Ungdomstrinnet

 

Et nytt ungdomstrinn

Ungdomsskolen skal bli mer variert, praktisk og relevant i tråd med føringene som ble gitt i Melding til Stortinget 22, (2010-2011) Motivasjon- Mestring- Muligheter, om ungdomstrinnet (Kunnskapsdepartementet).

Nasjonal strategi

Som en oppfølging av stortingsmeldingen om ungdomstrinnet har regjeringen publisert Ny strategi for ungdomstrinnet der overordnede mål og tiltak blir skissert. Det satses på klasseledelse, lesing, skriving og regning. Strategien skal bidra til at elevene på ungdomstrinnet får økt motivasjon og læringsutbytte og at lærere gjør undervisningen mer praktisk og variert.

Strategien gjelder for fem år fra skoleåret 2012/2013 – 2016/2017. I løpet av de neste fem årene skal alle skoler med ungdomstrinn ha fått tilbud om å delta i kompetanse- og veiledningstiltak i regi av Utdanningsdirektoratet.

Hva skjer i trondheimsskolene? (mer utfyllende etter at sak om ungdomstrinnet er behandlet politisk)

Arbeidslivfaget

Arbeidslivsfaget tilbys som et alternativ til fremmedspråk og norsk/samisk/engelsk fordypning. 

1barnogskole Skole