Mestringstilbud

Mestringstilbud er lavterskeltilbudene i Enhet for psykisk helse og rus. Under finner du en oversikt over enhetens ulike tilbud og lenker til mer utfyllende informasjon. Alle tilbudene forutsetter aktiv deltakelse fra den enkelte bruker.

Ta kontakt med oss på dette skjemaet hvis du ønsker å delta eller trenger mer informasjon om våre tilbud, du vil da bli kontaktet pr. telefon. Du kan også ringe oss på mestringstelefonen 916 13 775 kl 12-15 på hverdager.

NB: Inntak til individuell samtalebehandling vil være stengt fra 22.03.18 fram til 02.05.18. Dette grunnet flytting av lokaler. De som ønsker dette tilbudet bes ta kontakt etter 02.05.

 

Kurs og grupper

Alle har en psykisk helse

Alle har en psykisk helse er et kurs om psykisk helse, som er for alle. Fokus for kurset er informasjon om psykisk helse, normale variasjoner, når plager blir til lidelser, uro, angst, nedstemthet, depresjon, informasjon om søvn/søvnvansker og informasjon om sammenheng mellom jobb og psykisk helse. Kurset inneholder konkrete råd for hva en selv kan gjøre.

Ta kontakt med oss på dette skjemaet hvis du ønsker å delta eller trenger mer informasjon om våre tilbud. Du kan også ringe oss på mestringstelefonen 916 13 775 kl 12-15 på hverdager.

Kursene er temabasert og går over 4 ganger. Nye kurs startes opp fortløpende.

Kursdatoer:

Kurs nr 2, 2018:

 1. 28.02 kl 13-15
 2. 07.03 kl 11-13
 3. 15.03 kl 13-15
 4. 21.03 kl 13-15

Oppmøtested: Erling skakkesgt. 49B, 2.etg, Trondheim kommune.

 

Kurs nr 3, 2018:

 1. 10.04 kl 12-14
 2. 17.04 kl 12-14
 3. 24.04 kl 12-14
 4. 02.05 kl 12-14 NB - sted: Statens hus, auditoriet. Prinsens gt. 1.

Oppmøtested: Rådhuset, 3. etg.

Kurs i mestring av depresjon (KID)

Enhet for psykisk helse og rus arrangerer to til tre KID-kurs i semesteret.
Kurset er bygd på kognitiv-atferdsterapeutisk metodikk.
Det er ukentlige samlinger over 8 uker og deretter blir det 2 oppfølgingssamlinger, henholdsvis 1 og 2 måneder etter kursslutt.
Mellom ukesamlingene skal deltagerne utføre hjemmeoppgaver.
Vi tar inn opp til 12 kursdeltakere til hvert kurs.
Kursene arrangeres på Heimdal eller på Kalvskinnet i midtbyen.

Hvem passer kurset for?

Personer som sliter med depresjon, og som er i stand til å møte regelmessig til kurssamlinger og til å jobbe med hjemmeoppgaver mellom samlingene.
Personer med lett og moderat depresjon vil proffitere mest på kurset fremfor de med alvorlig depresjon.

Ta kontakt med oss på dette skjemaet hvis du ønsker å delta eller trenger mer informasjon om våre tilbud. Du kan også ringe oss på mestringstelefonen 916 13 775 kl 12-15 på hverdager.

Sinnemestring

Sinnemestringstilbudet er tilbud til menn og kvinner som utøver vold i, eller utenfor nære relasjoner. Metoden bygger på ”Brøsetmodellen”.             

Vold defineres som; enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre som den vil.
Vold i nære relasjoner rettes mot;  samlivspartnere, barn, søsken og foreldre, eller mot andre som lever i stabile bofellesskap.
Vold utenfor nære relasjoner rettes mot; alle som ikke er definert ovenfor.

Sinnemestringskurset har en varighet på 10 uker a 3 timer, oppstart februar og september. Det kan også gis tilbud om individualsamtaler, dersom det ikke er hensiktsmessig med gruppebehandling.

Ta kontakt med oss på dette skjemaet hvis du ønsker å delta eller trenger mer informasjon om våre tilbud. Du kan også ringe oss på mestringstelefonen 916 13 775 kl 12-15 på hverdager. 

Kurs for kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner

Dette er et kurs for kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner, men som nå er i en trygg livssituasjon. Kurset har en varighet på 4 samlinger og en oppsummerende samling noen uker etter avsluttet kurs.Tema som gjennomgås i kurset er: 

 • Hva er vold - reaksjoner og senskader 
 • Tanker som fortsetter å holde deg nede 
 • Verktøy for å få en bedre hverdag 
 • Hvordan krenkelser/skam setter seg i kroppen 
 • Støttesenteret for fornærmede i straffesaker - veien ut og videre 

Ta kontakt med oss på dette skjemaet hvis du ønsker å delta eller trenger mer informasjon om våre tilbud. Du kan også ringe oss på mestringstelefonen 916 13 775 kl 12-15 på hverdager. 

Flerkulturell kvinnegruppe

Målgruppen er kvinner fra flere ulike nasjoner både med og uten individuelle vedtak på oppfølgingstjeneste fra EPHOR.  

Kvinnene har ulike belastninger/traumer fra hjemlandet, som i ulik grad har gjort tilpasning til det norske samfunnet vanskelig. Ofte har de store omsorgsoppgaver for familie, mange er enslige mødre, de har dårlig økonomi og de har belastninger knyttet til egen helse. Dette gjør det vanskelig å skaffe seg gode opplevelser, bygge nettverk og bli integrert i det norske samfunnet på eget initiativ. De har behov for trygghet og støtte til deltakelse utenfor hjemmet.

Gruppen skal ha et positivt hovedfokus gjennom å få positive opplevelser, praktisering av det norske språket, få økt kunnskap om norsk kultur og samfunn og gjennom kurs/opplæring bli bedre i stand til å forstå og takle f.eks økonomiske utfordringer. Kvinnene har stor nytte av å få og dele opplevelser sammen med andre i gruppa.

Ta kontakt med oss på dette skjemaet hvis du ønsker å delta eller trenger mer informasjon om våre tilbud. Du kan også ringe oss på mestringstelefonen 916 13 775 kl 12-15 på hverdager. 

 

Individuelle tilbud

Veiledet selvhjelp

Veiledet selvhjelp er en metode for systematisk samarbeid mellom helsepersonell og bruker, hvor brukeren selv står for gjennomføringen av tiltakene. Forskning på veiledet selvhjelp tyder på at det har god behandlingseffekt på psykiske helseplager som eksempelvis angst og depresjon.

Mestringstilbudet i Trondheim Kommune tilbyr nå tilgang til det nettbaserte selvhjelpsprogrammet Assistert Selvhjelp. Det består av tre ulike programmer, rettet mot angst, depresjon eller søvnvansker. Det inneholder informasjon, øvelser og oppgaver, og legger opp til aktiv jobbing med egen problematikk. Samtidig vil en bli gitt jevnlig telefonveiledning fra kognitiv terapeut i en definert periode.

Ta kontakt med oss på dette skjemaet hvis du ønsker å delta eller trenger mer informasjon om våre tilbud. Du kan også ringe oss på mestringstelefonen 916 13 775 kl 12-15 på hverdager.

En som lytter - et samtaletilbud for deg mellom 16 og 25 år

“En som lytter” er et samtaletilbud for unge i alderen 16 til 25 år. Her kan du få snakke med viderekomne psykologstudenter om utfordringer du møter i hverdagen eller mer alvorlige bekymringer. Det kan dreie seg om alt fra tristhet, sorg og engstelse til utfordringer i hjemmet, på skolen eller i det sosiale. Andre problemstillinger kan være mobbing, identitet, seksuell orientering og rus.

Samtaletilbudet er lavterskel, som betyr at det er gratis og krever ingen henvisning. Ut fra erfaringer ved tilsvarende tilbud rundt i landet tilbys det vanligvis opp mot fem timer. Vi kan også hjelpe til med henvisning til andre, mer egna tilbud om det skulle være nødvendig.

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Vi holder til i Trondheim kommune sine lokaler på Kalvskinnet, Erling Skakkes gate 49B (inngang 3).

Åpningstid hver tirsdag kl 15:15 - 18.00.

Ta kontakt med oss på dette skjemaet

Få mer informasjon på vår facebookside.

Hasjavvenningsprogrammet (HAP)

Hasjavvenningsprogrammet hjelper personer som ønsker å slutte med cannabis i perioden før, under og etter. Programmet fokuserer på å gi personen faktakunnskaper om cannabis og hvordan THC påvirker kognitive funksjoner og hjernens utvikling.

Programmet startet med bevisstgjøringssamtaler med fokus på faktakunnskap og motivering. Fra sluttdato varer programmet i 6-9 uker, hvor det er fokus på kartlegging av fysiske og psykiske abstinenser, og bevisstgjøring av motivasjon og konsekvenstenkning.

