Bykunstnerstipendet

Bykunstnerstipendet

Trondheim kommunes bykunstnerstipend er på 250 000 kroner og kan tildeles personer eller grupper av profesjonelle kunstnere. Formålet med stipendet er å gi gode arbeidsbetingelser for kunstnere i Trondheim med anledning til faglig fordypning, forskning og produksjon over en lengre tidsperiode.

Stipendet ble vedtatt av bystyret ved behandling av budsjett for 2016, og ble delt ut første gang i november 2016.

Formål

Stipendet skal gi gode arbeidsbetingelser for kunstnere i Trondheim med anledning til faglig fordypning, forskning og produksjon over en lengre tidsperiode.

Hvem kan søke

a) Stipendet kan tildeles personer eller grupper av profesjonelle kunstnere.

b) Det forutsettes at søkere dokumenterer et høyt profesjonelt nivå innenfor sitt uttrykk.

c) Det forutsettes at søkere er registrert i folkeregisteret i Trondheim, og at de har sin faste arbeidsplass i byen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for stipendet er 1. juni. Søknader som mottas (er poststemplet) etter søknadsfristens utløp vil ikke bli behandlet.

Kunngjøring av stipendmottaker skjer på eget arrangement på senhøsten samme år. Det orienteres nærmere om dette på kommunens nett- og facebookside, samt i media.

Krav til søknaden

a) Søknaden skal beskrive hvordan stipendet kan bidra til kunstnerisk utvikling.

b) Prosjektbeskrivelsen som følger søknaden, skal gi et utførlig innblikk i hvordan søker tenker å bruke stipendet.

c) CV og dokumentasjon av kunstnerisk arbeid skal følge søknaden som vedlegg.

Krav til CV

CV for samtlige medvirkende i prosjektet det søkes om tilskudd til skal alltid vedlegges. CV skal inneholde:

  • Navn, fødselsdato, adresse, bosted, telefonnummer og epost
  • Oversikt over utdanning (fullført og pågående), kurs og liknende. Sorteres med nyeste øverst.
  • Oversikt over kunstnerisk og annen relevant virksomhet. Sorteres med nyeste øverst.
  • Eventuelle nåværende arbeidsforhold utenom selvstendig kunstnerisk virke, med stillingsandel

Søknadsbehandling

a) Kommunedirektøren nedsetter en vurderingskomité på fem personer med ulik kunstfaglig kompetanse som lager en innstilling over kandidater til stipendet i prioritert rekkefølge.

b) Vurderingskomiteen kan innhente faglige råd når det foreligger søknader som faller utenfor kompetanseområdet til de faste medlemmene.

c) Ved behandling av søknadene vektlegges følgende:

  • Faglige kvalifikasjoner og kompetanse
  • Kunstnerisk nivå, kunstnerisk målsetting og potensial for videre utvikling
  • Egenart og evne til nyskaping
  • Gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Trondheim kommune

d) Vurderingskomiteen innstiller tre kunstnere i prioritert rekkefølge

e) Formannskapet behandler innstillingen og oppnevner årets bykunstner i lukket møte

f) Vurderingskomiteen oppnevnes for en periode på tre år. Ved første oppnevning oppnevnes to av medlemmene for to år.

g) Medlemmene mottar honorar for tid brukt til forberedelse og møtedeltakelse etter Trondheim kommunes satser. Det gis kompensasjon for eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter dokumentasjon.

Forpliktelser for kunstneren og kommunen

a) Kunstneren skal arbeide for at resultatet fra stipendårets arbeid skal gjøres tilgjengelig for publikum.

b) Kunstneren skal informere om at Trondheim kommune har bidratt med støtte til prosjekt og presentasjoner som er knyttet til bruken av stipendet i løpet av prosjektåret, eller i etterkant av dette.

c) Trondheim kommune vil promotere bykunstneren på sine hjemmesider og i andre sammenhenger der det er naturlig.

d) Stipendmottakeren skal sende kommunen rapport om bruken av stipendet ved slutten av stipendperioden.

Retningslinjene ble vedtatt av formannskapet i møte 19. april 2016, sak 93/16.

Søknadsskjema

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om bykunstnerstipendet.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Sist oppdatert: 11.04.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward