Hjem Bygg, kart og eiendomFradeling av eiendom

Fradeling av eiendom

Skal du fradele en tomt, må du søke kommunen om tillatelse.

Hvem kan søke

Det er eier av eiendommen som kan søke om fradeling av eiendom.

Dersom du signerer søknaden på vegne av eier, må du legge ved en fullmakt fra grunneier. Fullmakten må være original eller bekreftet rett kopi, se informasjon fra Kartverket om fullmakt.

Slik søker du

A. Fyll ut søknadsskjema (pdf).

Merk at alle signaturer må være originale.

Søknaden må ha med følgende vedlegg:

 1. Kart som viser ønsket grense med avkjørsel, atkomstvei, parkeringsløsning og uteoppholdsarealer. Skriv ut kartet i målestokk 1:500 eller 1:1000.
  • Dersom søknaden gjelder fradeling av tomt for ny bolig må kartet i tillegg vise gjeldende regulering og foreslått ny bebyggelse.
  • Dersom tomta er vanskelig å bygge på, bør du også legge ved et terrengsnitt, plassering av kjøreatkomst og nødvendig areal til parkering og uterom.
 2. Følgebrev med redegjørelse for:
  • Størrelse på både ny og gjenværende tomt.
  • Eventuelle dispensasjoner fra gjeldende plangrunnlag, reguleringsbestemmelser og plan- og bygningsloven.
  • Støynivå og størrelsen på uteoppholdsarealene, som oppfyller kravene i kommuneplanens arealdel.
  • Eventuell tinglyst erklæring om rett til adkomst over naboeiendom frem til offentlig vei.
  • Eventuell tinglyst erklæring om rett til å legge, ha liggende og vedlikeholde vann- og avløpsledninger over fremmed grunn.
  • Eventuell tinglyst erklæring om rett til å vedlikeholde bebyggelsen fra naboeiendommen.
  • Eventuelle nabomerknader og egne kommentarer til merknadene.
  • Eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter.
 3. Gjenpart av nabovarsel sammen med kvittering for utsendt nabovarsel. Alle relevante punkter må fylles ut og det må være signert nederst på siden.

B. Send ut nabovarsel.

Du kan bruke skjema for nabovarsel fra Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no). Naboene skal ha kopi av søknaden og vedleggene du sender til kommunen.

Støynivå uterom
 • Ved fradeling til boligformål må boenhetene ha tilgang til egnet uterom som tilfredsstiller kravene støynivå.
 • Dersom kommunens støysonekart viser at foreslått uterom vil være i gul eller rød støysone, må rapport fra støykonsulent legges ved søknaden. Tips: klikk på fanen "tegnforklaring" og deretter "Støysoner 2017". Støysoner blir synlige ved målestokk 1:20.000 og større.
Størrelse på uterom og parkering
Dispensasjon
 • Dersom søknaden ikke oppfyller plan- og bygningslovens bestemmelser, eller er i strid med gjeldende plangrunnlag, er deletillatelse betinget av dispensasjon, se plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2.
 • Du må også søke om dispensasjon dersom ny grense ikke er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Du må begrunne dispensasjonssøknaden skriftlig og legge ved søknaden.
Avkjørsel
 • Dersom fradelingen krever opparbeidelse av ny avkjørsel eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til kommunal veg, må du sende en egen søknad om det.
 • En slik søknad sender du inn sammen med fradelingssøknaden.
 • Slik søker du om avkjørsel.
Erklæringer/avtaler
 • Legg ved erklæringer eller avtaler om veirett, ledninger og nødvendig vedlikehold som går over andre eiendommer.
 • Erklæringer om at gjenværende eiendom gir fradelt (ny) eiendom rett til veg, vann- og avløpsledninger og eventuelt vedlikehold må også vedlegges.
 • Dersom bebyggelse skal være nær nabogrense, må det legges frem tinglyst erklæring om rett til å vedlikeholde bebyggelsen fra naboparsellen.
Nabovarsel
 • Før dere sender søknaden til oss, må du varsle naboene dine slik at de får mulighet til å ivareta sine interesser.
 • Varselet skal gis på skjema for nabovarsel (Direktoratet for byggkvalitet) og dere må sende oss en gjenpart av varselet og kvittering for nabovarsel.
 • Er du usikker på hvem som er naboene dine? Naboliste kan du bestille via Ambita Infoland.
 • Dersom du søker om dispensasjon fra arealplan, må du huske å opplyse om det i nabovarselet.
 • Dersom du får merknader fra naboer, skal du sende disse til oss sammen med søknaden.
 • Det må ikke går mer enn ett år fra du sendte nabovarselet til vi mottar søknaden din. Dersom det går mer enn ett år, må du sende ut nytt nabovarsel.

Pris

Når du skal dele en eiendom, må du betale gebyr både for behandling av delingssøknaden og gebyr for oppmålingsarbeidet.

Behandlingstid

 • En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker.
 • Etter at vedtak om fradeling foreligger er saksbehandlingstiden for å gjennomføre oppmålingen med tinglysing, for tiden 8 - 10 uker.

Saksbehandling

Når vi har mottatt og registrert en delesøknad, tar vi en enkel gjennomgang av saken og sender ut foreløpig svar med opplysninger om behandlingstid.
Deretter fordeler vi saken til en saksbehandler. Dersom saken har åpenbare mangler blir du bedt om å rette disse før vi behandler den.


Søknad som er i samsvar med gjeldende regulering
 • Dette gjelder saker hvor tomtedeling er vist i reguleringsplanen, eller hvor søknaden tilfredsstiller krav som er gitt i planens bestemmelser.
 • Plan- og bygningsloven § 18-1 stiller krav om at regulert vei skal være opparbeidet til eller langsmed tomten før delingstillatelse eller brukstillatelse gis. Det samme gjelder for tilknytning til vann- og avløpsledninger. Vær obs på at planbestemmelsene også kan inneholde andre pålegg, som for eksempel krav om opparbeiding av fellesarealer eller støyskjerming.
Søknader der tomtedeling ikke er vist i reguleringsplan eller der det søkes om mindre endring/ dispensasjon
 • Dette kan for eksempel være deling av en stor regulert boligtomt. Du må da illustrere hvordan både tomt for eksisterende bolig, og ny bolig, kan få tilfredsstillende uteoppholdsareal, parkering og atkomst. Krav om uteoppholdsareal og parkering skal være i henhold til retningslinjer i kommuneplanens arealdel og gjeldende parkeringsnorm. Videre må du redegjøre for prosjektets utnytting i forhold til det som er fastsatt i reguleringsplanen.
 • For delingssøknader der avstanden mellom eksisterende og ny bebyggelse blir mindre enn 8 meter, eller der terrenget er vanskelig, bør du søke om byggetillatelse samtidig med delingen. Sakene vil da bli behandlet parallelt på Byggesakskontoret.
 • Plan- og bygningsloven § 18-1 stiller krav om at regulert vei skal være opparbeidet til eller langsmed tomten før delingstillatelse eller brukstillatelse gis. Det samme gjelder for tilknytning til vann- og avløpsledninger. Vær obs på at planbestemmelsene også kan inneholde andre pålegg, som for eksempel krav om opparbeiding av fellesarealer eller støyskjerming.
 • Når delingstillatelse er gitt, sendes saken til kommunens oppmålingsavdeling for gjennomføring. Noen ganger er det satt betingelser/vilkår i delingstillatelsen som søkeren må oppfylle før delingen kan gjennomføres.
 • Oppmålingsavdelingen holder oppmålingsforretning. Eiere av eiendommen, og tilstøtende eiendommer får skriftlig varsel senest 14 dager før oppmålingen. Her blir eksisterende grenser avklart og nye, godkjente delelinjer påvist og merket.
 • Etter oppmåling og tinglysning får søker tilsendt matrikkelbrev, som er en fullstendig beskrivelse av eiendommen med koordinatfestede grenser.

Kontakt oss

Postadresse: Trondheim kommune, Pb. 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.
Besøksadresse: Bytorget i Erling Skakkes gate 14, Trondheim.
E-post
Oppmålingstelefonen: 72 54 28 26.

Sist oppdatert: 20.02.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css