Vi tilbyr tett oppfølging enten individuelt eller i gruppe og kurset ledes av psykiatrisk sykepleier og sosionom. Programmet passer for personer som ønsker å slutte med cannabismisbruk eller som ønsker mer informasjon om cannabisrusens virkninger og bivirkninger. Vi bistår med henvendelse til videre behandling ved behov og deltar i ansvarsgrupper der det er ønskelig.

Vi tilbyr også undervisning for kommuner, etater og organisasjoner som ønsker faktainformasjon om cannabis og/eller opplæring i HAP-metoden.

Ta kontakt med oss på dette skjemaet hvis du ønsker å delta eller trenger mer informasjon om våre tilbud. Du kan også ringe oss på mestringstelefonen 916 13 775 kl 12-15 på hverdager.

Tanker om rus (TOR)

Samtaletilbud til deg som er bekymret for eget eller andres rusbruk

Bekymret for eget eller andres rusbruk?

Er du eller andre i ferd med å utvikle et rusmiddelproblem?

TOR er et samtaletilbud for deg som er bekymret for eget eller andres bruk av alkohol, narkotika eller tabletter. Vi tilbyr samtaler og kan:

 • Gi råd og veiledning
 • Kartlegge problem
 • Ha endringsfokuserte samtaler
 • Bistå i kontakt med øvrig hjelpeapparat

Ta kontakt med oss på dette skjemaet hvis du ønsker å delta eller trenger mer informasjon om våre tilbud. Du kan også ringe oss på mestringstelefonen 916 13 775 kl 12-15 på hverdager.

Spilleavhengighetstilbudet

Er du bekymret over egen, eller andres spilleadferd?

Spilleavhengighetstilbudet er et samtaletilbud for deg som er bekymret for om du er i ferd med å utvikle, eller har utviklet en spilleavhengighet.

Overdreven spilleadferd kan medføre flere negative konsekvenser.

Avhengighet for pengespill handler om en sterk trang til å spille for å vinne, eller for å spille tilbake det tapte. Mye tid går med til å tenke på spill, eller skaffe penger til spill.

Dataspillavahengighet defineres som en høyfrekvent onlinespilling som medfører negative konsekvenser i spillerens liv i den virkelige verden. Uavhengig av spillerens motiv for spilling. Det er ikke spillingen i seg selv som er problematisk, men eventuelle konsekvenser av spillingen.

Samtaletilbudet omfatter:

 • kartlegging av omfang, motivasjon og døgnrytmeforstyrrelser etc

 • endringssamtaler

 • mestringsstrategier

 • evt bistand i kontakt med gjeldsrådgiver

 • tilbakefallsforebygging

Ta kontakt med oss på dette skjemaet hvis du ønsker å delta eller trenger mer informasjon om våre tilbud. Du kan også ringe oss på mestringstelefonen 916 13 775 kl 12-15 på hverdager.

Tilbud til brukere av anabole-androgene steroider/Doping

Er du bekymret for egen eller andres bruk av anabole androgene steroider (AAS)/Doping?

Trondheim kommune har tilbud til menn og kvinner i alderen 18 år og oppover som bruker eller har brukt AAS.

Vi ser at bruken av doping er økende og at mye av oppmerksomheten er på doping blant idrettsutøvere, men den store bruken av doping er vanlig ungdom utenfor den organiserte idretten.


Tilbudet er individuelt og omfatter:

 • kartlegging
 • motivasjon
 • bistand i kontakt med helsevesenet
 • mestrings- og endringssamtaler
 • vedlikeholdssamtaler etter endt bruk

Ta kontakt med oss på dette skjemaet hvis du ønsker å delta eller trenger mer informasjon om våre tilbud. Du kan også ringe oss på mestringstelefonen 916 13 775 kl 12-15 på hverdager.

Samtalebehandling

Enhet for psykisk helse og rus tilbyr lavterskel individualsamtaler for personer med milde, kortvarige problemer. Behandlingstilbudet er basert på anerkjente og virksomme terapimetoder som eksempelvis kognitiv atferdsterapi. Vi tilbyr maksimalt syv samtaler, med et gjennomsnitt på fire til fem samtaler.

I dette tilbudet vil du møte høyskoleutdannede terapeuter med videreutdanning i kognitiv atferdsterapi, eller psykolog.

Målgruppe:

 • Voksne over 18 år med lettere, nyoppstått problematikk. Eksempler på dette kan være panikkangst, nedstemthet og grubling, overdreven bekymring, sorgreaksjoner, stressrelaterte problemer, søvnvansker etc.
 • Du bør til vanlig ha normalt funksjonsnivå, og ikke ha kommunale tjenester fra før gjennom Helse og velferdskontoret.
 • Utfordringene du har bør ikke vært forsøkt behandlet i Psykisk helsevern i seneste tid.

Andre tilbud:

 • SiTs psykososiale tilbud for studenter
 • Bedriftshelsetjeneste dersom arbeidsgiver tilbyr dette

 

Ta kontakt med oss på dette skjemaet hvis du ønsker å delta eller trenger mer informasjon om våre tilbud. Du kan også ringe oss på mestringstelefonen 916 13 775 kl 12-15 på hverdager.

Vern for eldre

Et tilbud for eldre mennesker som står i fare for eller er utsatt for psykisk, fysisk, økonomisk og/eller seksuelt overgrep.

Alle over 55 år som er utsatt for overgrep, kan ringe for å få råd, veiledning og hjelp. Pårørende eller andre som har mistanker om at andre utsettes for overgrep oppfordrees til å ta kontakt.

Ta kontakt med oss på dette skjemaet hvis du ønsker å delta eller trenger mer informasjon om våre tilbud. Du kan også ringe oss på mestringstelefonen 916 13 775 kl 12-15 på hverdager.

Samtaler for voldsutsatte kvinner og menn

Samtaletilbud til kvinner og menn over 18 som er/har vært utsatt for fysisk, psykisk eller seksuell vold.

Vi tilbyr samtaler med bl.a:  

 • Kartlegging av behov
 • Normalisering av reaksjoner
 • Verktøy for å få en bedre hverdag
 • Bistår med kontakt i det øvrige hjelpeapparatet 

Ta kontakt med oss på dette skjemaet hvis du ønsker å delta eller trenger mer informasjon om våre tilbud. Du kan også ringe oss på mestringstelefonen 916 13 775 kl 12-15 på hverdager.

Sorg/krise

Dette er et tilbud for deg som nylig har opplevd en uventet og-/eller en dramatisk hendelse i livet.

Eksempler på dette kan være:

 • Selvmord, uventet/brå død, hos en person som står deg nær. Etterlatte ved selvmord kan også kontakte Leve- Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
 • Vitne til- eller vært utsatt for en dramatisk hendelse, ulykke, naturkatastrofe etc.
 • Andre nylig oppståtte dramatiske livshendelser.

Ta kontakt med oss på dette skjemaet hvis du ønsker å delta eller trenger mer informasjon om våre tilbud. Du kan også ringe oss på mestringstelefonen 916 13 775 kl 12-15 på hverdager.

Pårørendetilbud

Pårørendekurs for deg som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler 

Mer informasjon 

Barnegruppe (inkl. barn fra ca 10 familier; barn av psykisk syke)

Gruppen er et samarbeid mellom Barne- og familietjenesten, Enhet for psykisk helse og rus, Kulturenheten og Røde Kors. Barne- og familietjenesten er ansvarlig for tiltaket som har gått hvert år siden 2003.

Vi følger max 12 barn i alderen 7-12 år fra Byåsen/ midtbyen bydel gjennom et skoleår. Vi møter barna hver torsdag fra ca kl 14 – 17.

Tiltaket er et aktivitetstilbud kombinert med et pedagogisk innhold:

Aktiviteter er knyttet til vanlige kultur/sportsaktiviteter som for eksempel Pirbadet, kino, bilbanesenteret, taekwondo etc. I tillegg er det aktiviteter på ”Caos cafe” i Uglaveien, med bordtennis, biljard, tegning, maling etc. Målet er å lykkes i aktiviteter sammen med andre barn og voksne.

Den pedagogiske delen er knyttet til ”samlingstunder” med identifisering av og forståelse for de forskjellige følelsene vi har, utfordringer knyttet til psykisk syk forelder etc. Målet med dette er å dempe bekymringer hos barna og bidra til å forstå hva psykiske plager innebærer.

Vi har minst 3 hjemmebesøk med barn og foreldre, gjennom året, der vi snakker med foreldre sammen med barna om utfordringer i hverdagen. Vi bidrar med å hjelpe familiene med å kommunisere med f.eks skole, helsesøster, tiltak i BFT, familierådgivning, NAV etc.

Hvert år avsluttes tiltaket med en 3 dagers tur, der både foreldre og barn deltar.

Lærings og mestringsgruppe ”Møteplass” i samarbeid med KORUS

Mer informasjon

 

Andre Aktører

NKS Veiledningssenter for pårørende

N.K.S. Veiledningssenter er et gratis og faglig lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige.

Mer informasjon

Sist oppdatert: 22.03.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css