Bygg og anlegg - felleskrav

Bygg og anlegg - felleskrav

Kontraktsbestemmelser

Trondheim kommunes seriøsitetsbestemmelser.

Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser NS 8401

Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser NS 8402

Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser NS 8405

Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser NS 8406

Trondheim kommunes spesielle kontraktsbestemmelser NS 8407

Vedlegg til konkurransegrunnlag

Vedlegg 4 Skjema fullmakt utvidet skatteattest

Vedlegg 4 Skjema Power of Attorney (engelsk, fullmakt utvidet skatteattest)

Vedlegg 5 Egenrapport av lønns- og arbeidsvilkår

Vedlegg 6 Evalueringsskjema for evaluering av kontraktsoppdrag

Vedlegg 7 Oversikt over kontraktsmedhjelpere

Vedlegg 8 Taushetsbelagte opplysninger og egenerklæring om bortfall av taushetsplikt

Vedlegg 9 ESPD Miljøerklæring

Vedlegg 10 Forpliktelseserklæring

Vedlegg 11: Taushetserklæring

Om seriøsitetsbestemmelsene

Trondheim kommune investerer for ca. 2,5 milliarder årlig, og er en av Midt-Norges største utbyggere. Trondheim kommune ønsker å fremme seriøsitet i bygg og anleggsbransjen, med anstendige arbeidsforhold og rettferdig konkurranse mellom seriøse leverandører som tar samfunnsansvaret på alvor.

Det har de siste årene vært en negativ utvikling i bygg- og anleggsmarkedet når det gjelder sosial dumping, brudd på arbeidsmiljølovgivning og skattelovgivning mv. Trondheim kommune sine seriøsitetsbestemmelser skal bidra til å bekjempe dette, og nedenfor gis kort informasjon om de viktigste punktene.

Det vises til Trondheim kommunes seriøsitetsbestemmelser for detaljering av krav.

HMS-kort

Alle arbeidstakere skal bære et lett synlig og gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.

Pliktig medlemskap i leverandørregister

Leverandører og underleverandører skal ved kontraktsinngåelse være medlem i StartBANK og fremlegge ID eller kopi av registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Leverandøren og underleverandører skal gi leverandørregisteret fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte og avgiftsinformasjon) i hele kontraktsperioden.

Faglærte arbeidstakere

Økt fagkompetanse fremmer seriøsitet i arbeidslivet og sikrer bedre kvalitet på arbeidet. Trondheim kommune stiller derfor krav til andel fagarbeidere på kommunens prosjekter. Det stilles krav om minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk og anleggsgartnerfaget, skal utføres av fagarbeidere eller personer med dokumentert fagopplæring.

Lærlingeordning

Det er en betingelse for gjennomføringen av kontrakter med Trondheim kommune at leverandøren skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning. Det kreves som hovedregel at minimum 10% av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger.

Rapporteringsplikt til oppdrags- og arbeidsforholdsregister

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, skal rapporteres til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR) i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6.

Internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Leverandøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av kommunens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp, gjennom leverandørens internkontroll.

Nøkkelpersoner i prosjektet skal forstå og kunne gjøre seg godt forstått på norsk eller engelsk. Manglende kommunikasjon og manglende evne til å forstå sikkerhetsinformasjon m.m. utgjør en sikkerhetsrisiko og kan hindre tilstrekkelig forståelse av oppdraget.

Lønns- og arbeidsvilkår

Ansatte skal ha lønns- og arbeidsforhold i tråd med allmenngjort eller landsdekkende tariffavtale. Der det ikke er allmenngjort eller landsdekkende tariff, skal det ses hen til lokale tariffavtaler, eller tariffavtaler for lignende områder, og fastsettes lønn- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn disse. Trondheim kommune skal sikre at alle ansatte som arbeider på kommunens prosjekter får anstendig lønn og skikkelige arbeidsvilkår.

Begrensning i antall ledd underleverandører

Trondheim kommune krever at leverandøren har maks to ledd underleverandører i vertikal kjede. Bruk av bemanningsvirksomhet betraktes som eget kontraktsledd. Leverandøren skal tilstrebe en egenproduksjon (bruk av egne arbeidere) på minimum 25%. Det kreves full oversikt over hvilke leverandører som opererer på kommunens kontrakter.

Skatter og avgifter

Trondheim kommune har inngått samarbeid med Skatteetaten og krever av alle leverandører og underleverandører signert fullmakt som gir Trondheim kommune en utvidet rett til å innhente opplysninger om skatte- og avgiftsmessige forhold.

Leverandør og underleverandør skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter. Der kommunen blir oppmerksom på eller holdt ansvarlig for manglende innbetalinger, vil bli ført tilbake til leverandøren.

Betaling til bank

For å sikre økt sporbarhet i transaksjoner og motvirke svart økonomi krever kommunen at all lønn m.m. skal betales til den enkeltes konto i bank.

Bruk av HMSREG

Trondheim kommune bruker HMSREG for oppfølgingen av Trondheim kommunes seriøsitetskrav. Det skal være kontroll på hvem som arbeider på kommunens bygg- og anleggsprosjekter. Det stilles krav om at alle leverandører og underleverandører og alt av mannskap skal være godkjent i HMSREG før det gis tilgang til byggeplass.

Rett til innsyn

Leverandøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser og dokumentasjon til disposisjon for kommunens kontroll og innsyn i alle forhold som har betydning for kontrakten. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandører.

Mislighold av kontraktsforpliktelser

Brudd på plikter i kontrakt med Trondheim kommune vil kunne bli nedtegnet og få betydning i senere konkurranser, enten i kvalifikasjonsvurderingen eller evalueringen.

Om HMSREG

Trondheim kommune implementerer våren 2020 HMSREG som verktøy for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping på kommunale bygg- og anleggsprosjekter. Alle entreprenører må gi kommunen adgang til informasjon som foreligger i deres system for registrering, og kontinuerlig overføre denne til kommunens system, HMSREG

HMSREG er med på å skille gode og ryddige leverandører fra de useriøse. Det er også et hjelpemiddel til å avdekke økonomiske uregelmessigheter og ivareta kommunens påseplikt og bestemmelser i Byggherreforskriften.

Gjennom integrasjon til adgangskontrollsystemer eller egen mobilapp, gir HMSREG kommunen oversikt over hvert enkelt prosjekt med kontroll på leverandører og mannskap som er til stede. Slik sikres ryddige arbeidsforhold med kontroll på at alt mannskap er ansatt hos godkjente leverandører, og følger gjeldende lover og forskrifter.

SHA-dokumenter

Under Arbeidsmiljøloven ligger forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften). Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.

Bestemmelsene om en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) ligger i byggherreforskriften. I denne bestemmelsen står det at byggherre skal påse at det foreligger en SHA-plan før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplass. SHA-planen skal beskrive fire forhold:

 • Organiseringen i prosjektet (organisasjonskart; roller og entrepriseform)
 • Når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres (fremdriftsplan)
 • Spesifikke tiltak for utførelsesfasen(restrisiko)
 • Rutine for behandling av endringer og oppdateringer

Videre skal planen være lett tilgjengelig for arbeidsgivere og arbeidstakere på bygge- eller anleggsplassen. Virkeområde for byggherreforskriften er enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.

Prosjektets SHA-plan skal være utarbeidet før oppstart på bygge- og/eller anleggsplassen. Den vil oppdateres ved faseoverganger i prosjektet, samt ved behov. Den skal være tilgjengelig for alle på bygge- eller anleggsplassen, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig.

Risikovurdering i plan- og prosjekteringsfasen

I plan- og prosjekteringsfasen skal det gjennomføres en risikovurdering for å komme frem til spesifikke tak for utførelsesfasen (restrisiko) som skal inn i SHA-planen.

I Trondheim kommune skal vi benytte Rådgivende ingeniørers forening (RIF) sin versjon av risikovurdering i plan- og prosjekteringsfasen.

Det er koordinator prosjektering (KP) som følger opp denne i prosjekteringsmøtene. Prosjekterende er ansvarlig for utarbeidelsen av risikovurderingen.

Veiledning og mal for fareidentifikasjon ligger på RIF sine hjemmesider: SHA i bygge- og anleggsprosjekter

SHA plan - mal 

Ved spørsmål om tilgang til mal for SHA-plan, ta kontakt med .

Om Trondheim kommunes miljøkrav

Kommunedelplan energi og klima, 2017-2030 har som visjon at Trondheim kommune skal være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima- og miljøløsninger.

Her finner du informasjon om Trondheim kommunes klimaarbeid og klimaplan.

Gjennom ti mål beskriver kommunedelplanen, energi og klima 2017-2030, fire tematiske målområder for klimaarbeidet. Disse er knyttet til direkte klimagassutslipp, klimatilpasning, energibruk i bygg, og Trondheim som en arena for klimavennlig teknologiutvikling og klimavennlige levemåter. Foruten målet om de direkte klimagassutslippene fra Trondheim kommune som geografisk område, beskriver planen svært ambisiøse mål for Trondheim kommune som virksomhet, herunder at Trondheim kommune skal være en “nullutslippsvirksomhet i 2030”:

Kommunen er en stor utbygger, og bruk av anleggsmaskiner, transport av materiell, tjenester og ansatte til og fra våre anleggsplasser, har i sum store klimagassutslipp. For å nå kommunens høye miljøambisjoner er det behov for samarbeid med fremoverlente kontraktspartnere, med fokus på klima og bærekraft.

Kommunen stiller derfor miljøkrav i investeringsprosjekter blant annet innenfor:

 • Livssykluskostnader og klimaregnskap
 • Energimerking, energimåling og energistyring
 • Energiforbruk på byggeplass
  • Fossilfrie bygge- og anleggsplasser
  • Nullutslippsløsninger og fornybare materialer der det er praktisk og økonomisk gjennomførbart
  • Klimakrav til transport av materialer til anleggsplasser, og for transport av ansatte knyttet til anleggsplassen.
 • Bærekraftig materialvalg med krav til dokumentasjon
 • Avfallshåndtering med krav til reduksjon og sortering.

Klimagassberegninger i bygg og anlegg

Evaluering av leverandører

Rådgivere og entreprenører evalueres ved prosjektslutt ut fra økonomi, framdrift, faglig arbeid, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, samarbeidsklima og en samlet score. Tabellene under beskriver hvordan poengene fastsettes.

Evalueringsskjema til utfylling.

Her kan du laste ned en oversikt over alle tabellene i ett dokument: Poenggiving i evaluering av rådgivere og entreprenører.

Økonomi

I hvor stor grad har rådgiver/entreprenør ivaretatt Trondheim kommune sine økonomiske interesser i gjennomføringen av oppdraget?

Poeng

Betegnelse

Beskrivelse

9-10

Fremragende

Leverandøren utmerker seg klart i positiv retning. Gjennom oppdraget har leverandøren vist svært god forståelse for Trondheim kommune sine økonomiske interesser og har handlet proaktivt for å ivareta disse interessene på en særdeles god måte.

Alt av fakturaer, endringsvarsler, økonomirapporter og statusrapporter har vært prikkfritt utfylt og rettidig håndtert.

Med tanke på økonomi har leverandøren gitt en merverdi for Trondheim kommune i forhold til hva vi i utgangspunktet forventet. Leverandøren har bidratt positivt utover å opptre i henhold til kontrakt når det gjelder prising og fakturering.

7-8

Meget god

Leverandøren skiller seg klart ut i positiv retning. Gjennom oppdraget har leverandøren vist god forståelse for Trondheim kommune sine økonomiske interesser og har ivaretatt disse på en meget god måte.

Alt av fakturaer, endringsvarsler, økonomirapporter og statusrapporter har vært prikkfritt utfylt og rettidig håndtert.

Det økonomiske resultatet til prosjektet har vært i tråd med Trondheim kommunes forventninger.

5-6

God

Leverandøren har gjennom oppdraget til en viss grad hatt Trondheim kommunes økonomiske interesser i fokus og har ivaretatt disse interessene på en akseptabel måte.

Fakturaer, endringsvarsler, økonomirapporter og statusrapporter har i all hovedsak vært riktig utfylt og rettidig håndtert. De feil som har forekommet har blitt rettet raskt opp og ikke gjentatt seg ved senere rapportering.

Det økonomiske resultatet til prosjektet har vært i tråd med Trondheim kommunes forventninger.

3-4

Nokså god

Gjennom oppdraget har leverandøren vist mindre grad av forståelse for Trondheim kommune sine økonomiske interesser.

Det har vært gjentagende problemer med feilaktig utfylte fakturaer, endringsvarsler, økonomirapporter og statusrapporter. Det har vært forsinkelser i håndteringen av disse.

Det økonomiske resultatet til prosjektet har blitt dårligere enn det Trondheim kommune forventet.

1-2

Tilstrekkelig

Gjennom oppdraget har leverandøren vist liten eller ingen grad av forståelse for Trondheim kommune sine økonomiske interesser.

Det har vært gjentagende problemer med feilaktig utfylte fakturaer, endringsvarsler, økonomirapporter og statusrapporter. Det har vært forsinkelser i håndteringen av disse. Feil har ikke blitt rettet opp i tide og vært tilbakevendende gjennom prosjektet.

Det økonomiske resultatet til prosjektet har blitt dårligere enn Trondheim kommune sine forventninger. Økonomien i prosjektet har vært så dårlig at det grenser til å diskvalifisere leverandøren i fremtidige leveranser.

Framdrift

Har rådgiveren/entreprenøren, ut fra en samlet vurdering, bidratt til at prosjektets framdrift har blitt ivaretatt?

Poeng

Betegnelse

Beskrivelse

9-10

Fremragende

Leverandøren utmerker seg klart i positiv retning. Gjennom oppdraget har leverandøren vist svært god forståelse for Trondheim kommune sine behov når det gjelder framdrift og har handlet proaktivt for å ivareta disse interessene på en særdeles god måte.

Leverandøren har gitt innspill og råd knyttet til framdrift som har ført til at framdriften i prosjektet har blitt bedre enn det Trondheim kommune forventet. Leverandøren har bidratt positivt utover å opptre i henhold til kontrakt når det gjelder framdrift.

7-8

Meget god

Leverandøren skiller seg klart ut i positiv retning. Gjennom oppdraget har leverandøren vist god forståelse for Trondheim kommune sine behov når det gjelder framdrift og har ivaretatt disse på en meget god måte.

Alle rutiner knyttet til framdrift har blitt fulgt til punkt og prikke og oppdragsgiver har gjennom hele prosjektets varighet blitt varslet rettidig om forhold knyttet til framdriften.

Fremdriften til prosjektet har vært i henhold til Trondheim kommune sine forventninger.

5-6

God

Gjennom oppdraget har leverandøren vist forståelse for Trondheim kommune sine behov når det gjelder framdrift og har ivaretatt disse på en god måte.

Alle rutiner knyttet til framdrift har som regel blitt fulgt og oppdragsgiver har gjennom hele prosjektets varighet stort sett blitt varslet rettidig om forhold knyttet til framdriften.

Fremdriften til prosjektet har vært i henhold til Trondheim kommune sine forventninger.

3-4

Nokså god

Gjennom oppdraget har leverandøren vist mindre grad av forståelse for Trondheim kommune sine behov når det gjelder framdrift.

Det har vært tilbakevendende problemer knyttet til framdriften. Det har vært forsinkelser, leveranser har blitt forsinket og kommunikasjonen med oppdragsgiver rundt framdriften i prosjektet har vært for dårlig.

Fremdriften til prosjektet har blitt dårligere enn det Trondheim kommune hadde forventet.

1-2

Tilstrekkelig

Gjennom oppdraget har leverandøren vist liten eller ingen grad av forståelse for Trondheim kommune sine behov når det gjelder framdrift.

Det har vært konstante problemer knyttet til framdriften. Det har vært forsinkelser, leveranser har blitt forsinket og kommunikasjonen med oppdragsgiver rundt framdriften i prosjektet har vært for dårlig.

Fremdriften til prosjektet har blitt dårligere enn det Trondheim kommune hadde forventet. Framdriften i prosjektet har vært så dårlig ivaretatt at det grenser til å diskvalifisere leverandøren i fremtidige leveranser.

Faglig arbeid

Har rådgiveren/entreprenøren, utfra en samlet vurdering, levert et faglig godt arbeid, i tråd med gjeldende normer, og uten vesentlige feil og mangler?

Poeng

Betegnelse

Beskrivelse

9-10

Fremragende

Kvaliteten på leveransen utmerker seg klart i positiv retning. Leverandøren har vist særdeles god forståelse for Trondheim kommune sine behov og viser fagkunnskap på svært høyt nivå. Leverandøren har ivaretatt alle relevante faglige metoder på en særdeles god måte.

Kvaliteten på leveransen har overgått Trondheim kommune sine forventninger.

7-8

Meget god

Kvaliteten på leveransen skiller seg klart ut i positiv retning. Leverandøren har vist meget god forståelse for Trondheim kommune sine behov og viser fagkunnskap på høyt nivå. Leverandøren har ivaretatt de aller fleste relevante faglige metoder på en meget god måte.

Kvaliteten på leveransen har fullt og helt svart til Trondheim kommune sine forventninger.

5-6

God

Leverandøren har vist forståelse for Trondheim kommune sine behov og viser god fagkunnskap. Leverandøren har stort sett ivaretatt relevante faglige metoder på en god måte.

Kvaliteten på leveransen har vært god og svart til Trondheim kommune sine forventninger.

3-4

Nokså god

Leverandøren har vist nokså god forståelse for Trondheim kommune sine behov og viser tilfredsstillende fagkunnskap. Leverandøren behersker stort sett relevante faglige metoder på en tilfredsstillende måte.

Kvaliteten på leveransen har vært akseptabel, men ikke svart til Trondheim kommune sine forventninger.

1-2

Tilstrekkelig

Kvaliteten til leveransen er akseptabel ved at den tilfredsstiller minimumskravene. Leverandøren har vist forståelse for Trondheim kommune sitt behov, men viser merkbare mangler med tanke på fagkunnskap. Kvaliteten på leveransen har ikke svart til Trondheim kommune sine forventninger.

Sikkerhet, helse og miljø

Har rådgiveren/entreprenøren, ut fra en samlet vurdering, ivaretatt sine forpliktelser når det gjelder sikkerhet, helse og miljø? I hvor stor grad har leverandøren ivaretatt hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø?

Poeng

Betegnelse

Beskrivelse

9-10

Fremragende

Leverandøren utmerker seg klart i positiv retning. Gjennom oppdraget har leverandøren vist svært god forståelse for Trondheim kommune sine behov når det gjelder SHA og har handlet proaktivt for å ivareta disse interessene på en særdeles god måte.

Leverandøren har gitt innspill og råd knyttet til SHA som har ført til at denne delen av prosjektet har blitt bedre enn det Trondheim kommune forventet. Leverandøren har bidratt positivt utover å opptre i henhold til kontrakt når det gjelder SHA.

7-8

Meget god

Leverandøren skiller seg klart ut i positiv retning. Gjennom oppdraget har leverandøren vist god forståelse for Trondheim kommune sine behov når det gjelder SHA og har ivaretatt disse på en meget god måte.

Alle rutiner knyttet til SHA har blitt fulgt til punkt og prikke.

SHA i prosjektet har vært i henhold til Trondheim kommune sine forventninger.

5-6

God

Gjennom oppdraget har leverandøren vist forståelse for Trondheim kommune sine behov når det gjelder SHA og har ivaretatt disse på en god måte.

Alle rutiner knyttet til SHA har som regel blitt fulgt.

SHA i prosjektet har vært i henhold til Trondheim kommune sine forventninger.

3-4

Nokså god

Gjennom oppdraget har leverandøren vist liten grad av forståelse for Trondheim kommune sine behov når det gjelder SHA.

De fleste rutiner knyttet til SHA har som regel blitt fulgt.

SHA i prosjektet har vært akseptabel, men ikke vært i henhold til Trondheim kommune sine forventninger.

1-2

Tilstrekkelig

SHA i prosjektet er akseptabel ved at den tilfredsstiller minimumskravene. Forhold rundt SHA har ikke hatt det fokus Trondheim kommune forventer av våre leverandører.

SHA i prosjektet har ikke vært i henhold til Trondheim kommune sine forventninger. Hensynet til SHA har vært så dårlig ivaretatt at det grenser til å diskvalifisere leverandøren i fremtidige leveranser.

Samarbeidsklima

Har rådgiveren/entreprenøren, ut fra en samlet vurdering, bidratt til et godt samarbeidsklima?

Poeng

Betegnelse

Beskrivelse

9-10

Fremragende

Leverandøren utmerker seg klart i positiv retning. Gjennom oppdraget har leverandøren bidratt i særdeles stor grad til et godt samarbeidsklima.

Leverandøren har vært fleksibel, men samtidig tydelig på egne behov. Leverandøren har bidratt aktivt til å avklare forventninger partene i mellom og i tidlig fase tatt opp saker som potensielt kunne blitt vanskelige å håndtere.

Leverandøren har strukket seg lenger enn Trondheim kommune sine forventninger med tanke på å få til et godt samarbeidsklima.

7-8

Meget god

Leverandøren skiller seg klart ut i positiv retning. Gjennom oppdraget har leverandøren bidratt i meget stor grad til et godt samarbeidsklima.

Leverandøren har vært fleksibel, men samtidig tydelig på egne behov. Leverandøren har bidratt til å avklare forventninger partene i mellom og i tidlig fase tatt opp saker som potensielt kunne blitt vanskelige å håndtere.

Leverandøren har tilfredsstilt Trondheim kommune sine forventninger med tanke på et godt samarbeidsklima.

5-6

God

Gjennom oppdraget har leverandøren bidratt til et normalt godt samarbeidsklima.

Leverandøren har tilfredsstilt Trondheim kommune sine forventninger med tanke på et godt samarbeidsklima.

3-4

Nokså god

Gjennom oppdraget har leverandøren bidratt til et nokså godt samarbeidsklima.

Leverandøren har vist seg mindre fleksibel og imøtekommende enn det Trondheim kommune ønsker seg fra sine leverandører. Potensielle problemer har ikke blitt tatt opp tidlig nok og har fått lov til å utvikle seg til å bli vanskelige samarbeidspunkter. Leverandøren har heller ikke vært tydelig nok til å formidle egne behov.

Leverandøren har tilfredsstilt Trondheim kommune sine forventninger med tanke på et godt samarbeidsklima.

Leverandøren har ikke fullt ut tilfredsstilt Trondheim kommune sine forventninger med tanke på et godt samarbeidsklima.

1-2

Tilstrekkelig

Gjennom oppdraget har leverandøren ikke bidratt til et godt samarbeidsklima.

Leverandøren oppleves som vanskelig å forholde seg til, er lite fleksibel og har generelt sett vært vanskelig å samarbeide med på en god måte.

Leverandøren har ikke tilfredsstilt Trondheim kommune sine forventninger med tanke på et godt samarbeidsklima.

Samlet score

Samlet score av leverandøren for dette oppdraget.

Poeng

Betegnelse

Beskrivelse

9-10

Fremragende

Dette er en leveranse som overgår kommunen sine forventninger. Det er svært sjelden at vi får leveranser på dette nivået. Leverandøren har gått utover det vi kan forvente og gjort mer enn det kontrakten krever med tanke på kvalitet, økonomi, fremdrift, SHA og samarbeid.

7-8

Meget god

En meget god leveranse. Her har leverandøren oppfylt alle kommunen sine forventninger til prosjektet på en meget god måte.

5-6

God

En normalt god leveranse. De fleste av våre leveranser vil havne i denne kategorien.

3-4

Nokså god

Her er vi ikke helt fornøyd med leveransen. Selv om sluttleveransen for det meste tilfredsstiller våre forventninger, er det flere områder vi ikke er helt tilfreds med.

1-2

Tilstrekkelig

Dette er en dårlig leveranse som ligger helt i nedre sjikt av det vi kan akseptere. Leverandøren har levert et produkt som er så dårlig at det grenser opp mot å diskvalifisere leverandøren ved senere konkurranser.

Sist oppdatert: 13.05.2024

Fant du det du lette etter?