Strategisk ledelse

Strategisk ledelse

Kommunedirektøren er øverste administrative leder av kommunen.

Kommunedirektørens oppgaver er gitt i kommuneloven. Kommunedirektøren skal påse at saker som skal behandles politisk, er ordentlig utredet, og at det som er vedtatt blir iverksatt.

Kommunedirektør

Morten Wolden

Kommunedirektør Morten Wolden

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon, forkontor: 72 54 61 81
Telefaks: 72 54 86 18
E-post:

Kommunedirektørens ansvar og oppgaver

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen for den kommunale organisasjonen. Han skal sørge for at Trondheim kommune utvikles og drives i samsvar med lover og regler og de politiske vedtak som er fattet. Det er Kommunedirektørens ansvar at bystyret og andre kommunale politiske organer får gode og gjennomarbeidede faglige utredninger som grunnlag for sine beslutninger, og at de vedtatte beslutningene settes ut i livet. Kommunedirektøren skal videre legge til rette for dialog med innbyggerne, sørge for at virksomheten er godt og effektivt organisert innenfor vedtatte budsjettrammer og sikre at de ansatte har gode arbeidsforhold og medinnflytelse.

Kommunedirektøren har en viktig oppgave i å representere Trondheim kommune overfor byens og regionens mange viktige samfunnsaktører. Sammen med andre kommuner vil Kommunedirektøren også ha kontakt med statlige myndigheter og andre relevante nasjonale miljøer om utviklingen for kommunesektoren.

Oppvekst og utdanning

Lasse Arntsen

Oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon: 95 14 62 43
E-post:

Ansvar og oppgaver, oppvekst og utdanning

Oppvekst- og utdanningsdirektøren har ansvar for overordnet planlegging og styring av disse områdene:

 • Barnehager
 • Grunnskolen
 • Musikk og kulturskolen
 • Barneverntjenesten
 • Pedagogisk/psykologisk tjeneste
 • Helse- og omsorgstjenester (0-18 år)
 • Tiltak for enslige mindreårige flyktninger
 • Helsestasjoner (0-20 år)
 • Skolehelsetjenesten
 • Jordmortjenesten

Byutvikling

Bente Næverdal

Byutviklingsdirektør Bente Næverdal

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon forkontor: 72 54 61 20
Telefon: 46 47 26 48
E-post:

Ansvar og oppgaver, byutvikling

Bærekraftig byvekst

Trondheim har de siste årene opplevd en betydelig innbyggervekst. Dette er først og fremst uttrykk for at byen, og spesielt næringslivet, blomstrer.

Byveksten er en både villet og ønsket utvikling, men sammen med økende klimautfordringer stiller det krav til byens videre utvikling og hvilke valg vi tar på kort og lang sikt. En bærekraftig byvekst må først og fremst være basert på en fortettingsstrategi hvor målet er mindre energibruk og vesentlig lavere utslipp av klimagasser.

Byutviklingsdirektøren har ansvar for overordnet planlegging og styring av følgende områder:

 • miljø-, energi- og klimaspørsmål
 • strategisk eierskap og samarbeid med næringsaktører om utvikling av områder
 • arealplanlegging, reguleringsplaner og byggesaksbehandling
 • utbygging og forvaltning av kommunale bygg og eiendommer
 • utvikling og drift av kommunale veger, vannforsyning, avløp og grøntområder
 • kart, oppmåling og vedlikehold av eiendomsregister

Det arbeider rundt 1200 personer innen byutviklingsområdet.

Økonomi og finans

Olaf Løberg

Finansdirektør Olaf Løberg

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon forkontor: 72 54 61 20
Telefon:
E-post:

Ansvar og oppgaver, økonomi og finans

Finansdirektøren har ansvaret for overordnet planlegging og styring av disse områdene:

 • Budsjett og økonomiplan
 • Rapportering
 • Økonomistyring
 • Lønn
 • Økonomioppfølging mot enhetene
 • Regnskap
 • Innkjøp
 • Skatteinnkreving, skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll
 • Finansforvaltning (likviditetsstyring, lån og plassering av langsiktige finansielle midler (Trondheim kommunes kraftfond))

Helse og velferd

Wenche Dehli

Helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon forkontor: 72 54 61 20
Telefon: 95 29 39 26
E-post:

Ansvar og oppgaver, helse og velferd

Helse- og velferdsdirektøren har ansvar for overordnet planlegging og styring av følgende områder:

 • Hjemmetjenester
 • Sykehjemstjenester
 • Helsetjenester, herunder fysioterapi-, ergoterapi-, psykiatrisk sykepleietjeneste, svangerskapsomsorg hos fastlege og legetjeneste
 • Rusomsorg
 • Rehabiliteringstjenester
 • Sosiale tjenester for personer over 18 år
 • Voksenopplæring
 • Dagsentra for funksjonshemmede
 • Kommunal administrering av statlig bostøtte og boliglån
 • Oppføring av helsebygg, herunder både institusjoner og kategoriboliger

Kultur og idrett

Ola By Rise

Kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon forkontor: 72 54 61 20
Telefon:
E-post:

Ansvar og oppgaver, kultur og idrett

Tre enheter inngår i området: Kulturenheten, Trondheim folkebibliotek og Enhet for idrett og friluftsliv.
Kultur- og idrettsdirektøren har ansvar for overordnet planlegging og styring av følgende områder:

 • Å jobbe for at Trondheim skal styrke sin posisjon som kultur- og idrettsby.
 • Å synliggjøre kulturens og idrettens betydning for en helhetlig, bærekraftig samfunnsutvikling.
 • Å legge til rette for at innbyggerne i Trondheim har et bredt og mangfoldig tilbud innen kunst, kultur, idrett og friluftsliv.
 • Å koordinere arbeidet med tro og livssyn i Trondheim kommune.
 • Å utøve strategisk ledelse innen disse arbeidsområdene.

Organisasjon

Portrett av Trude Kjeldstad

Organisasjonsdirektør Trude Kjeldstad

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon forkontor: 72 54 61 20
Telefon: 92 82 37 69
E-post:

Ansvar og oppgaver, organisasjon

Organisasjonsdirektøren har ansvaret for organisasjonsutvikling, arbeidsgiverpolitikk, digitalisering og støttefunksjoner. De interne tjenestene og arbeidsgiverområdet har også en viktig rolle i å fremme og tilrettelegge for forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid og Trondheim som en mer åpen kommune.

Arbeidsområder organisasjonsdirektør:

 • IT-strategi, porteføljestyring og digitalisering
 • Lederutvikling, innovasjonsledelse, lederopplæring
 • FoU-strategi og universitetskommunesamarbeid med særlig ansvar for smartbysamarbeid med NTNU
 • Lede støttefunksjoner for 208 enheter
 • Utvikling av Kommunedirektørens styringssystemer
 • Strategier for innbyggerinvolvering
 • Lederrekruttering
 • Lønnspolitikk, lønnsforhandlinger
 • Lønns- og administrasjonsutvalg
 • Hovedtillitsvalgte - samarbeid
 • HMS, Sentralt arbeidsmiljøutvalg (SAMU), hovedverneombud
 • Internkontroll
 • Koordinering samfunnssikkerhet og beredskap
 • Etikk, verdier, ytringsfrihet
 • Varsling av kritikkverdige forhold, varslingssekretariatet
 • Strategisk kompetanseutvikling
 • Jus, kommuneadvokatfunksjonen
 • Forvaltning personal
 • Miljøstyring

Enheter under organisasjonsdirektørs ansvarsområde

 • IT-tjenesten
 • Personaltjenesten
 • Trondheim byarkiv
 • Arbeidsmiljøenheten (herunder bedriftshelsetjeneste)
 • Enhet for administrasjon og lederstøtte
 • Kommunikasjonsenheten
 • Tolketjenesten

Organisasjonsdirektør har også et overordnet ansvar for kommunedirektørens fagstab.

Næring, miljø og samferdsel

Konstituert nærings-, miljø- og samferdselsdirektør Anne Reinton

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon: 91 76 02 97
E-post:

Ansvar og oppgaver for næring, miljø og samferdsel

Klima og miljøenheten

 • Forvaltning, tilsyn, strategisk, forebyggende og holdningsskapende arbeid innen miljø, klima og energi, natur, landbruk og folkehelse
 • Overordnet klimaarbeid
 • Lovverk og plan innenfor klima, naturmangfold, landbruk, skogbruk, miljørettet helsevern, folkehelse og forurensning
 • Overvåker og dokumenterer miljøtilstanden i kommunen for å foreslå politikk på miljøfeltet

Innkjøpstjenesten

 • Innkjøp og anskaffelser
 • Rådgivning, opplæring og informasjon om innkjøp
 • Sikre og bidra til miljøvennlige og ressursbesparende innkjøp
 • Ansvar for at innkjøpene skjer på bakgrunn av gjeldende lover og regler og kommunale retningslinjer

Mobilitets- og samferdselsenheten

 • Utvikling av kommunens samferdselsstrategi og -planer som ikke er forankret i plan- og bygningsloven
 • Realisere fysiske samferdselsprosjekter
 • Foreslå, planlegging og videreutvikling av tiltak for gåing, sykling og kollektivtransport
 • Mål om å gjøre Trondheim og omegn bedre å ferdes i for alle

Nærings- og samfunnsstab

 • Sikre gode rammebetingelser for næringslivet
 • Utvikling av innovasjon distrikt
 • Legge til rette for bærekraftig næringsutvikling
 • Utvikling av en attraktiv studieby
 • Bærekraftig verdiskapning

Trondheim parkering

 • Kommunens utøvende fagorgan innen kommunens vedtatte parkeringspolitikk
 • Rådgivningstjenester innen parkeringsfaglig lovverk og parkeringstekniske løsninger
 • Planlegging og utarbeidelse av areal- og skiltplaner
 • Kontroll og håndheving av offentlig parkering, samt piggdekk- og miljøgebyr
 • Klagebehandling og innkreving av parkeringsgebyr

Kommunalsjefer

Kommunalsjefer for Helse og velferd

Portrett av Laura Steinsli

Laura Steinsli, kommunalsjef for hjemmebaserte tjenester 

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon forkontor: 72 54 61 20
Telefon: 40 69 48 68
E-post:

Ansvar for: hjemmetjenestene, Hjemmehjelpstjenesten, Trygghetspatruljen, Aktivitetstilbud for hjemmeboende, Enhet for ergoterapitjenester, Enhet for fysioterapitjenester.

Marte Walstad

Marte Walstad, konstituert kommunalsjef for medisinske tjenester

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon forkontor: 72 54 61 20
Telefon: 90 51 06 13
E-post:

Ansvar for følgende enheter: legevakta, Enhet for legetjenester og smittevern (ELS) og Øya helsehus.

Portrett av Siri Skaanes

Siri Ekle Skaanes, kommunalsjef for sykehjem og omsorgsboliger

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon forkontor: 72 54 61 20
Telefon: 47 66 81 13
E-post:

Ansvar for alle helse- og velferdssenter i Trondheim kommune og Produksjonskjøkkenet.

Portrett av Karin Erland

Karin Erland, kommunalsjef for bo- og aktivitetstilbudene (BoA)

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon: 97 07 78 10
E-post:

Marianne hyldmo

Marianne Hindrum Hyldmo, kommunalsjef for arbeid og velferd

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon: 41 66 19 88
E-post:

Ansvar for bl.a. helse- og velferdskontorene og NAV.

Viviann Sandberg Larsen, foto

Viviann Sandberg Larsen, konstituert kommunalsjef for psykisk helse og rus

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon: 90 83 15 25
e-post:

Lene Stene Salberg, kommunalsjef for kvalitet og samhandling

Lene Stene Salberg, kommunalsjef for kvalitet og samhandling

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
telefon: 92 05 68 30
E-post:

Kommunalsjefer for Oppvekst og utdanning

annika_b2.jpg

Kommunalsjef for barne- og familietjenesten Annika Björnström

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon, forkontor: 72 54 61 20
Mobil: 95 00 07 87
E-post:

Marianne Bruket

Kommunalsjef for barnehage Marianne Bruket

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon, forkontor: 72 54 61 20
Telefon: 91 38 80 49
E-post:

Bjørn Helge Græsli, kommunalsjef

Kommunalsjef innovasjon, støtte og utvikling Bjørn Helge Græsli 

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon, forkontor: 72 54 61 20
Telefon: 90 99 43 71
E-post:

Svein Johny Forren

Kommunalsjef for skole Svein Johny Forren

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon, forkontor: 72 54 61 20
Telefon: 91 86 97 43
E-post:

Enhet for samfunnssikkerhet og beredskap

Portrett av Camilla Renate Moe

Sikkerhets- og beredskapssjef Camilla Renate Storseth Moe

Telefon: 90 12 02 22
E-post:

Pressebilder

Kommunens fotoarkiv 

Sist oppdatert: 08.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward