Bevillinger

Bevillinger

Info om søknad

Alle søknader om bevilling leveres elektronisk via elektronisk skjema, med innlogging. Dersom du representerer et firma må du først ha opprettet “kommunal rolle” i Altinn for den eller de organisasjonen(e) du skal søke for. All informasjon om innsendte søknader og eksisterende bevillinger vil finnes på Min side. Vedtak om bevilling sendes digitalt og finnes på Min side og Altinn.

Her kan du se en kort film om søknadsprosessen: Bevilling på 1-2-3

Kontaktinformasjon

Søknadsskjema for å søke om ny fast bevilling, skjenkebevilling for en enkeltanledning eller søknad om ny bevilling etter overdragelse finner du på Min side.

Søknad om endring i eksisterende bevilling finner du på Min side.

Ved generelle spørsmål eller spørsmål knyttet til en pågående sak eller søknad, vennligst logg deg inn på Min side og send oss en generell henvendelse.

Trenger du å kontakte oss på telefon, ring bevillingsgruppa sin fellestelefon 95 16 64 13 eller Eierskapsenhetens sentralbord på telefonnummer 97 74 34 00.

Bevillingsperioden 2024-2028

Alle salgs- og skjenkebevillinger i Trondheim kommune utløper 30. september 2024. Bystyret vedtok i møte 2. mai 2024 sak 61/24 at alle salgs- og skjenkebevillinger løper videre i en ny bevillingsperiode under forutsetning av en forenklet søknad fra bevillingshaver.

Nærmere informasjon om forenklet søknad på Min side sendes ut i brev til alle bevillingshavere i løpet av mai 2024.

Lokalt regelverk som gjelder fra 2. mai 2024:  

Ta kontakt med Eierskapsenheten ved spørsmål. E-post: eller telefon 95 16 64 13.

Serveringsbevilling

Målgruppe

Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted i næringssammenheng.

Hvis du har overtatt et serveringssted, må du søke om serveringsbevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse. For nærmere informasjon om dette, se under fanen "eierskifte og drift i en overgangsperiode".

Foodtruck, matvogn og liknende mobil serveringsvogn krever serveringsbevilling. Som utgangspunkt kreves en serveringsbevilling gitt i Trondheim kommune, men dersom matvognen allerede har serveringsbevilling i den kommunen der bedriften har registrert foretaksadresse vil det være tilstrekkelig å sende oss serveringsbevillingen for godkjenning.

Send oss en generell henvendelse på Min side og last opp serveringsbevillingen som vedlegg. Se info om gategrunnsleie på kommunal grunn.

Kriterier/vilkår

Det kreves plettfri vandel. Serveringsstedets daglige leder må bestå en etablererprøve for å dokumentere at han/hun har nødvendige kunnskaper om økonomistyring og om serveringsloven. Etablererprøven organiseres av kommunen. Det må også foreligge godkjennelse fra politiet og skattemyndighetene for den som søker bevilling og for daglig leder. Søkeren må ha godkjenning fra de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring dersom bygningen er regulert til andre formål.

Om søknadsprosessen

Søknad sendes digitalt. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om serveringsbevilling.

Søknad om serveringsbevilling

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, innhenter vi uttalelse fra politiet og fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Du vil få vedtak tilsendt digitalt og finner det også på Min side.

Saksbehandlingstid

Snarest mulig og senest innen 60 dager etter at komplett søknad er mottatt. Du kan følge søknaden og ettersende dokumentasjon ved å logge inn på Min side.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til Eierskapsenheten, via Min side.

Endringer

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger etter at bevilling er gitt. Dette kan skje for eksempel ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Søknad om godkjenning av endringer sendes inn via Min side.

Serverings- og skjenkebevilling

Skjenkebevilling for alkohol kan gis for maksimum fire år om gangen. Ved endringer i drift kan bevillinger falle bort, og det må i mange tilfeller søkes om ny bevilling. For nærmere informasjon om dette, se under fanen "eierskifte og drift i en overgangsperiode".

