mild til moderat depresjon, og som er i stand til å møte regelmessig til kurssamlinger og til å jobbe med hjemmeoppgaver mellom samlingene.
Personer med alvorlig depresjon vil oftest ha behov for andre tilbud.

 

Før kursoppstart:

Det arrangeres en uforpliktende forsamling før kursoppstart hvor det gis nærmere informasjon om kurset. Alle som melder seg på kurset får tilbud om å delta på denne samlingen. Dersom KID-kurset er aktuelt for deg anbefaler vi at du deltar på den ene eller begge samlingene til Introkurs (informasjon om Introkurs finner du på denne nettsiden) før kursoppstart.

 

Sted:

Kursene holdes i Holtermannsveien 70, 9. etasje.

 

Påmelding:

Bruk skjema som du finner øverst på denne nettsiden eller ta kontakt på telefon 916 13 775 (hverdager kl 12-15). 

Sinnemestring

Sinnemestringstilbudet er tilbud til menn og kvinner som utøver vold i, eller utenfor nære relasjoner. Metoden bygger på ”Brøsetmodellen”.             

Vold defineres som; enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre som den vil.
Vold i nære relasjoner rettes mot;  samlivspartnere, barn, søsken og foreldre, eller mot andre som lever i stabile bofellesskap.
Vold utenfor nære relasjoner rettes mot; alle som ikke er definert ovenfor.

Sinnemestringskurset har en varighet på 10 uker a 3 timer, oppstart februar og september. Det kan også gis tilbud om individualsamtaler, dersom det ikke er hensiktsmessig med gruppebehandling.

Selvhevdelseskurs

Kurs i bedre selvfølelse  

Kurset egner seg for deg som strever med lavt selvbilde, dårlig selvtillit og som har lite tro på deg selv. Det passer de fleste som kjenner på psykisk ubehag (i lav/moderat grad) og på utilfredshet i hverdagen. Målet er at kurset skal kunne bistå kursdeltakerne til større bevissthet om seg selv og med egne utfordringer. Målet er også at du skal bli tryggere på deg selv, bli mer kjent med og bedre til å ivareta egne behov. Kurset er ikke et behandlingstilbud for deg med omfattende psykiske vansker. Er du i tvil om kurset vil passe for deg kan du ta kontakt og diskutere det med oss i mestringstilbudet.

 

Tema vi tar opp i kurset:

 • Selvfølelse, selvkritikk og hvordan forbedre lav selvfølelse.
 • Hvordan forstå og hvordan håndtere ubehagelige følelser.
 • Tilfør makt i eget liv, unngå å havne i den utmattende offerrollen.
 • Bli bedre kjent med og bedre til å ta vare på egne indre behov.

 

Kurset er bygget på evidensbaserte metoder innen kognitiv terapi og teorier innen mindfulness og emosjonsfokusert terapi.

Vi tar inn ca 10 kursdeltakere til hvert kurs. Kursformen består av noe undervisning, diskusjoner i samlet gruppe og i smågrupper. Det legges opp til at kursdeltakerne jobber med praktiske øvelser og leser relevant litteratur mellom samlingene. Jobbing hjemme mellom ukessamlingene er viktig for å oppnå et godt resultat etter kursukene.

Kurslengde 6 uker, ukessamlinger a 2,5 timer

Kursoppstart: August 2018 (uke 33 eller 34)

Påmelding: Gjøres på skjema som du finner øverst på denne nettsiden eller via telefon 916 13 775 (hverdager kl 12-15)

Kurssted: Holtermannsveien 70



Kurs i  kommunikasjon og selvhevdelse  

Kurset passer for deg som kjenner behov for å bli mer selvhevdende i dine relasjoner og sosialt ute blant andre. Det kan passe for deg som har utfordringer i nære relasjoner, på skole eller arbeidsplass og ellers i livet. Det passer for deg som blir sliten av alle forventninger og krav fra omverdenen og som synes det er vanskelig å prioritere seg selv tilstrekkelig.

Kurset passer også godt for deg som allerede har gått på kurs i bedre selvfølelse.

 

Tema vi tar opp i kurset:

 • Vi ser på hva selvhevdelse innebærer og på hvordan vi kan bli mer selvhevdende.
 • Kommunikasjon.
 • Bli bedre til å sette grenser og å si nei.
 • Lær deg hvordan du kan takle kritikk bedre.
 • Sett deg mål for å jobbe med egne utfordringer.

 

Kurset er bygget på evidensbaserte metoder innen kognitiv terapi og teorier innen mindfulness og på emosjonsfokusert terapi.

Vi tar inn ca 10 kursdeltakere til hvert kurs. Kursformen består av noe undervisning, diskusjoner i samlet gruppe og i smågrupper. Det legges opp til at kursdeltakerne jobber med praktiske øvelser og leser relevant litteratur mellom samlingene. Jobbing hjemme mellom ukessamlingene er viktig for å oppnå et godt resultat etter kursukene.

Kurslengde 6 uker, ukessamlinger a 2,5 timer

Sted: Holtermannsveien 70

Kursoppstart og påmelding: info kommer senere.

 

Kurs for kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner

Dette er et kurs for kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner, men som nå er i en trygg livssituasjon. Kurset har en varighet på 4 samlinger og en oppsummerende samling noen uker etter avsluttet kurs.Tema som gjennomgås i kurset er: 

 • Hva er vold - reaksjoner og senskader 
 • Tanker som fortsetter å holde deg nede 
 • Verktøy for å få en bedre hverdag 
 • Hvordan krenkelser/skam setter seg i kroppen 
 • Støttesenteret for fornærmede i straffesaker - veien ut og videre 
Flerkulturell kvinnegruppe

Målgruppen er kvinner fra flere ulike nasjoner både med og uten individuelle vedtak på oppfølgingstjeneste fra EPHOR.  

Kvinnene har ulike belastninger/traumer fra hjemlandet, som i ulik grad har gjort tilpasning til det norske samfunnet vanskelig. Ofte har de store omsorgsoppgaver for familie, mange er enslige mødre, de har dårlig økonomi og de har belastninger knyttet til egen helse. Dette gjør det vanskelig å skaffe seg gode opplevelser, bygge nettverk og bli integrert i det norske samfunnet på eget initiativ. De har behov for trygghet og støtte til deltakelse utenfor hjemmet.

Gruppen skal ha et positivt hovedfokus gjennom å få positive opplevelser, praktisering av det norske språket, få økt kunnskap om norsk kultur og samfunn og gjennom kurs/opplæring bli bedre i stand til å forstå og takle f.eks økonomiske utfordringer. Kvinnene har stor nytte av å få og dele opplevelser sammen med andre i gruppa. 

Individuelle tilbud

Veiledet selvhjelp

Veiledet selvhjelp er en metode for systematisk samarbeid mellom helsepersonell og bruker, hvor brukeren selv står for gjennomføringen av tiltakene. Forskning på veiledet selvhjelp tyder på at det har god behandlingseffekt på psykiske helseplager som eksempelvis angst og depresjon.

Mestringstilbudet i Trondheim Kommune tilbyr nå tilgang til det nettbaserte selvhjelpsprogrammet Assistert Selvhjelp. Det består av tre ulike programmer, rettet mot angst, depresjon eller søvnvansker. Det inneholder informasjon, øvelser og oppgaver, og legger opp til aktiv jobbing med egen problematikk. Samtidig vil en bli gitt jevnlig telefonveiledning fra kognitiv terapeut i en definert periode.

En som lytter - et samtaletilbud for deg mellom 16 og 25 år

“En som lytter” er et samtaletilbud for unge i alderen 16 til 25 år. Her kan du få snakke med viderekomne psykologstudenter om utfordringer du møter i hverdagen eller mer alvorlige bekymringer. Det kan dreie seg om alt fra tristhet, sorg og engstelse til utfordringer i hjemmet, på skolen eller i det sosiale. Andre problemstillinger kan være mobbing, identitet, seksuell orientering og rus.

Samtaletilbudet er lavterskel, som betyr at det er gratis og krever ingen henvisning. Ut fra erfaringer ved tilsvarende tilbud rundt i landet tilbys det vanligvis opp mot fem timer. Vi kan også hjelpe til med henvisning til andre, mer egna tilbud om det skulle være nødvendig.

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Vi holder til i Trondheim kommune sine lokaler på Kalvskinnet, Erling Skakkes gate 49B (inngang 3).

Åpningstid hver tirsdag kl 15:15 - 18.00.

En som lytter er nå stengt for sommeren, følg med på facebook for å få vite når vi starter opp igjen.

Få mer informasjon på vår facebookside.

Hasjavvenningsprogrammet (HAP)

Hasjavvenningsprogrammet hjelper personer som ønsker å slutte med cannabis i perioden før, under og etter. Programmet fokuserer på å gi personen faktakunnskaper om cannabis og hvordan THC påvirker kognitive funksjoner og hjernens utvikling.

Programmet startet med bevisstgjøringssamtaler med fokus på faktakunnskap og motivering. Fra sluttdato varer programmet i 6-9 uker, hvor det er fokus på kartlegging av fysiske og psykiske abstinenser, og bevisstgjøring av motivasjon og konsekvenstenkning.

Vi tilbyr tett oppfølging enten individuelt eller i gruppe og kurset ledes av psykiatrisk sykepleier og sosionom. Programmet passer for personer som ønsker å slutte med cannabismisbruk eller som ønsker mer informasjon om cannabisrusens virkninger og bivirkninger. Vi bistår med henvendelse til videre behandling ved behov og deltar i ansvarsgrupper der det er ønskelig.

Vi tilbyr også undervisning for kommuner, etater og organisasjoner som ønsker faktainformasjon om cannabis og/eller opplæring i HAP-metoden.

Tanker om rus (TOR)

Samtaletilbud til deg som er bekymret for eget eller andres rusbruk

Bekymret for eget eller andres rusbruk?

Er du eller andre i ferd med å utvikle et rusmiddelproblem?

TOR er et samtaletilbud for deg som er bekymret for eget eller andres bruk av alkohol, narkotika eller tabletter. Vi tilbyr samtaler og kan:

 • Gi råd og veiledning
 • Kartlegge problem
 • Ha endringsfokuserte samtaler
 • Bistå i kontakt med øvrig hjelpeapparat
Spilleavhengighetstilbudet

Er du bekymret over egen, eller andres spilleadferd?

Spilleavhengighetstilbudet er et samtaletilbud for deg som er bekymret for om du er i ferd med å utvikle, eller har utviklet en spilleavhengighet.

Overdreven spilleadferd kan medføre flere negative konsekvenser.

Avhengighet for pengespill handler om en sterk trang til å spille for å vinne, eller for å spille tilbake det tapte. Mye tid går med til å tenke på spill, eller skaffe penger til spill.

Dataspillavahengighet defineres som en høyfrekvent onlinespilling som medfører negative konsekvenser i spillerens liv i den virkelige verden. Uavhengig av spillerens motiv for spilling. Det er ikke spillingen i seg selv som er problematisk, men eventuelle konsekvenser av spillingen.

Samtaletilbudet omfatter:

 • kartlegging av omfang, motivasjon og døgnrytmeforstyrrelser etc

 • endringssamtaler

 • mestringsstrategier

 • evt bistand i kontakt med gjeldsrådgiver

 • tilbakefallsforebygging

Tilbud til brukere av anabole-androgene steroider/Doping

Er du bekymret for egen eller andres bruk av anabole androgene steroider (AAS)/Doping?

Trondheim kommune har tilbud til menn og kvinner i alderen 18 år og oppover som bruker eller har brukt AAS.

Vi ser at bruken av doping er økende og at mye av oppmerksomheten er på doping blant idrettsutøvere, men den store bruken av doping er vanlig ungdom utenfor den organiserte idretten.


Tilbudet er individuelt og omfatter:

 • kartlegging
 • motivasjon
 • bistand i kontakt med helsevesenet
 • mestrings- og endringssamtaler
 • vedlikeholdssamtaler etter endt bruk
Samtalebehandling

Enhet for psykisk helse og rus tilbyr lavterskel individualsamtaler for personer med milde, kortvarige problemer. Behandlingstilbudet er basert på anerkjente og virksomme terapimetoder som eksempelvis kognitiv atferdsterapi. Vi tilbyr maksimalt syv samtaler, med et gjennomsnitt på fire til fem samtaler.

I dette tilbudet vil du møte høyskoleutdannede terapeuter med videreutdanning i kognitiv atferdsterapi.

Målgruppe:

 • Voksne over 18 år med lettere, nyoppstått problematikk. Eksempler på dette kan være panikkangst, nedstemthet og grubling, overdreven bekymring, sorgreaksjoner, stressrelaterte problemer, søvnvansker etc.
 • Du bør til vanlig ha normalt funksjonsnivå, og ikke ha kommunale tjenester fra før gjennom Helse og velferdskontoret.
 • Utfordringene du har bør ikke vært forsøkt behandlet i Psykisk helsevern i seneste tid.

Andre tilbud:

 • SiTs psykososiale tilbud for studenter
 • Bedriftshelsetjeneste dersom arbeidsgiver tilbyr dette 
Vern for eldre

Et tilbud for eldre mennesker som står i fare for eller er utsatt for psykisk, fysisk, økonomisk og/eller seksuelt overgrep.

Alle over 55 år som er utsatt for overgrep, kan ringe for å få råd, veiledning og hjelp. Pårørende eller andre som har mistanker om at andre utsettes for overgrep oppfordrees til å ta kontakt.

Samtaler for voldsutsatte kvinner og menn

Samtaletilbud til kvinner og menn over 18 som er/har vært utsatt for fysisk, psykisk eller seksuell vold.

Vi tilbyr samtaler med bl.a:  

 • Kartlegging av behov
 • Normalisering av reaksjoner
 • Verktøy for å få en bedre hverdag
 • Bistår med kontakt i det øvrige hjelpeapparatet 
Sorg/krise

Dette er et tilbud for deg som nylig har opplevd en uventet og-/eller en dramatisk hendelse i livet.

Eksempler på dette kan være:

 • Selvmord, uventet/brå død, hos en person som står deg nær. Etterlatte ved selvmord kan også kontakte Leve- Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
 • Vitne til- eller vært utsatt for en dramatisk hendelse, ulykke, naturkatastrofe etc.
 • Andre nylig oppståtte dramatiske livshendelser.

Pårørendetilbud

Mestringstilbudet tilbyr råd og veiledning til pårørende med fokus på egen helse

Når et familiemedlem er alvorlig eller langvarig syk betyr det alt for deg som pårørende hvilken hjelp han eller hun får. Men det er også viktig hvordan du selv har det som pårørende.
Vanlige helseutfordringer hos pårørende kan være:

 • Søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, nedsatt energinivå
 • Bekymring, stress, angst, depresjon
 • Ulike smertetilstander, nedsatt immunforsvar, kostholdsrelaterte problemer

Hvordan kan du unngå å bli syk selv? Det er individuelt hva som kan bedre situasjonen for den enkelte. Det kan være å snakke med fastlegen. Noen ønsker å delta på kurs i mestring av belastning, noen trenger å involvere nettverket sitt i større grad eller å være i regelmessig fysisk aktivitet.
Sunn mat, nok søvn og fysisk aktivitet er viktig for en god psykisk helse. Mens bruk av rusmidler kan utløse og forsterke psykiske vansker.

I noen tilfeller kan du som pårørende være i en situasjon der du ikke har mulighet, ønske eller kapasitet til å involvere seg i den som er syk. Noen pårørende har behov for å si: «Jeg orker ikke å bli involvert akkurat nå».

Ta kontakt med fastlegen din ved behov
Fastlegen kan være et naturlig sted å starte for å få hjelp hvis helseutfordringene dine blir for store. Tenk forebyggende. Fastlegen har taushetsplikt og kan fungere som en samtalepartner. Fastlegen vurderer om du har behov for sykemelding og henvisning til videre behandling. Alle pårørende med psykiske helseplager kan selv ha rett på tilbud innenfor kommunehelsetjenesten, psykisk helsevern for voksne eller hos avtalespesialister som pasient. Fastlegen vurderer i samarbeid med deg hvor den beste hjelpen kan gis.

Mer informasjon:

https://helsenorge.no/parorende

http://veiledningssenter.no/veiledning-midt-norge/tilbud

https://stolav.no/korus/lerings-og-mestringssenteret-korus

https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps/lerings-og-mestringssenteret-nidaros-dps

Barnegruppe (inkl. barn fra ca 10 familier; barn av psykisk syke)

Gruppen er et samarbeid mellom Barne- og familietjenesten, Enhet for psykisk helse og rus, Kulturenheten og Røde Kors. Barne- og familietjenesten er ansvarlig for tiltaket som har gått hvert år siden 2003.

Vi følger max 12 barn i alderen 7-12 år fra Byåsen/ midtbyen bydel gjennom et skoleår. Vi møter barna hver torsdag fra ca kl 14 – 17.

Tiltaket er et aktivitetstilbud kombinert med et pedagogisk innhold:

Aktiviteter er knyttet til vanlige kultur/sportsaktiviteter som for eksempel Pirbadet, kino, bilbanesenteret, taekwondo etc. I tillegg er det aktiviteter på ”Caos cafe” i Uglaveien, med bordtennis, biljard, tegning, maling etc. Målet er å lykkes i aktiviteter sammen med andre barn og voksne.

Den pedagogiske delen er knyttet til ”samlingstunder” med identifisering av og forståelse for de forskjellige følelsene vi har, utfordringer knyttet til psykisk syk forelder etc. Målet med dette er å dempe bekymringer hos barna og bidra til å forstå hva psykiske plager innebærer.

Vi har minst 3 hjemmebesøk med barn og foreldre, gjennom året, der vi snakker med foreldre sammen med barna om utfordringer i hverdagen. Vi bidrar med å hjelpe familiene med å kommunisere med f.eks skole, helsesøster, tiltak i BFT, familierådgivning, NAV etc.

Hvert år avsluttes tiltaket med en 3 dagers tur, der både foreldre og barn deltar.

Andre aktører

NKS Veiledningssenter for pårørende

N.K.S. Veiledningssenter er et gratis og faglig lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige.

Mer informasjon

Sist oppdatert: 29.06.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css