Konsesjonsfrihet ved eiendomsoverdragelse

Konsesjonsfrihet ved eiendomsoverdragelse

Kommunen er konsesjonsmyndighet for de fleste eiendomsoverdragelser etter konsesjonsloven (Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av 28. november 2003 nr 98).

Konsesjonsfrihet

De aller fleste eiendomsoverdragelser er konsesjonsfrie. Dette innebærer at det ikke er nødvendig å søke om konsesjon når man erverver eiendom. Unntaket fra dette er i hovedsak landbrukseiendommer, der det som hovedregel fortsatt må søkes konsesjon.

Imidlertid krever tinglysingsmyndigheten ved tinglysing av skjøte i de fleste tilfeller en bekreftelse fra kommunen på at ervervet er konsesjonsfritt. Dette gjøres ved at kjøper gir opplysninger i en egenerklæring om konsesjonsfrihet, skjema "LDIR-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv." (det nederste av de tre skjemaene som listes opp på denne nettsiden til Landbruksdirektoratet).

Opplysningene må bekreftes av kommunen. Skjemaet sendes til:

Trondheim kommune v/Enhet for kart og arkitektur
postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Egenerklæringen kan også skannes og sendes til kommunen ved epost . Kommunen tar i mot skjema med elektronisk signatur.   

Det kan også leveres i Holtermanns veg 7.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet for eiendommer i LNFR-områder skal bekreftes av Miljøenheten.

Når konsesjonsfrihet er bekreftet av kommunen, blir dette ført inn i matrikkelen slik at bekreftelsen er tilgjengelig for Statens kartverk ved tinglysing.

Konsesjonspliktige eiendommer

Dersom ervervet er konsesjonspliktig, må det søkes konsesjon på skjemaet: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv., skjema LDIR-359.

De aller fleste konsesjonspliktige eiendommene ligger i LNFR-områder (landbruks-, natur- og friluftsområder) i kommuneplanens arealdel og er landbrukseiendommer. Miljøenheten behandler disse konsesjonssakene.

Dersom en eiendom som ikke ligger i LNFR-område i kommuneplanens arealdel er konsesjonspliktig (bebygd eiendom større enn 100 daa), skal søknaden behandles av Eierskapsenheten.

Dersom du er i tvil om ervervet er konsesjonspliktig eller ikke kan du ta kontakt med en av disse:

  • Saksbehandler direkte, telefon 95 01 71 49, 
  • Enhet for kart og arkitektur, telefon 72 54 25 00,
  • Miljøenheten, telefon 72 54 25 50,

Sist oppdatert: 14.02.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward