Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring

Alle barn i barnehage, SFO og skole som eies av Trondheim kommune er forsikret.

Småskader blir registrert av skolen/barnehagen og sendes inn til forsikringsselskapet. Utgifter til småskader dekkes av NAV. Foresatte får brev fra skolen/barnehagen som opplyser om dette.

Kommunen har plikt til å sørge for ulykkesforsikring for elevene. Forsikringen skal gi eleven dekning for skade som skjer på skolen i skoletiden, på vei mellom hjem og skole, under transport, skoleturer, idrettsdager, leirskoler og lignende som skolen er ansvarlig for. Forsikringen skal dekke nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet, i den grad slike ytelser ikke er dekket av folketrygdloven.

(Opplæringsloven § 13-3b og forskrift til opplæringsloven kapittel 8)

Ulykkesforsikring barn

G er grunnbeløpet i Folketrygden som reguleres årlig 01.05.

Forsikringen dekker:

  • 5 G ved 100% medisinsk invaliditet
  • 1 G ved død
  • Inntil 0,5 G for behandlingsutgifter ved ulykkesskade

Skade på barnets/elevens eiendeler

Trondheim kommune har ingen forsikringsordning som dekker barns ødelagte eiendeler mens de er på skolen/barnehagen.

Skader som oppstår ved uhell eller gjennom at barnet selv opptrer uvørent, må dekkes av barnet selv og dets foresatte. Dette gjelder også hvor andre barn er involvert i uhellet.

Hvis kommunen skal erstatte skade på briller, yttertøy eller annet som blir ødelagt må skolen/barnehagen ha opptrådt klanderverdig.

Oppstår det tilfeller hvor ett eller flere barn er innblandet eller har forårsaket til at noe blir ødelagt er dette et privatrettslig forhold mellom de involverte barna og deres foresatte, og skolen kan ikke trekkes inn som part i slike tvister.

Blir et annet barn hold ansvarlig for skaden er foresatte til dette barnet ansvarlig for å dekke inntil kr 5.000 –, jf. Skadeerstatningsloven § 1-2 i tillegg til at også barnet kan holdes ansvarlig avhengig av alder og modenhet.

Dekning

På mindre skader sendes det inn et samleskjema til forsikringsselskapet hver tredje måned. Det som defineres som småskader er slag, små fall, bruddskader, mindre tannskader, forstuvning etc. som man i utgangspunktet har grunn til tro ikke vil medføre erstatning.

Dette erstatter innsending av skademeldingsskjema. Noterte skader på småskadeskjema er å anse som meldt til forsikringsselskapet, og skaden vil følgelig ikke bli foreldet hvis det skulle oppstå komplikasjoner i ettertid.

Sikring av barn i bil

Det er innført nye og strengere regler for sikring av barn i bil. Det forekommer at ansatte i barnehager og skole transporterer barn i egen eller kommunal bil. Det er da bilførerens ansvar at barna er forskriftsmessig sikret.

Ved et skadetilfelle hvor barn blir skadet på grunn av feil eller mangelfull sikring, vil bilføreren bli holdt ansvarlig. Brudd på disse reglene kan bli vurdert som uaktsomhet.

Ansattes uaktsomhet kan komme inn under arbeidsgiveransvaret, og vil i så fall dekkes under kommunens ansvarsforsikring. Forsikringssum og egenandel vil være det som gjelder for ansvarsforsikringen. Bilens ansvarsforsikring med dekning for passasjerer er en selvstendig forsikringsdekning som gjelder uavhengig av ovennevnte problemstilling.

Barn under 135 cm skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til barnets vekt.

Barn mellom 135 og 150 cm skal bruke godkjent barnesikringsutstyr dersom det finnes i bilen. Dersom slikt utstyr ikke finnes i bilen skal bilens ordinære bilbelte brukes.

Kravene om særskilt barnesikringsutstyr gjelder ikke for barn som veier over 36 kg (uavhengig av høyde). Disse barna skal bruke ordinært bilbelte. Det er viktig at bilbeltet ligger over barnets skulder og ikke over halsen.

Barn skal ikke transporteres i bakovervendt barnestol i forsetet der det er kollisjonspute. Unntaket er hvis kollisjonsputen er deaktivert (koblet ut) manuelt eller automatisk. Vær spesielt oppmerksom på at manuell deaktivering må gjøres hver gang bilen startes for de fleste bilmodeller.

Barn under tre år kan ikke transporteres i bil som ikke har bilbelte montert. Det finnes mange ulike typer godkjent sikringsutstyr i ulike vektklasser. De nye reglene endrer ikke på dagens kategorier av godkjent sikringsutstyr slik disse er regulert gjennom ECE-reg. nr. 44.03.

Sist oppdatert: 30.11.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward