Forsøpling

Forsøpling

Alle innbyggere og alle som ferdes i Trondheim kommunen har et ansvar for å unngå forsøpling. Alle innbyggere plikter å være tilknyttet kommunal renovasjon (avfallsinnsamling). Avfall må ikke legges igjen utenfor avfallsbeholderne, og disse må være store nok til at lokket kan lukkes til enhver tid. Reglene om forsøpling finner du blant annet i politivedtektene for Trondheim.

Akutt forurensning

Akutt forurensning skal meldes til brannvesenet på telefon 110.

Sammen mot forsøpling!

Kampanjebildet: En familie på Bymarka og tekst om dette side.

Ingen liker søppel langs turstien sin.

Visste du at forsøpling fra land faktisk er den største kilden til forsøpling på strender, ved kysten og til sjøs?


Sammen mot forsøpling!

Vi håper du har lyst til å bidra med å rydde søppel i ditt nærområde. 

Alt du trenger er et par hansker, en søppelsekk og en plan for avfallshåndteringen. 

Hvor finner dere ryddeutstyr: 

Trondheim kommune deler ut ryddeutstyr (hansker og søppelsekker). Dette kan hentes på Bytorget i Fylkeshuset. Adresse: Erling Skakkes gate 14. Henvend dere til sentralbordet.

Utstyret må hentes i åpningstiden til Fylkeshuset: mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Bilde av inngangen til Fylkeshuset

Bilde av Elen Belseth. Hun viser hvor man kan hentes utstyr på Fylkeshus

Ved å gå inn på nettsiden til ryddenorge.no eller bruke rydde-appen får du en oversikt over andre distributører av ryddeutstyr i Trondheim (merket som oransje bokser). Mange organiserte ryddedugnader deler også ut ryddeutstyr på plassen.


Hvor kan det ryddes:

Her i kommunen har Trondheim Bydrift rutiner for å rydde bykjernen. Det er derfor ofte mer søppel å finne andre steder enn i selve bykjernen. 

Tips til aktuelle områder:

  • Områder rundt boligfelt
  • I og ved veg/togunderganger
  • Badestrender
  • Områder langs sjøen og ferskvann uten hekkende sjøfugl (vær obs på hekkende tjeld/fiskemåke, og trekk deg unna dersom det er varslende fugl i området). Hekkeområder kan ryddes utenom hekkesesongen (september - mars. Avhengig av art). 
  • Industriområder
  • Områder meldt inn på nettsiden til ryddenorge.no eller rydde-appen. Her kan du også selv melde inn områder som trenger en opprydning. 

I Rydde-appen kan du også opprette egne ryddeaksjoner, melde deg på andres ryddeaksjoner, melde inn et forsøplet område og markere områder som ryddet. 


I perioden mellom april og august er det hekketid for ulike fugler i Trøndelag. Vi oppfordrer derfor til å unngå rydding i skjermet kantskog langs elv, bekk og kyst, i tillegg til andre hekkeområder langs kysten i denne perioden! Husk i tillegg å respekter båndtvangen hvis du har med hund på ryddeaksjon.


Hva gjør du med avfallet?

Rydder du mindre mengder søppel selv eller deltar i små ryddeaksjoner, kan det være nok å kaste posen med søppel i ordinære avfallsbeholdere som står ved grøntområder og turveier, evt. i egen avfallsbeholder. Hvis du finner større mengder avfall, store gjenstander eller deltar i større ryddeaksjoner er det viktig å ha en god plan for avfallshåndtering.

Trondheim bydrift kan hente avfall etter ryddeaksjoner. For å benytte seg av denne løsningen ønsker de at det avtales henting i forkant av ryddingen med fastsatt hentested og tidspunkt. Informasjon om hvor avfallet plasseres sendes inn via skjema for henvendelser om veg, park og byrom via meldinnfeil.no. Velg tjeneste “Park og byrom” og kategori “Forsøpling”. Legg inn en markering i kartet eller en adresse. Det er viktig at avfallet som skal hentes settes på et sted som er tilgjengelig med bil.

Når ryddeaksjonen er ferdig, legger du avfallet på det oppgitte stedet. Gå inn på samme nettside og meld inn på tilsvarende måte at søppelet nå er klar for henting. Sett innsendingen på samme sak. Det er fint om det legges inn en beskrivelse eller et bilde som viser omfanget av det dere har ryddet. På den måten vet Trondheim bydrift hvor mye avfall som skal hentes.

Du kan også levere avfallet selv på Heggstadmoen. 

Refusjonsordningen

Få pengene tilbake for ryddeaksjonen!

Refusjonsordningen gjelder kun for marin forsøpling, men kan benyttes for de som skal rydde langs fjord, elv, bekk eller strand. Ta kontakt med Hold Norge Rent ved john@holdnorgerent.no eller ring på tlf. 40 00 14 38 dersom du er i tvil, eller ønsker råd om avfallshåndtering lokalt.


Arbeidet ditt er viktig for oss! Vi ønsker at du registrerer det du har ryddet . Dette hjelper oss videre i kampen mot forsøpling.


Du kan registrere hva slags søppel du har funnet i rydde-appen eller på ryddenorge.no. 

Jo mer vi vet om hva du rydder, jo lettere er det å sette inn gode tiltak som sørger for at ikke mer søppel havner i naturen.


Nyttig informasjon finner du her: 

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med Klima- og miljøenheten ved Elen Belseth

Alle har medansvar for en ren og trivelig by

Hver og en har ansvar for orden og ryddighet rundt egne avfallsbeholdere. Hvis det ikke er satt opp felles avfallsbeholdere akkurat der du ferdes, skal du ta med avfallet hjem.

Drivere av kiosk, gatekjøkken, dagligvarehandel og liknende har ansvaret for å sette opp og tømme avfallsbeholdere i nærheten av salgsstedet (forurensningsloven § 35).

Ingen må lagre eller håndtere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet (forurensningsloven § 28). Den enkelte må selv sørge for å frakte grovavfall som kasserte møbler, bygningsavfall og hvitevarer til gjenvinningsstasjonen på Heggstadmoen, eller andre godkjente mottak. Det er også mulig å bestille Renholdsverkets avfallstaxi for å få kjørt slikt avfall til godkjent mottak.

Avfall skal ikke være skjemmende eller til skade for miljøet

Forsøpling er ulovlig, og kan både være svært skjemmende for nærmiljøet og en kilde til forurensning. En form for forsøpling kan være ulovlig lagring av brukte gjenstander, for eksempel bilvrak, på egen eiendom. For enkelte kan det også gi en økonomisk gevinst å dumpe avfall slik at det blir dannet ulovlige avfallsplasser, såkalte villfyllinger. Det er kommunen som har ansvaret for oppfølging av forsøplingssaker. For å følge opp slike saker etter regelverket, må kommunen kjenne til hvem som er ansvarlig for forsøplingen.

Kommunens ansvar når det gjelder forsøpling er fordelt på flere enheter

Trondheim parkering har ansvaret for å håndheve politivedtektene for Trondheim, som omfatter blant annet forsøpling på offentlig sted inkludert renhold etter kiosksalg og arrangement.

Trondheim parkering kan kontaktes når uregistrerte kjøretøy er hensatt på offentlig sted. Disse kan da fjernes (vegtrafikkloven § 17).

Vedtektene inkluderer også grunneiers ansvar for å sørge for rydding og renhold av fortau, gang- og sykkelveg og rennestein ut til midten av kjørebanen. Eier plikter også å rengjøre lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen. Ved brudd på vedtekten kan det ilegges et miljøgebyr til grunneier.

Klima- og miljøenheten i kommunen har ansvaret for å håndheve forurensningsloven når det gjelder forsøpling på privat og offentlig grunn. Ved melding om forsøpling, vurderes det om den/de ansvarlige kan identifiseres. Dette er nødvendig for at kommunen kan følge opp saken.

I saker av stort omfang, der det er brudd på regelverket og forsøplingen kan være skjemmende eller til skade eller ulempe for miljøet, vil den ansvarlige kunne få pålegg om å rydde etter seg. Hvis de ansvarlige ikke identifiseres, kan ikke Klima- og miljøenheten gi pålegg. I de alvorligste sakene, der avfallet medfører brudd på forurensningsloven § 7 om fare for forurensning, er det derimot grunneieren som sitter igjen med ansvaret.

Vegeier (Trondheim bydrift, Statens vegvesen eller Fylkeskommunen) har ansvaret for vedlikehold av offentlig veg og for rydding av vegbanen, veggrøfter og vegskråninger. Ansvaret omfatter også å sette opp og tømme avfallsbeholdere langs offentlig veg utenfor tettbygd strøk (forurensningsloven § 36).

Trondheim bydrift har ansvaret for å sette opp og tømme avfallsbeholdere samt nødvendig rydding i kommunens parker, friområder, utfartssteder, badestrender o.l. Trondheim bydrift rydder også søppel i nedslagsfeltet til Jonsvatnet, som er byens drikkevannskilde.

Trondheim Renholdsverk rydder rundt returpunkter (papp/papir og glass/metall-containere) på sentrale steder i kommunen. Ved overfylte private søppeldunker, kan Renholdsverket gi ekstra beholdere til privatpersoner dersom varsel ikke hjelper og forholdet ikke bedrer seg.

Hageavfall

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en trussel mot naturmangfoldet? Mens de ser fine ut i hagen, kan hageplanter skape problemer når de kommer på avveie.

Lovverket

I kapittel 4 og 5 i politivedtektene for Trondheim kommune defineres regler som gjelder på offentlig sted når det gjelder forsøpling.

Forurensningsloven kapittel 5 har også bestemmelser om forbud mot forsøpling og ulovlig tømming av eller oppbevaring av avfall. Forskrift om miljørettet helsevern § 9 har også aktuelle bestemmelser.

Relevante nettsider

Sist oppdatert: 09.05.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk00022H