Rehabilitering

Rehabilitering

Kontakt

Helse- og velferdskontoret er kommunens koordinerende enhet for rehabilitering.

Tidlig innsats

Tidlig innsats er et forebyggende tilbud til deg som fortsatt klarer deg godt selv, men som kan ha behov for enkle tjenester som for eksempel trygghetsalarm, matombringing, enkle ganghjelpemidler eller bistand til renhold.

Sammen med deg er det helse- og velferdskontoret som vurderer om tidlig innsats kan være aktuelt.

Hva kan du forvente av oss? Ansatte fra helse- og velferdskontoret, ergo- og fysioterapitjenesten, samarbeider med deg om å finne ut hva som er viktig for deg for at du fortsatt skal kunne klare å deg mest mulig selvstendig. I møtet hjelper vi deg med å legge en plan for en avtalt tidsperiode.

Hva forventer vi av deg? Du ønsker å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.

Dersom du tenker at tidlig innsats kan være noe for deg, ta kontakt med helse- og velferdskontoret.

Ergoterapi

Har du utfordringer med dine daglige aktiviteter?

Ergoterapeutene samarbeider med deg om å finne løsninger slik at du kan være mest mulig aktiv i hverdagen din.

Du kan få oppfølging i hjemmet, barnehage, skole, fritidsarena, kommunale institusjoner eller i våre lokaler.

Du trenger ikke henvisning fra lege eller annet helsepersonell for å få ergoterapitjenester.

For mer informasjon om ergoterapi kan du gå til denne nettsiden.

Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med funksjon og bevegelse for å redusere kroppslige plager og fremme god helse.

Dersom du har smerter og/eller nedsatt funksjon, kan du få oppfølging av en fysioterapeut i hjemmet, på helsestasjon, barnehage og skole, på institusjoner eller på fysikalske institutt.

Du trenger ikke henvisning fra lege eller annet helsepersonell for å få oppfølging av fysioterapeut.

For mer informasjon om fysioterapi kan du gå til denne nettsiden.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til deg som allerede mottar hjemmetjenester fra Trondheim kommune.

Tilbudet passer for deg som klarer mye selv, men som ønsker å klare deg selv bedre på noen områder. Vi ønsker å jobbe med trening i hverdagslivets gjøremål.

Hjemmetjenesten, ergo - og fysioterapitjenesten samarbeider med deg om å legge en plan for at du kan mestre dine hverdags gjøremål bedre.

Hva kan du forvente av oss? Vi kommer hjem til deg for å snakke med deg og kartlegge behovene og ressursene dine. På bakgrunn av dette hjelper vi deg med å trene på det som du synes er viktig for å klare deg selv i hverdagen. Vi samarbeider med deg om dette i en avtalt tidsperiode.

Hva forventer vi av deg? Du ønsker å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.

Visste du at eldre kan holde seg i form gjennom hverdagslige aktiviteter som å handle, klippe plen og stelle hus og hage?

Dersom du tenker at hverdagsrehabilitering kan være noe for deg, ta kontakt med hjemmetjenesten.

Ambulerende rehabiliteringsteam

Kontakttelefon: 91 70 59 14

Rehabiliteringsteamene er et tilbud til voksne som nylig har hatt et brått funksjonsfall/større endring i sin helse og livssituasjon.

Teamene settes inn for å sikre rask og samordnet rehabiliteringsinnsats etter opphold i sykehus eller rehabiliteringsavdeling.

Innsatsen er tidsavgrenset til seks uker, men kan forlenges om behov.

Teamene består av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier.

Tjenesten er gratis.

