En helt ny stilling har gjort underverker i Byåsen hjemmetjeneste

- Gjennom å få mer tid, ny ansvarsfordeling og bedre informasjonsflyt har jeg fått mulighet til å være mer “på” i møte med pasientene, forteller Maren.

Sist oppdatert: 22.05.2024

Portrett av koordinerende sykepleier Maren Brønstad, med Trondheim by i bakgrunnen.
Maren Brønstad jobber som koordinerende sykepleier på Munkvoll.
I Trondheim kommune jobber vi til enhver tid med å utvikle måten vi leverer tjenester på. Et eksempel er det nasjonale Tørn- prosjektet, i regi av Kommunesektorens interesseorganisasjon. Målet med prosjektet er å finne tiltak som bidrar til en mer bærekraftig sektor. Dette ved å øke heltidsandelen og antallet ansatte med formell helsefaglig kompetanse.

Nye måter å jobbe på

Avdeling Munkvoll deltok i Tørn- prosjektet i perioden august 2021 til juli 2022.

- Vi ble med i Tørn for å finne frem til tiltak som kunne gi oss bedre kvalitet, struktur og flyt på enheten. Vi hadde også mål om å øke rekrutteringen og beholde allerede eksisterende fagkompetanse, forteller avdelingsleder Cecilie Marie Rekdal Nergård.

Tørn er en metode å drive utviklingsarbeid på, som handler om å finne frem til ny fordeling og organisering av arbeidsoppgaver. Dette innebærer å kartlegge ansattes oppgaver, utfordringer og nåværende kompetanse, og å se på hvilken kompetanse det er behov for.

Ansatte ved avdeling Munkvoll, fotografert sammen utenfor lokalene deres på Byåsen.
Avdeling Munkvoll deltok i Tørn- prosjektet i perioden august 2021 til juli 2022.

Gikk ofte hjem med dårlig samvittighet

Gjennom arbeidet i Tørn oppdaget avdelingen flere utfordringer.

- Vi fant ut at vi trengte mer deling av kunnskap og erfaringer mellom ansatte, og vi så et stort behov for internundervisning og kompetanseheving, forteller avdelingsleder Cecilie.

I tillegg meldte flere av sykepleierne deres om at de ikke fikk gjort det de er utdannet i, og at tiden ikke strakk til. Flere gikk ofte hjem med dårlig samvittighet. Avdelingen så seg nødt til å gjøre drastiske endringer for å møte disse utfordringene.

Utviklet helt ny stillingstype

Ett tiltak har vært å opprette en helt ny stillingstype, kalt koordinerende sykepleier. Den innebærer et utvidet ansvar for oppstart av behandling og oppfølging av pasienter i et gitt geografisk område (et arbeidslag), i tillegg til økt ansvar for intern støtte og opplæring.

- Nå har jeg mulighet til å ringe og skaffe utstyr, og jeg får satt av tid til å gjøre gode tiltak. Tid jeg ikke hadde som ordinær sykepleier. Jeg blir ekstra godt kjent med mine pasienter, og opplever at jeg kan følge dem opp på en bedre måte, forteller koordinerende sykepleier Maren Brønstad.

Dette er en stilling som er kommet for å bli, på vår enhet.

En ressurs for kollegene

De koordinerende sykepleierne tar også aktivt del i opplæringa av kolleger, nyansatte og studenter, og er en ressurs kollegene kan ringe hvis de har spørsmål.

- Jeg er alltid tilgjengelig på telefon. Kollegene mine ringer for å få råd rundt behandling, sårstell, forebyggende tiltak eller hvis noen har en forverring i helsetilstand. Jeg bidrar også i vurderinger av behov for legevakt, sier Maren.

Maren bruker stetoskop på en av Munkvolls pasienter. Undersøkelsen foregår i hjemmet.
Mange undersøkelser kan gjøres hjemme hos pasientene.

Avlaster andre helsetjenester

Ved Munkvoll hjemmetjeneste er det nå fire koordinerende sykepleiere. De er i tett dialog med andre deler av helsetjenesten.

- Stillingen innebærer å gjøre flere helsefaglige vurderinger, noe som gjør at vi kan ta tak i problemstillinger tidligere, og vi kan spille fastlegene gode, forteller Maren.

Dette bidrar til mindre trykk i andre deler av helsevesenet.