Alkoholholdig drikk er drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol. Bevillingen kan gjelde:

 • alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
 • all alkoholholdig drikk

Målgruppe

Skjenkebevilling kan søkes av personer eller virksomheter som ønsker å skjenke alkohol på stedet.

Kriterier/vilkår

Alle som driver et serveringssted som serverer alkohol, må ha skjenkebevilling. Den kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Det kreves uklanderlig vandel.

Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven). Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

I forbindelse med fornyelse av skjenkebevillinger for bevillingsperioden 2020-2024, vedtok bystyret at kommunen skal bidra til at Ansvarlig vertskapskurs gjennomføres for drivere og ansatte. Bystyret vedtok også at det er en forutsetning for å få skjenkebevilling at skjenkestedet har gjennomført kurset. Kommunedirektøren har definert dette til å gjelde minimum styrer og stedfortreder. Se informasjon om påmelding mm. under punktet "Ansvarlig Vertskap".

Om søknadsprosessen

Søknaden sendes digitalt. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om skjenkebevilling. Du må sette deg inn i regelverket før du får bevilling.

Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Søknaden avgjøres som hovedregel av Eierskapsenheten. Du vil få vedtak tilsendt digitalt og finner det også på Min side.

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til Eierskapsenheten, via Min side. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Endringer

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen via Min side.

Salgsbevilling

Generelt

Salgsbevillingen gjelder for salg av drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Salgsbevilling for alkohol kan gis for maksimum fire år om gangen. Ved endringer i drift kan bevillinger falle bort, og det må i mange tilfeller søkes om ny bevilling. For nærmere informasjon om dette, se under fanen "eierskifte og drift i en overgangsperiode".

Målgruppe

Salgsbevilling kan søkes av firmaer/personer som ønsker å drive butikk med salg av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet.

Salg av alkohol via nettbutikk krever salgsbevilling. Det kreves kommunal salgsbevilling for å utlevere alkoholholdig drikk i Trondheim kommune. 

Kriterier/vilkår

Salg av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Det kreves uklanderlig vandel. Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder som er knyttet til salgsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Salgsbevilling kan ikke gis til bensinstasjon eller kiosk.

Om søknadsprosessen

Søknaden sendes digitalt fra Min side. Kommunen vil kunne hjelpe deg med søknaden. Du må sette deg inn i regelverket før du får bevilling.

Søknad om salgsbevilling

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Søknaden avgjøres av Eierskapsenheten. Du vil få vedtak tilsendt digitalt og finner det også på Min side.

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til Eierskapsenheten, via Min side.

I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan gi deg veiledning. Klageinstans er Statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Endringer

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, via Min side.

Eierskifte og drift i en overgangsperiode

Den som har overtatt et serverings-, salgs- eller skjenkested kan på visse vilkår drive videre på tidligere eiers bevilling mens søknad om ny bevilling behandles. Dette gjelder bare i en overgangsperiode på 3 måneder og bare hvis bestemte vilkår er oppfylt.

Eksempler på hva som regnes som et eierskifte:

 • Kjøp eller salg mellom to avtaleparter
 • Vesentlige endringer i eierandeler i selskapet som har bevillingen
 • Skifte av selskapsform

Følgende vilkår må være oppfylt for å kunne drive i en overgangsperiode:

 • Eierskapsenheten må få beskjed om at det har skjedd en overdragelse av virksomheten som driver servering, salg eller skjenking. Overdragelsen må dokumenteres. Det må foreligge et rettslig suksesjonsforhold mellom tidligere og nåværende eier. En overtagelse av leieforhold til lokaler der det er drevet et serverings-, salgs- eller skjenkested er ikke nok.
 • Du må søke om ny bevilling innen bestemte tidsfrister:
  • Etter serveringsloven må du søke om egen bevilling innen 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.
  • Etter alkoholloven må du søke om egen bevilling innen 30 dager etter selve overdragelsen.

Vær oppmerksom på at du må oppfylle serveringslovens frist hvis du overtar et skjenkested, siden et skjenkested både har en serveringsbevilling og en skjenkebevilling.

Konsekvensen av at vilkårene ikke er oppfylt, er at serverings, salgs- eller skjenkestedet må holdes stengt inntil ny søknad er behandlet og ny bevilling er innvilget.

Vi oppfordrer til å ta kontakt med Eierskapsenheten i forbindelse med at det planlegges en overdragelse, slik at du kan få informasjon og veiledning.

Skjenkebevilling - enkeltanledning og ambulerende

Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledninger må være innsendt senest 2 uker før arrangementet skal avholdes (unntak, se nedenfor). Vi kan ikke garantere at søknader sendt inn senere enn dette vil bli behandlet. Søknader mottatt innenfor tidsfristen vil bli behandlet fortløpende etter dato arrangementet skal holdes, senest 4 dager før arrangementet.

Unntak:

 1. Ved søknad om bevilling til større arrangement kan behandlingstiden bli lenger, spesielt dersom arrangementets art tilsier at formannskapet må behandle søknaden.
 2. Ved arrangement med varighet på 7 dager eller mer må det søkes senest 3 måneder før arrangementet skal avholdes. Det må i slike tilfeller søkes om bevilling for en del av året og det må foretas en vandelsforespørsel. Det settes da også som krav om at styrer har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven og etablererprøven og at stedfortreder har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.

Har du spørsmål kan du logge deg inn på Min side og sende en generell henvendelse.

Pris pr. enkeltanledning/ambulerende bevilling: Kr. 440. Faktura sendes til oppgitt fakturaadresse.

Ansvarshavende for arrangementet må sette seg inn i ”forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk” kapittel 1-4.

Etter åpningstidsforskriften § 2, 4. ledd må skjenking av alkoholholdig drikk opphøre senest en halvtime før skjenkestedet skal stenge.

Etter alkoholloven § 4-4, 6. ledd må konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.

Viktig informasjon

Når du skal søke om bevilling for ditt foretak, lag eller forening trenger du rollen "kommunale tjenester" i Altinn.

Det er vanligvis lederen i organisasjonen som har denne tilgangen, men den kan delegeres til flere personer. Ta kontakt med Altinn ved spørsmål knyttet til hvordan denne rollen delegeres. Se vedlagte veiledning for søknad om enkeltanledning.

Veiledning - søknad om enkeltanledning

Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning og ambulerende

Undersøk om arrangementet må meldes til Trøndelag brann- og redningstjeneste eller politiet.

Kunnskapsprøve 

Alle som vil bli godkjent som styrer eller stedfortreder ved:

 • butikk som har eller skal søke om salgsbevilling
 • steder som har eller skal søke om skjenkebevilling

må ha dokumenterte kunnskaper om alkohollovens formål. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve. Ved søknad om ny bevilling må styrer og stedfortreder ha bestått prøven før bevilling kan gis.

Påmelding

Påmelding til prøvene

Logg deg inn og finn ledig prøvedato og tidspunkt og velg prøven/prøvene du skal ta. Ønsker du å melde deg av en prøve gjøres dette på samme sted.

Pris

Det koster kr. 400 å avlegge prøven. Du får tilsendt faktura etter at prøven er avholdt. Unnlatt oppmøte blir fakturert.

Sted

Prøven avholdes på bytorget i Erling Skakkes gate 14. Oppmøte 10 min før oppsatt prøvetidspunkt. Husk å ta med gyldig legitimasjon.

Pensum og kurs

Kunnskapsprøven er basert på læreboka «Kunnskapsprøven for skjenke- og salgsbevilling etter alkoholloven»
Boka er utarbeidet av VINN og kan bestilles på http://vinn.no/. Her kan du også kjøpe tilgang til testprøve. 

Trondheim kommune har dessverre ikke kurs om alkoholloven. Kontakt VINN for informasjon og påmelding til nettkurs i deres regi.

Gå inn på nettsiden deres eller ta kontakt på tlf. 76 96 72 00 eller firmapost@vinn.no for mer informasjon.

Om prøven

Kunnskapsprøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svaralternativer, hvorav ett er riktig. Du må svare riktig på 24 av 30 spørsmål. Prøvene er ulike for henholdsvis salgs- og skjenkebevilling. 

Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk. Det er lov å ta med ordbok.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Dyslektikere kan avlegge kunnskapsprøven muntlig eller få 30 minutter ekstra tid (krever legeattest).

Hvis du har behov for tilrettelegging ber vi deg om å ta kontakt med oss på forhånd.
Send en e-post til:

Prøvebevis

Ved bestått prøve vil det bli utstedt diplom. Diplomet blir tilgjengelig på Min side og er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Etablererprøven

Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven. 

Etablererprøven prøver kandidatens kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven.

Påmelding

Påmelding til prøvene

Logg deg inn og finn ledig prøvedato og tidspunkt og velg prøven/prøvene du skal ta. Ønsker du å melde deg av en prøve gjøres dette på samme sted.

Pris

Det koster kr. 400 å avlegge prøven. Du får tilsendt faktura etter at prøven er avholdt. Unnlatt oppmøte blir fakturert.

Sted

Prøven avholdes på bytorget i Erling Skakkes gate 14. Oppmøte 10 min før oppsatt prøvetidspunkt. Husk å ta med gyldig legitimasjon.

Pensum

Etablererprøven er basert på læreboka «Læremateriell – etablererprøven for serveringsvirksomhet.»
Boka er utarbeidet av VINN og kan bestilles på http://vinn.no/. Her kan du også kjøpe tilgang til testprøve.

Om prøven

Etablererprøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svaralternativer, hvorav ett er riktig. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål. 

Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er tillatt å ha med lovsamling (Norges lover) og vedleggene til læreboka.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Dyslektikere kan avlegge etablererprøven muntlig eller få 30 minutter ekstra tid (krever legeattest).

Hvis du har behov for tilrettelegging ber vi deg om å ta kontakt med oss på forhånd.
Send en e-post til:

Prøvebevis

Ved bestått prøve vil det bli utstedt diplom. Diplomet blir tilgjengelig på Min Side og er dokumentasjon på at du har de nødvendige kunnskapene for å kunne være daglig leder for et serveringssted. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Ansvarlig Vertskap

I forbindelse med fornyelse av skjenkebevillinger for bevillingsperioden
2020-2024, vedtok bystyret at kommunen skal bidra til at Ansvarlig vertskapskurs gjennomføres for drivere og ansatte. Bystyret vedtok også at det er en forutsetning for å få skjenkebevilling at skjenkestedet har gjennomført kurset.

Kommunedirektøren har definert dette til å gjelde minimum styrer og stedfortreder.

Kurset blir et vilkår med virkning fra og med 1. januar 2023. Dette vil gjelde søknader om nye skjenkebevillinger og søknader om skifte av styrer og stedfortreder.

Vi anbefaler å ta kurset i god tid. Styrere og stedfortredere som kan dokumentere ved diplom at de har gjennomført ansvarlig vertskapskurs tidligere, behøver ikke ta kurset på nytt. Kommunen har dessverre ikke et register over tidligere deltakere.

Kurset består av en samling i kommunens lokaler. 

Datoer for kurs

2024

 • 12. juni
 • 29. august
 • 18. september
 • 16. oktober
 • 13. november
 • 5. desember

Tid: kl. 10.00 til ca 15.00
Hvor: Bytorget Erling Skakkes gate 14
Pris: gratis
Hvem møter du: saksbehandlere for skjenkebevillinger i Trondheim kommune, Politiet, Ambulansetjenesten.
Matservering: enkel lunsj 

Kurset vil gå gjennom følgende temaer:

 • Alkoholloven med forskrifter. Sentrale skjenkebestemmelser. Internkontroll.
 • Skjenkekontroll og vurdering av påvirkningsgrad.
 • Overskjenking og konflikthåndtering.
 • Seksuell trakassering
 • Bruk av falsk identifikasjonsbevis
 • Nødsentralen (AMK)

Det er plass til 40 deltakere per kurs. Vi ber om at skjenkestedene prioriterer styrer og stedfortreder i denne omgangen for at flest skjenkesteder skal ha mulighet til å bli representert.

Påmelding med deltakernavn, fødselsdato, skjenkestedets navn, rolle og dato for kurs sendes: 

Påmeldingen stanses 3 dager før kursets start. Avmelding sendes til samme epostadresse. Oppgi eventuelle dietthensyn med tanke på matservering.

For de som ønsker mer opplæring kan vi anbefale Helsedirektoratets e-læringskurs i Ansvarlig Vertskap. E-læringskurset kan hver enkelt ta selv ved å bestille tilgang på ansvarligvertskap.helsedirektoratet.no. Kurset består av korte videofilmer med praktiske eksempler, og avsluttes med en prøve. Når prøven er bestått vil man få et kursbevis. Kurset er ikke obligatorisk. Det er ikke nødvendig å sende kursbeviset til kommunen. 

Omsetningsgebyr

For bevilling til salg av alkoholholdig drikk og til skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk og forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, jf. alkoholloven § 7-1, jf. alkoholforskriften kap. 6. Revisjonspliktige selskaper skal levere omsetningsoppgave som er bekreftet av revisor. 

For å levere omsetningsoppgave:
 1. Gå til Min side under bevilling
 2. Logg inn ved å trykke på Logg inn-knappen oppe i høyre hjørnet. Etter innlogging må du trykke på knappen med navnet sitt opp til høyre for å åpne menyen.
 3. I menyen velger man alternativet “Bruk Min side på vegne av en organisasjon”
 4. Velg organisasjonen du skal rapportere omsetning på vegne av en organisasjon".
 5. Når organisasjon er valgt vil et kort for “Bevilling” vises på Min side.
 6. Deretter trykker du på kortet “Bevilling” og videre på kortet “Omsetningsoppgaver for bevillingshaver”

Når bevillingshaver har registrert tallene, går det brev til revisor med beskjed om å logge inn og bekrefte tallene.

Omsetningsoppgaven anses levert når revisor har godkjent tallene.

Frist for levering er 15.03.2024.

Retningslinjer/forskrifter

Bevillingsperioden 2024-2028

Åpningstidsforskriften 2024-2028

Retningslinjer for tildeling 2024-2028

Tobakksvarer og tobakkssurrogater

Den 1. januar 2018 inntrådte reglene om at alle salgssteder og grossister for tobakksvarer og tobakkssurrogater må registrere seg i Tobakkssalgsregisteret for å kunne selge tobakk og tobakkssurrogater (for eksempel e-sigaretter).

Registrerings- og tilsynsordningen for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater skal bedre salgsstedenes overholdelse av tobakksskadeloven og særlig hindre salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til mindreårige.

Tobakkssalgsregisteret er offentlig og skal gi oversikt over:

 • lovlige salgssteder og grossister av tobakksvarer og tobakkssurrogater
 • hvilke salgssteder og grossister det lovlig kan omsettes tobakksvarer og tobakkssurrogater til og fra
 • hvilke salgssteder og grossister det skal føres tilsyn med

Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med at salgsstedene overholder bestemmelsene i tobakksskadeloven som gjelder salg av tobakksvarer.

Tobakkstilsynet vil utføres av kommunens salgs- og skjenkekontrollører. I de tilfeller hvor utsalgsstedet også har salgs- eller skjenkebevilling vil kontrollene etter alkoholloven og tobakksskadeloven utføres på samme tid.

Retningslinjer for tilsyn med salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater

Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)

Forskrift om registrering og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. (tobakkssalgsforskriften)

Tilsynsavgift

Det følger av tobakkssalgsforskriften § 24 at tilsynsmyndigheten kan kreve en årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker på 5 120 kroner. For midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig tilsynsavgift på 1 370 kroner.

Tilsynsavgiften skal dekke tobakkstilsynet, samt oppfølging og tilrettelegging av ordningen.

Trondheim kommune har vedtatt at avgiften skal settes til maksimal sum, på henholdsvis kr 5 120 kroner og 1 370 kroner.

For mer informasjon om tobakkssalgsregisteret, se www.helsedirektoratet.no. For spørsmål om tilsyn, send en generell henvendelse via Min side.

Sist oppdatert: 31.05.2024

Fant du det du lette etter?