Samarbeider for å gjøre byen energismart

Trondheim kommune, Tensio og Statkraft samarbeider nå for å gjøre byens energisystem enda smartere.

Sist oppdatert: 11.03.2024

Møtedeltakere som sitter rundt mange firemannsbord i et lokale og samarbeider om energiløsninger.

For å sikre tilstrekkelig strøm til nye virksomheter, og til å fase ut fossil energi, må vi bruke den energien vi har smartere. Vi må redusere forbruket, bruke andre energikilder enn strøm der vi kan, og vi må dele på kapasiteten fordelingsnettet. Trondheim har et mål om å bli klimanøytral til 2030, det krever at vi må kutte byens direkte klimagassutslipp med 80 prosent.For å lykkes med det må vi få fortgang i utfasingen av fossil energi. 

Samtidig ser vi at flere eksisterende virksomheter står i tildelings-kø fordi det ikke er nok kapasitet i el-nettet.  Kapasiteten må økes, og  samtidig trenger vi  mer ny og fornybar energiproduksjon. Dette tar tid.  Denne situasjonen  både hindrer den ønskede samfunnsutviklingen og bremser det grønne skiftet. 

Dette er litt av bakgrunnen for at Trondheim kommune, Tensio og Statkraft samarbeider om å synliggjøre kunnskapen om byens energisystemer i en energianalyse. Denne analysen skal kartlegge flaskehalser og muligheter i byens energisystem slik at vi kan bruke tilgjengelig energi og overføringskapasitet på en smartere måte.

Samspill mellom energisystemer

Det tverrfaglige samarbeidet mellom aktørene er avgjørende i innsiktsarbeidet. Og alle har som mål å tilrettelegge for en grønn vekst i byen.

 – Våre prognoser tilsier en forbruksvekst for strøm frem mot 2030 som tilsier 10-30 prosent vekst fra dagens nivå  i Trondheim, sier Rune Paulsen i Tensio. Allerede nå begynner det å bli knapt med tilgjengelig kapasitet i deler av Trondheim og Midt-Norge, og våre utbyggingsprosjekter har lange ledetider. Situasjonen i Midt-Norge peker på store behov for ny, fornybar energiproduksjon, men også det vil ha lange ledetider. Det blir derfor ekstra viktig med godt samspill mellom energisystemene slik at vi kan bruke energien smartest mulig fremover 

I Trondheim har Statkraft avlastet strømnettet ved å forsyne byen med overskuddsenergi gjennom fjernvarme i over 40 år. I dag dekker fjernvarme cirka 1/3 av byens energibehov, noe som er ekstra viktig på de kaldeste dagene da presset er størst på strømnettet. 

 – Vi utnytter overskuddsenergi fra avfallsforbrenning, kloakk og industri -  energi som ellers ville gått til spille, sier Ove Berggård fra Statkraft. I Trondheim har vi lagt 25 mil med fjernvarmerør som dekker store deler av byen. Vi vil fortsette å koble nye bygg til fjernvarmenettet og ser et potensial for å utnytte byens overskuddsenergi enda bedre, sier han.

Energismart byutvikling er målet

Energianalysen skal bli tilgjengelig for alle som vil bruke kunnskapen i sine prosjekter. Marianne Langedal leder prosjektet i Trondheim kommune. Hun forteller at kommunen har som mål å gjøre byutviklingen energismart.

 – Energianalysen skal bli et verktøy for å se hvordan enkeltprosjekter påvirker energisystemet som helhet. Det vil gjøre oss bevisste på hvilke energikilder vi bør bruke hvor, sier Langedal. Vi har to gode, kollektive, fornybare energisystemer i byen. For å dekke fremtidens behov handler det først og fremst om å bruke den energien vi har på en smart måte, avslutter hun.

Næring, miljø og samferdsel

Byutvikling

Bærekraft

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward