Trondheim kommunes kulturfond 2023

Trondheim kommunes kulturfond 2023

Det lyses herved ut midler fra avkastningen fra Trondheim kommunes kulturfond til fordeling i 2023.

Søknadsprosedyre for 2023

Søknadsprosedyren for 2023 er todelt: Kort prosjektskisse inkl. kostnadsramme og antatt søknadsbeløp sendes innen 31. januar 2023 (prekvalifisering). Søknad skal sendes inn i eget søknadsskjema her.

Kommunedirektøren velger ut hvilke av de mottatte søknadene som skal tas med videre. Disse har frist til 28. februar med å levere endelig søknad.

Om søknad

 1. Søknader må skrives på norsk.
 2. I søknad om prekvalifisering ber vi om kort beskrivelse av problemstillinger/prosjektide og av hva som tenkes gjennomført. I tillegg ber vi om en skisse til budsjett.
 3. I den fullstendige søknaden fra de som går videre etter prekvalifisering ønsker vi en presentasjon av søker og beskrivelse av prosjektet det søkes tilskudd til, herunder problemstillinger, målsettinger, framdriftsplan og organisering av prosjektet. Søknaden må også inneholde budsjett for prosjektet. Budsjettet må være i balanse, og søknadsbeløpet til Trondheim kommune skal inngå som del av finansiering. Ved søknad om støtte til flerårige prosjekter bør budsjettpostene fordeles per år slik man antar kostnader og inntekter vil fordele seg over tid.
 4. Trondheim kommune gir ikke fullfinansiering gjennom sine tilskudd. Søker må derfor også kunne vise til annen form for finansiering.
 5. Som hovedregel gis det ikke tilskudd under 100.000 kroner fra kulturfondet. Søknader under 100.000 kroner henvises til å søke fra kommunens ordinære tilskuddsordninger.
 6. Den fullstendige søknaden (etter prekvalifisering) skal være på maksimum fem sider, med skriftstørrelse minimum nr. 11. Vedlegg som skal følge med søknaden:
  1. Budsjett med finansieringsplan
  2. CV-er for de involverte (samlet i ett vedlegg)
  3. Markedsførings- og/eller formidlingsplan

   Andre vedlegg kan være:

  4. Programmering
  5. Dokumentasjon av tidligere arbeider
  6. Aktuelle avtaler (listen er ikke uttømmende)

   Maks antall vedlegg: 6

I den grad det er kapasitet kan kommunedirektørens fagstab gi veiledning ved utarbeidelse av fullstendig søknad (gjelder søknader som går videre etter prekvalifisering). Dette må skje senest en uke før søknadsfristen.

Kulturfondets vedtekter

Vedtekter for Trondheim kommunes kulturfond, samt veiledende sjekkliste for søknader, finnes på denne siden: www.trondheim.kommune.no/kulturfondet. Se også sjekkliste for søknader på samme side.

Saksbehandling og vedtak

Søknadene som kommer videre etter prekvalifisering gjennomgår først en administrativ saksbehandling hos kommunedirektøren ved områdedirektør for kultur og idrett. Deretter, i tråd med vedtektene, skal kommunedirektørens forslag til fordeling legges fram til politisk behandling etter følgende plan:

28.03.23 - Formannskapet, foreløpig behandling
11.04.23 - Kultur-, idretts- og friluftlivskomiteen, uttalelse
18.04.23 - Formannskapet, vedtak

Kommunedirektørens forslag vil være tilgjengelig på Trondheim kommunes innsynsløsning cirka en uke i forkant av formannskapets møte 28.03.23.

Søkerne tilskrives kort tid etter vedtak i saken. Vedtak vil også kunne finnes i protokoll fra formannskapets møte 18.04.23.

Ramme til fordeling

Total ramme til fordeling i 2023 er i underkant av 1,9 millioner kroner. Av dette er cirka 0,6 millioner allerede bundet opp i flerårige tildelinger fra tidligere år.

Det tas forbehold om budsjettmessige endringer som kan får konsekvenser for tilgjengelig ramme til fordeling.

Sist oppdatert: 24.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M