Bli med på Barnas Verdensdag

Søndag 1. oktober er det Barnas Verdensdag ved Trondheim folkebibliotek. Dette er en gratis internasjonal familiefestival, som samler alle folkeslag og kulturer. Høres ikke det spennende ut?

Sist oppdatert: 02.10.2023

Musiker Raymond Seraba på verkstedet Mini-Afrika viser fram en congastromme til en gruppe barn.
MINI-AFRIKA: Musiker Raymond Seraba kan du treffe på verkstedet Mini-Afrika.

Festivalen finnes i dag i mange norske byer, og i Trondheim er den blitt arrangert siden 2011. Gjennom verksteder, konserter, forestillinger og lek får vi ta del i andre land og kulturers tradisjoner - og også noen av våre egne. Arrangementet skal være tilgjengelig for alle. Gjennom Idrettsrådets Lån en tolk, vil en rekke språktolker være til stede for å tolke. Det er også to tegnspråklige tolker til stede gjennom hele dagen.

Plutselige innslag

Denne dagen er hele Hovedbiblioteket til Trondheim folkebibliotek fylt med aktiviteter og lek. Ikke bare er det mange spennende verksteder. De som tar turen vil kunne oppleve at det plutselig dukker opp noen fra Flying Seagulls, eller at utvekslingselever fra MOVE på Trøndertun dukker opp med musikkinnslag på forskjellige steder. Sjiraffen kultursenter byr på forestillingen Drømmenes bok.

Bli med hjem

På Barnas verdensdager er det i år en egen verkstedavdeling i 3. etasje som heter Bli med hjem. Her vil flyktninger som har bosatt seg i Trondheim, ha forskjellige verksteder. Her kan barna lage sudanske armbånd av perler sammen med Sudansk forening eller lage og dekorere drager med Kvinner for endring fra Afghanistan. De kan male i vann, kalt ebru, en tyrkisk malemåte med Mimica Art Sen, og lage kjøleskapsmagneter med Den Ukrainske foreningen i Trondheim. Sammen med Trondheims nyeste fribyforfatter Marjan Poursharifi er det mulig å lage egne buttons.Det er den frivillige organisasjonen Brobyggerne som står for organiseringen av Bli med hjem-verkstedene.

På tvers av kulturer

De som har vært med på Barnas verdensdag før, vil kanskje kjenne igjen det populære verkstedet Mini-Afrika. Det ledes av musiker Raymond Seraba, opprinnelig fra Elfenbenskysten, som tar turen fra Oslo. Det blir også samisk fortelling, joik og verksted med June Strask og Henriette Dahl. På Zine-verksted med Minh Chau kan barna lage sine egne minibøker eller minimagasiner. Kreative Superhelter skal utforske hva hjem betyr, og det blir lesestund med folkebibliotekets egen Ann-Helen.

Barnas verdensdag Trondheim er et stort samarbeidsprosjekt på tvers av ulike kulturer både i Trondheim. Barnas verdensdag ble arrangert i Trondheim for første gang i 2011. I løpet av disse årene har vi hatt besøk av mange spennende artister, flinke barn og et stort og nysgjerrig publikum. I år er også beboere ved Trondheim mottakssenter med som hjelpere på Bli med hjem-verkstedene vi har i 3. etasje. Dette er gjort mulig som et resultat av samarbeidet etter besøket av Lille Amal og ledes av organisasjonen Brobyggerne i samarbeid med Trondheim mottakssenter og Trondheim kommune.

Viktig satsing

Barnas verdensdag er et arrangement hvor kommunen står som arrangør, men dagen planlegges og gjennomføres i tett samarbeid med mange lag og foreninger i byen. Det er Kulturenheten i Trondheim kommunes med avdelingene Barnekultur, Arrangementskontoret og Trondheim folkebibliotek som står for gjennomføring. Arrangementet er avhengig av at bredden av nasjonaliteter, kulturer og tradisjoner som finnes her i Trondheim, har lyst til å være med å lage denne festen. Det er takket være disse at Barnas Verdensdag Trondheim er nettopp det den er i dag. 

Her finner du mer informasjon om Barnas Verdensdag i Trondheim.

In English

Sunday October 1st is World Children's Day at Trondheim Public Library

World Children's Day is a free international family festival open for everyone. The event can be found today in many Norwegian cities and in Trondheim it has been organized since 2011. Through workshops, concerts, performances and games, we get to take part in the traditions of other countries and cultures - and also some of our own. The event is free and is accessible to everyone. Through Trøndelag Idrettsråd’s Borrow a translator, a number of language interpreters will be present to interpret. There are also two sign language interpreters available the whole the day.

Flying Seagulls, Giraffe cultural center and music from MOVE

The whole main house of Trondheim Public Library will this day be filled with activities and games! Not only are there exciting workshops, but those who come will also be able to experience pop up shows from the Flying Seagulls and musical elements with exchange students from MOVE Trøndertun. There is also the performance of Drømmenes bok (The book of Dreams) by Sjiraffen cultural center.

Building bridges with workshops

Some may remember Little Amal who came to visit Olavsfest this summer. On World Children's Day this year, there is a separate workshop on the 3rd floor called Bli med hjem/Come home, where you can meet the people and organizations which were part of Little Amal this summer. Here you can make Sudanese bracelets from beads together with the Sudanese Association, make and decorate kites with Women for Change In Afghanistan, paint in water, called ebru, a Turkish painting method with Mimica Art Sen, make fridge magnets with the Ukrainian Association in Trondheim and together with Trondheim's newest author from the City of Refuge program Marjan Poursharifi, you can make your own buttons!

The voluntary organization Brobyggerne is responsible for the organization for the workshops on the 3rd floor.

Sami workshop, mini Africa, reading ours and creative superheroes

Those who have participated in World Children's Day before may recognize the popular Mini-Africa workshop with musician Raymond Seraba, originally from the Ivory Coast. There will also be Sami storytelling, joik and a workshop with June Strask and Henriette Dahl. At the Zine workshop with Minh Chau you can make your own mini-books or mini-magazines, Creative Superheroes will explore what home means and there will be a reading session with the public library's own Ann-Helen.

No Trondheim without the world

World Children's Day Trondheim is a large collaborative project across different cultures both in Trondheim. World Children's Day was organized in Trondheim for the first time in 2011. During these years, we have been visited by many exciting artists and a large and curious audience. This year, residents at the Trondheim asylum center are also helping out at the Bli med hjem workshops on the 3rd floor. This is made possible as a result of the collaboration after the visit of Lille Amal and is led by the organization Brobyggerne in collaboration with Trondheim asylum center and Trondheim municipality.

World Children's Day, an important area of investment for the municipality

World Children's Day is an event where the municipality is the organizer, but the day is planned and carried out in close collaboration with many groups and associations in the city. It is the Cultural Unit in Trondheim municipality with the departments Children's Culture, the Events Office and the Trondheim Public Library that is responsible for implementation. The event depends on involvement from the broad spectre of nationalities, cultures and traditions here in Trondheim and it is thanks to them that Children's World Day Trondheim is exactly what it is today.

Idrett, kultur og fritid

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6