Dispensasjon fra barnehageloven

Dispensasjon fra barnehageloven

Søknad om dispensasjon fra krav i barnehageloven


Oppvekstadministrasjonen kan, etter søknad fra barnehageeier, innvilge midlertidig dispensasjon fra lovkrav om bemanningsnorm, norm for pedagogisk bemanning, utdanningskravet, og kravet til norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder, jf. Lov om barnehager og Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager.

Midlertidig dispensasjon fra kravet om grunnbemanning

Barnehageeier kan sende en søknad om dispensasjon fra lovkrav om grunnbemanning i tråd med barnehagelovens § 26. I søknaden skal det legges ved en uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg, for å sikre at saken blir tilstrekkelig belyst, og foreldrenes rett til medvirkning er ivaretatt. Det kan gis dispensasjon fra kravet til grunnbemanning for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det. Dispensasjonsadgangen skal kun brukes unntaksvis.

Søknadsskjema for dispensasjon fra lovkrav om grunnbemanningen finner du her.

Midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning

Fagenheten kan innvilge dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning, jf. barnehagelovens § 25. Det kan gis dispensasjon for inntil ett år om gangen dersom særlige hensyn tilsier det og barnehageeier søker om dispensasjon. Barnehageeier skal legge ved uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i søknaden.

Søknadsskjema for norm for pedagogisk bemanning finner du her.

Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet og kravet om norskferdigheter

Oppvekstadministrasjonen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år om gangen, dersom barnehageeier søker om det jf. barnehageloven §§ 24 og 25. Stillingen det søkes dispensasjon for skal ha vært offentlig utlyst og det kan ikke ha meldt seg en kvalifisert søker. Dispensasjon gjelder den personen det søkes dispensasjon for og til en bestemt stilling i en bestemt barnehage.

Søknadsskjema for dispensasjon fra utdanningskravet finner du her.

Oppvekstadministrasjonen kan ved en søknad innvilge dispensasjon fra kravet om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder, dersom barnehageeier søker om det, jf. barnehageloven § 28. Stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker. Dispensasjon gjelder den personen det søkes dispensasjon for og til en bestemt stilling i en bestemt barnehage.

Søknadsskjema for dispensasjon fra norskferdigheter finner du her.

Sist oppdatert: 29.09.2023

Fant du det du lette etter?