Startlånet skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Låneordningen skal være et supplement til det ordinære kredittmarkedet. Boligen skal være godkjent som egen boenhet av bygningsmyndighetene og skal ligge i Trondheim kommune. Kommunen kan stille krav om at boligen må være egnet for husstanden hva angår beliggenhet, planløsning og/eller størrelse

Søknad om boligfinansiering med dokumentasjon sendes til Trondheim kommune, Boligfinansiering, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim.

Det kan også søkes elektronisk.

Krav til søker

 • Søkere må være over 18 år og ha gyldig oppholdstillatelse i Norge. Søkere med oppholdstillatelse gitt etter utlendingsloven kapittel 3, personer med opphold i forbindelse med arbeid, studier etc., får ikke innvilget startlån
 • Søkere som er gift, registrert partnere eller samboere med felles barn, skal søke sammen
 • Søkere forventes å ha langvarige problemer med å finansiere egen bolig og må ha benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir
 • Søkere som har behov for omsorgstjenester må ha avklart tjenestebehovet samt dokumentere dette ved søknad om startlån

Økonomiske forhold

Søkere må mangle nødvendig egenkapital, men ha betjeningsevne for å kunne betjene tilstrekkelige boliglån til formålet. Inntekten må være fast og forutsigbar i rimelig tid fremover. Det betyr at også søkere med midlertidige inntekter med rimelig forutsigbarhet kan få innvilget startlån.

Øvre grenser for brutto årsinntekt for å få innvilget startlån er basert på folketrygdens grunnbeløp (G) som for tiden er kr 93.634,-.

 • 4,5 G for enslige, utgjør kr 421.353,-
 • 6,75 G for par, utgjør kr 632.030,-
 • 6 G for enslige med barn, utgjør kr 561.804,-
 • 9 G for par med barn, utgjør kr kr 842.706,-

Søkere kan ikke ha:

 • Gjeldsordning/søkt gjeldsordning eller betydelige gjeldsproblemer
 • Forventning om inntektsreduksjon eller økning av faste utgifter slik at betjeningsevnen ikke blir tilstrekkelig fremover
 • Forventning om inntektsøkning og/eller egenkapital som tilsier at søkerne vil oppnå tilstrekkelig finansiering til formålet i det ordinære kredittmarkedet

 

Betjeningsevne

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen(Statens Institutt for Forbruksforskning) for husstanden – etter at alle andre utgifter som ikke dekkes av SIFO-satsen, er betalt. Dette gjelder også renter og avdrag, både på løpende og nye lån. Ved vurdering av betjeningsevne vil det tas høyde for at søker kan betjene en høyere rente enn på innvilgelsestidspunktet for å ta høyde for renteøkninger og uforutsette inntektsbortfall som følge av for eksempel arbeidsledighet.

Låneutmåling

Utmålingen av startlånet vil variere avhengig av søkernes betjeningsevne og størrelsen på annen boligfinansiering. Søkere må som hovedregel ha oppnådd 80-85% boligfinansiering i det ordinære kredittmarkedet.

Rentevilkår

Trondheim kommune følger Husbankens rentesatser med et administrasjonspåslag på 0,25% poeng. Du kan velge mellom flytende rente eller fast rente med 5 års rentebinding. For opplysning om gjeldende rentesatser, se Husbanken. Denne viser Husbankens nominelle rentesatser uten rentepåslag.

Øvrige vilkår

Kreditten har for tiden følgende vilkår:

 • Annuitetslån
 • Nedbetalingstid inntil 30 år.
 • Etablerings-/depotgebyr på kr 3.000,- inklusive merverdiavgift.
 • Termingebyr kr 60,- inklusive merverdiavgift
 • 12 terminer per år.
 • Pant i boligen innenfor kjøpesum/takst

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er for tiden minimum 6 måneder regnet fra søknaden er fullstendig dokumentert. For dokumentasjon – se søknadsskjemaet.

Lover og retningslinjer

Husbankens forskrift om startlån av 01.04.2014 og gjeldende retningslinjer for behandling av søknader om startlån vedtatt av Bystyret 19.06.2014 ligger til grunn. 

Vedtak

Innvilget søknad om startlån resulterer i et vedtak med angitt prisramme for boligkjøpet/refinansiering/utbedring av bolig. Vedtaket er gyldig i seks måneder. Vedtak om avslag er skriftlig begrunnet.

Klagemulighet

Alle vedtak kan påklages til klagenemnda i kommunen. En eventuell klage skal fremsettes skriftlig for NAV-kontor Lerkendal innen 3 uker etter mottak av vedtak. Nye opplysninger må dokumenteres.

Kontakt oss

Alle henvendelser som gjelder boligfinansiering besvares på ett telefonnummer:

Telefon: 73 43 95 00  

Telefontid: mandag - fredag kl 10.00 - 14.00, unntatt tirsdager kl 11.00 - 14.00.

 

Epostadresse: bofin@trondheim.kommune.no.

Postadresse: Trondheim kommune, Boligfinansiering, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim. Denne adressen gjelder også for klager.

kommunal bolig Boligtjenester