Rehabiliteringsforløpet
 • Helse- og velferdskontoret vurderer behov for og fatter vedtak om helsetjenester/rehabilitering.
 • Når teamet mottar vedtak om rehabilitering i hjemmet, oppretter teamet en kontaktperson (primærkontakt) som gjør avtale med deg om et hjemmebesøk.
 • Hjemmebesøket gjennomføres av en eller to av teamets medarbeidere, evt. sammen med hjemmetjenesten, andre du ønsker skal være til stede.
 • I hjemmebesøket gjennomgår vi sammen med deg hva du mener er viktig for deg å mestre, trene på og hvordan dette kan tilrettelegges og gjennomføres med støtte fra teamets faggrupper og andre aktuelle.
 • Teamet møtes og skisserer en plan som gjennomgås og utformes sammen med deg.
 • Planen beskriver aktiviteter som er viktig for deg og hvem gjør hva når, for å bidra til at du oppnår fremgang og mestring av din hverdag.
 • Tiltakene gjennomføres og justeres fortløpende sammen med deg.
 • Før teamets innsats avsluttes, vurderes det i samarbeid med deg og helse- og velferdskontoret om videre tjenestetilbud.
Aktuelle tiltak i rehabiliteringsforløpet
 • Kartlegging av dine muligheter og utfordringer med helse, funksjon, mestring av hverdagen.
 • Fysisk funksjonsvurdering, tester og fysisk trening, fysioterapi.
 • Støttesamtaler med deg og eventuelle pårørende.
 • Øve opp ferdigheter gjennom å trene på å utføre hverdagsaktiviteter som er viktige for deg, som f.eks. dusje, kle på seg, lage mat, planlegge innkjøp, hente post, bruke telefon, tv, delta i sosiale sammenkomster, gå tur, gjenoppta studier, jobb.
 • Tilpasse boligen ut fra dine behov for å mestre hverdagsaktiviteter.
 • Søke, tilpasse og trene inn bruk av tekniske hjelpemidler om behov.
 • Støtte til å gjenoppta sosiale aktiviteter eller starte med nye aktiviteter.
 • Informasjon muligheter for aktivitet og trening i nærmiljøet/byen og om frivillige og brukerorganisasjoner sine tilbud.
 • Rehabiliteringsteamet samarbeider med dine pårørende om du ønsker det, hjemmetjenesten og andre aktuelle om ditt tjenestetilbud.

Rehabiliteringsteamene er organisert i Enhet for ergoterapitjeneste.

Dagrehabiliteringen

Dagrehabiliteringen gir tilbud om tverrfaglig rehabilitering for hjemmeboende over 18 år i Trondheim kommune. Søk på om plass på helse- og velferdskontoret.

Avdelingen har følgende yrkesgrupper: fysioterapeut, ergoterapeut, miljøarbeider, logoped og psykiatrisk sykepleier.

Vi gir tilbud om samtaler, trening og terapi individuelt og/eller i gruppe.

Avdelingen er organisert i tverrfaglige team og samarbeider med pårørende og andre som er viktige for den enkeltes rehabiliteringsforløp.

Vi legger også vekt på at avdelingen skal være en arena hvor brukere kan møtes, utveksle erfaringer og oppleve samhold med andre i en lignende situasjon.

Vi oppretter grupper/kurs ved kapasitet/behov.

Egenandel etter gjeldende satser som inkluderer transport.

Avdelingen har samarbeid med faste sjåfører. Rullestoltransport bestilles ved behov.

Målgruppe
 • Personer med nyoppstått eller ervervet hjerneskade, eller annen form for brått funksjonsfall.
 • Personer med generelt funksjonsfall etter sykdom eller skade
 • Personer med kroniske eller progredierende sykdomsforløp.
Retningslinjer for inntak
 • Behov for bistand fra flere faggrupper til samme tid i en avgrenset tidsperiode.
 • Behov for tilrettelagte trenings- og terapilokaler. Behov for andre utfordringer enn det som er mulig å gi i hjemmet (intensitet, tidsperspektiv, møte med brukere i lignende situasjon).
 • Evne til å overføre oppnådde resultat til hverdagssituasjonen

Vi ønsker nye brukere velkommen!

Mer om Mestringshuset

Døgnrehabilitering

Døgnrehabilitering kan være aktuelt for deg om du etter funksjonsfall har behov for tilsyn og pleie store deler av døgnet i tillegg til trening.
I Trondheim har vi tilbud om døgnrehabilitering ved Trondheim rehabiliteringssenter.

Hva kan du forvente av oss?

 • Et tverrfaglig team hjelper deg med å sette mål, og lage en plan for oppholdet. En samtale med deg og eventuelt dine pårørende danner grunnlaget for planen og tiltakene som settes i gang.
 • Vi vil jobbe sammen med deg, og bygge opp din kapasitet etter sykdom eller skade. Målet er at du skal mestre hverdagen din hjemme. Vi følger deg på den første etappen, og legger til rette for videre rehabilitering etter at du har reist fra oss.
 • Du vil få en koordinator (ergoterapeut eller fysioterapeut) som skal sikre at planen for oppholdet følges og evalueres. Koordinator sørger også for at hjemreisen er godt planlagt.

Hva forventer vi av deg?

Du ønsker å gjøre en innsats med å øve på det du tidligere klarte, for at du i størst mulig grad skal klare deg selv når du kommer hjem. Det betyr blant annet at du gjør det du klarer selv i forbindelse med å stelle deg, kle av og på deg, lage og spise mat og at du gjennomfører egentreningsprogram.

Om du tenker at døgnrehabilitering er et riktig tilbud for deg, kontakt Helse- og velferdskontoret.

Mer om rehabiliteringstilbudet

Sist oppdatert: 05.04.2024

Fant du det du lette etter?