Forsøpling

Forsøpling

Generell informasjon om forsøpling

Alle har medansvar for en ren og trivelig by

Alle innbyggere og alle som ferdes i Trondheim kommunen har et ansvar for å unngå forsøpling. Alle innbyggere plikter å være tilknyttet kommunal renovasjon (avfallsinnsamling). Avfall må ikke legges igjen utenfor avfallsbeholderne, og disse må være store nok til at lokket kan lukkes til enhver tid. Reglene om forsøpling finner du blant annet i politivedtektene for Trondheim.

Hver og en har ansvar for orden og ryddighet rundt egne avfallsbeholdere. Hvis det ikke er satt opp felles avfallsbeholdere akkurat der du ferdes, skal du ta med avfallet hjem.

Drivere av kiosk, gatekjøkken, dagligvarehandel og liknende har ansvaret for å sette opp og tømme avfallsbeholdere i nærheten av salgsstedet (forurensningsloven § 35).

Ingen må lagre eller håndtere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet (forurensningsloven § 28). Den enkelte må selv sørge for å frakte grovavfall som kasserte møbler, bygningsavfall og hvitevarer til gjenvinningsstasjonen på Heggstadmoen, eller andre godkjente mottak. Det er også mulig å bestille Renholdsverkets avfallstaxi for å få kjørt slikt avfall til godkjent mottak.

Akutt forurensning

Akutt forurensning skal meldes til brannvesenet på telefon 110.

Avfall skal ikke være skjemmende eller til skade for miljøet

Forsøpling er ulovlig, og kan både være svært skjemmende for nærmiljøet og en kilde til forurensning. En form for forsøpling kan være ulovlig lagring av brukte gjenstander, for eksempel bilvrak, på egen eiendom. For enkelte kan det også gi en økonomisk gevinst å dumpe avfall slik at det blir dannet ulovlige avfallsplasser, såkalte villfyllinger. Det er kommunen som har ansvaret for oppfølging av forsøplingssaker. For å følge opp slike saker etter regelverket, må kommunen kjenne til hvem som er ansvarlig for forsøplingen.

Kommunens ansvar når det gjelder forsøpling er fordelt på flere enheter

Trondheim parkering har ansvaret for å håndheve politivedtektene for Trondheim, som omfatter blant annet forsøpling på offentlig sted inkludert renhold etter kiosksalg og arrangement.

Trondheim parkering kan kontaktes når uregistrerte kjøretøy er hensatt på offentlig sted. Disse kan da fjernes (vegtrafikkloven § 17).

Vedtektene inkluderer også grunneiers ansvar for å sørge for rydding og renhold av fortau, gang- og sykkelveg og rennestein ut til midten av kjørebanen. Eier plikter også å rengjøre lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen. Ved brudd på vedtekten kan det ilegges et miljøgebyr til grunneier.

Klima- og miljøenheten i kommunen har ansvaret for å håndheve forurensningsloven når det gjelder forsøpling på privat og offentlig grunn. Ved melding om forsøpling, vurderes det om den/de ansvarlige kan identifiseres. Dette er nødvendig for at kommunen kan følge opp saken.

I saker av stort omfang, der det er brudd på regelverket og forsøplingen kan være skjemmende eller til skade eller ulempe for miljøet, vil den ansvarlige kunne få pålegg om å rydde etter seg. Hvis de ansvarlige ikke identifiseres, kan ikke Klima- og miljøenheten gi pålegg. I de alvorligste sakene, der avfallet medfører brudd på forurensningsloven § 7 om fare for forurensning, er det derimot grunneieren som sitter igjen med ansvaret.

Vegeier (Trondheim bydrift, Statens vegvesen eller Fylkeskommunen) har ansvaret for vedlikehold av offentlig veg og for rydding av vegbanen, veggrøfter og vegskråninger. Ansvaret omfatter også å sette opp og tømme avfallsbeholdere langs offentlig veg utenfor tettbygd strøk (forurensningsloven § 36).

Trondheim bydrift har ansvaret for å sette opp og tømme avfallsbeholdere samt nødvendig rydding i kommunens parker, friområder, utfartssteder, badestrender o.l. Trondheim bydrift rydder også søppel i nedslagsfeltet til Jonsvatnet, som er byens drikkevannskilde.

Trondheim Renholdsverk rydder rundt returpunkter (papp/papir og glass/metall-containere) på sentrale steder i kommunen. Ved overfylte private søppeldunker, kan Renholdsverket gi ekstra beholdere til privatpersoner dersom varsel ikke hjelper og forholdet ikke bedrer seg.

Hageavfall

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en trussel mot naturmangfoldet? Mens de ser fine ut i hagen, kan hageplanter skape problemer når de kommer på avveie.

Hageavfall på avveie - et problem for naturen

Sammen mot forsøpling - ryddeutstyr

Ryddeuke SoMe3.jpg

Ingen liker søppel langs turstien sin, og vi har alle et ansvar for å ikke forsøple.

På denne nettsiden finner du informasjon om planlagte ryddeaksjoner i Trondheim, hvor du kan hente gratis ryddeutstyr, praktiske tips fra oss, og mer!

Lovverket

I kapittel 4 og 5 i politivedtektene for Trondheim kommune defineres regler som gjelder på offentlig sted når det gjelder forsøpling.

Forurensningsloven kapittel 5 har også bestemmelser om forbud mot forsøpling og ulovlig tømming av eller oppbevaring av avfall. Forskrift om miljørettet helsevern § 9 har også aktuelle bestemmelser.

Relevante nettsider

Sist oppdatert: 29.04.2024

Fant du det du lette etter?