- Måten de koordinerende sykepleierne våre jobber på, avlaster både fastlegen, ambulansen, Øya helsehus og sykehuset. Det er en utrolig viktig funksjon, både samfunns- og helseøkonomisk, forteller Cecilie.

Rollen avlaster spesialisthelsetjenesten. Dette er framtida for helse.

Bedre informasjonsflyt mellom ansatte

Prosjektet har også ført til andre tiltak, for eksempel når det kommer til informasjonsflyt mellom ansatte.

- For å øke informasjonsdelingen mellom de ansatte har vi endret strukturen og innholdet i rapportene våre. Vi hadde morgenrapport fra før, men har også startet med 30 minutters rapport midt på dagen. Denne tiden bruker vi blant annet til internundervisning, refleksjon og pasientcaser når vi ser behov for det, sier Cecilie.

Maren med kolleger på medisinrommet.
Avdelingen opplever nå at sykepleierne vil bli i jobbene sine, og økt trivsel blant helsefagarbeiderne.
I Tørn er det medarbeiderne som styrer endringene, ikke ledere som dirigerer.

Merkes på helse, trivsel og sykefravær

Tiltakene har gitt merkbare resultater, både for ansatte og pasienter.

- Etter at vi fikk den koordinerende stillingen, har vi unngått flere innleggelser. Vi starter vurderingene av pasientene tidligere, og vi klarer å ta tak i helseutfordringer før de blir alvorlige. Mange av pasientene forteller at det er trygt å ha en fast person å forholde seg til, forteller Maren.

Maren på hjemmebesøk hos en pasient. Her sitter de på kjøkkenet mens pasienten spiser lunsj.
- Jeg setter pris på å få være så nær folk. Å hjelpe dem hjemme, som er deres største ønske, forteller Maren.

- Stillingen dekker behovet for internundervisning og støtte til de ansatte, den sørger for at noen trekker i trådene og har oversikt, den bidrar til at pasientene får riktig behandling til riktig tid, og det er en attraktiv stilling som gjør at sykepleierne vil være her, fortsetter Cecilie.

Avdelingen opplever nå at sykepleierne vil bli i jobbene sine, og økt trivsel blant helsefagarbeiderne.

- Vi får mange gode tilbakemeldinger. Ansatte opplever at de blir fulgt opp hvis de trenger noe. Jeg synes det er overveldende positivt. På midtrapporten i dag for eksempel - Det er så flott å høre at folk deler kunnskap. At det er rom for å stille spørsmål og å være nysgjerrig, sier Cecilie.

Det er artig å være flue på veggen, høre på hvor høyt faglig nivå vi har fått her.

Gir lyst til å bli i sykepleierjobben

Maren er overbevist om at sykepleierkolleger ved andre enheter også vil ha nytte og glede av å kunne jobbe som koordinerende.

- Jeg opplever at jeg får brukt mer av kompetansen min, at jeg har mindre dårlig samvittighet og jeg lærer veldig mye i jobben. Stillingen er helt klart et tiltak som kan bidra til at sykepleiere blir i jobbene sine. Jeg håper dette blir en mulighet i alle sonene i Trondheim, sier hun.

Skal lære opp hverandre

Enn så lenge finnes stillingen kun på Munkvoll. Neste steg er å gjennomføre en Tørn-prosess ved to andre enheter i kommunen.

- Vi skal dele kompetansen vi har fått gjennom Tørn-prosjektet med to andre enheter, slik at de kan gjennomføre og finne tiltak de trenger for å møte morgendagens utfordringer. Så skal de igjen lære opp nye enheter når de selv er ferdige med innføringen. På den måten spres kunnskapen, og bidrar til å styrke tjenestene ellers i kommunen, forteller Cecilie.

Avdelingsleder Cecilie og sykepleier Maren, fotografert på Munkvoll.
Avdelingsleder Cecilie Marie Rekdal Nergård og koordinerende sykepleier Maren Brønstad.

Cecilie og Marens råd for å lykkes med endringsarbeid:

  1. Det en avdeling trenger, er ikke nødvendigvis det samme som en annen har behov for. Derfor må man kjøre gode prosesser for å finne behovene og hva man kan gjøre av tiltak.
  2. Arbeidet må være forankret i kollegagruppen. Ingen er tjent med å få noe tredd ned over hodet.
  3. Endringsprosjekter må være forankret hos ledelsen. Både i organisasjonen og politisk.

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward