Vedtekter for barnehager

Vedtekter for barnehager

Drift av barnehager reguleres av lover, forskrifter og barnehagens vedtekter. Alle barnehager skal i følge barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene. Disse inneholder opplysninger om for eksempel eierforhold, formål, opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalget, åpningstid og oppsigelsestid.

Det er viktig at du leser vedtektene før du tar imot tilbudet om barnehageplass. Når du takker ja til tilbud om barnehageplass, bekrefter du samtidig at du har lest og forstått vedtektene. For eksempel kan reglene for oppsigelsestid variere mellom de ulike barnehagene. Ta kontakt med barnehagen hvis du har spørsmål om vedtektene.

Vedtekter for private barnehager

Private barnehager har egne vedtekter. Gå til barnehagens nettside for å finne vedtektene.

Oversikt over barnehager i Trondheim

Vedtekter for kommunale barnehager

Bystyret vedtok desember 2021 reviderte vedtekter for kommunale barnehager i Trondheim som trer i kraft umiddelbart, med unntak av pkt.9 som gjelder fra barnehageåret 2022/23.

Bystyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjøre endringer i vedtektene i tråd med kommunale eller statlige vedtak.

Her kan du lese vedtektene på andre språk: arabiskengelsk, polsk, somali og ukrainsk.

1. Eierforhold og virkeområde

Trondheim kommune eier eller leier lokaler for de kommunale barnehagene, og står ansvarlig for driften.

2. Formål

Barnehagene drives i samsvar med barnehagelovens formål, kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage.

Barnehageloven § 1 Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagene følger barnehagelovens bestemmelser, rammeplan for barnehager og andre forskrifter og retningslinjer som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

3. Rett til plass

Barn med rett til plass etter barnehageloven § 16. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har rett til barnehageplass fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober og november det året det søkes barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

4. Opptak

Oppvekstadministrasjonen foretar opptak og tildeler barnehageplass etter vedtatte opptakskriterier.

Barn i Trondheim kommune skal ha samlet barnehagetilbud i én barnehage.

Trondheim kommune tilbyr kun hele dager i barnehagen. Redusert tid i barnehage betyr at antall dager pr uke reduseres, og minste antall dager er tre.

4.1 Opptakskriterier

Disse kriteriene omfatter alle opptak.

4.1.1 Opptakskrets

Barn bosatt i Trondheim kommune. Det kan søkes om barnehageplass uavhengig av bosted i kommunen. For å begynne i en kommunal barnehage må familien være bosatt i kommunen når barnet starter i barnehagen.

Barnehager med med samisk tilbud og tilbud om tegnspråk er definert med egen opptakskrets. Det betyr at søkere som er i målgruppen skal ha prioritet til plass i disse barnehagene.

4.2 Hovedopptak

Hovedopptaket gjelder barn som har lovfestet rett til barnehageplass (jf punkt 3). Rettigheten gjelder barn som står uten barnehageplass, og som har søkt innen søknadsfristen som er 1.mars.

4.2.1 Felles kriterier for prioritet til opptak i kommunale og ikke-kommunale barnehager

 • Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

  Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven § 5-1 første ledd bokstav a til d, § 3-1 og § 3-4 første ledd bokstav b, har rett til prioritet ved opptak i barnehage jf. barnehagelovens §18

  Krav til dokumentasjon: vedlegg fra Barne- og familietjenesten og/eller medisinskfaglig kompetent personell.

4.2.2 Tilleggskriterier for prioritet til opptak i kommunale barnehager

 • Søsken til barn i samme enhet.
 • Barn bosatt i barnehagens nærområde.
 • Loddtrekning (laveste trekningsnummer)

4.3 Overflyttingsopptak

Overflyttingsopptak gjelder for barn som har en barnehageplass i Trondheim, og som søker plass i en annen enhet/barnehage. Søknadsfristen er 1. februar. Plassene tildeles fra august.

Søknad om flytting mellom barnehager innenfor samme enhet, sendes enhetsleder.

4.3.1 Felles kriterier for prioritet til opptak i kommunale og ikke-kommunale barnehager

 • Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

  Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven § 5-1 første ledd bokstav a til d, § 3-1 og § 3-4 første ledd bokstav b, har rett til prioritet ved opptak i barnehage jf barnehagelovens §18

  Krav til dokumentasjon: vedlegg fra Barne- og familietjenesten og/eller medisinskfaglig kompetent personell.

4.3.2 Tilleggskriterier for prioritet til opptak i kommunale barnehager

 • Barn som har plass i en familiebarnehage prioriteres dersom det søkes om overflytting til en ordinær barnehage. Det er et vilkår at barnet er fylt tre år eller fyller tre år i løpet av året.
 • Søsken til barn i samme enhet.
 • Barn bosatt i barnehagens nærområde og som har plass i en barnehage utenfor dette området.
 • Barn bosatt i barnehagens nærområde og som har plass i en barnehage i dette området.
 • Loddtrekning (laveste trekningsnummer)

4.4 Suppleringsopptak

Det blir foretatt opptak gjennom hele året dersom det blir ledig plass. Dette opptaket gjelder for barn med og uten barnehageplass som søker utenom fristene for hovedopptak eller overflyttingsopptak.

4.4.1 Felles kriterier for prioritet til opptak i kommunale og ikke-kommunale barnehager

 • Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

  Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven § 5-1 første ledd bokstav a til d, § 3-1 og § 3-4 første ledd bokstav b, har rett til prioritet ved opptak i barnehage jf barnehagelovens §18

  Krav til dokumentasjon: vedlegg fra Barne- og familietjenesten og/eller medisinskfaglig kompetent personell.

 • Barn som i løpet av barnehageåret mister plassen sin på grunn av nedleggelse eller permisjon/stenging av barnehagen.

4.4.2 Tilleggskriterier for prioritet til opptak i kommunale barnehager

 • Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og/eller andre forhold. Krav til dokumentasjon: Vedlegg fra lege, sykehus eller Barne- og familietjenesten.
 • Barn prioriteres etter alder der det eldste barnet får plass først.

5. Foreldrebetaling

Stortinget fastsetter hvert år maksimalpris per år for plass i barnehage. Prisen gjelder for et heldagstilbud. I forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen fastsetter bystyret satser for foreldrebetalingen og regler for moderasjoner og gratis kjernetid.

Maksimalprisen fordeles på elleve måneder, der juli er betalingsfri.

5.1 Kostpenger

Betaling for mat kommer i tillegg. Prisen for mat besluttes av enhetsleder i samarbeid med barnehagens brukerråd.

5.2 Søskenmoderasjon

Familier med mer enn ett barn i barnehage får 30% reduksjon på kontingenten for barn nummer to og gratis kontingent fra og med barn nummer tre.

Du får reduksjon på den rimeligste plassen

Søskenmoderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de er registrert i folkeregisteret.

Der foreldrene har avtalt delt bosted for barnet, skal barnet anses for å være fast bosatt begge steder/med begge foreldrene. Det må leveres søknad med dokumentasjon om samværsavtale (minimum 40 prosent).

Søskenmoderasjon gjelder ikke kostpenger.

5.3 Redusert foreldrebetaling på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid

Trondheim kommune behandler søknader om redusert foreldrebetaling etter de nasjonale reglene for inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

5.4 Redusert foreldrebetaling ved ekstraordinær stenging

Ved ekstraordinær stenging av barnehagen, kan foreldre få tilbakebetalt kontingent for de dagene barnehagen holder stengt.

5.5 Betalingsfritak ved sykdom

Når barn på grunn av sykdom har fravær på mer enn en måned sammenhengende, kan det etter søknad gis fritak for foreldrebetaling. Sykdomsperioden må dokumenteres med erklæring fra lege.

6. Oppsigelse

6.1 Oppsigelse av plassen skal skje via søknadsportalen

Oppsigelsestiden er en måned, regnet fra den første i måneden. Kontingent må betales ut oppsigelsestiden.

Reglene for oppsigelse gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg før plassen tas i bruk.

6.2 Oppsigelse ved bytte av barnehageplass innad i kommunen

Ved bytte av plass mellom kommunale barnehager, vil nåværende plass automatisk bli sagt opp når foreldrene har takket ja til ny plass.

Ved bytte av plass mellom private barnehager, eller private og kommunale barnehager, må nåværende plass sies opp av foreldrene.

Unntak: Ved overflyttingsopptak vil plassen sies opp automatisk ved bytte mellom barnehager i Trondheim. Dette gjelder for barn med plass i både kommunale og private barnehager.

6.3 Oppsigelse fra kommunen

Kommunen kan si opp en barnehageplass med en måneds varsel fra den første i måneden.

Slik oppsigelse kan gis ved manglende betaling, ved flytting ut av kommunen og dersom plassen er tildelt ut fra uriktige opplysninger.

7. Flytting fra kommunen

Dersom familien flytter ut av kommunen, kan barnet beholde barnehageplassen i inntil en måned.

Dersom særskilte grunner tilsier at barnet bør fortsette i barnehagen ut over en måned, kan familien søke om dette til Oppvekstadministrasjonen.

8. Permisjon fra barnehageplass

Søknad om permisjon fra barnehageplass sendes til barnehagen innen den første i måneden, og minst en måned før permisjonen skal gjelde.

Permisjon kan ikke gis før barnet har begynt i barnehagen. Søknad om permisjon kan innvilges med betalingsfritak dersom plassen kan benyttes av et annet barn i permisjonstiden.

9. Ferie

Barn i barnehage skal som hovedregel ha fire uker ferie hvert år. Minimum tre uker bør være sammenhengende i løpet av sommeren. Foreldre/foresatte leverer melding om barnets sommerferie til enhetsleder før 1. mai.

Kommunale barnehager stenger tre sammenhengende uker i juli. Alle barnehager skal ha stengt i ukene 28 og 29. Barnehagens enhetsleder beslutter, i samråd med barnehagens samarbeidsutvalg, om den tredje uka som barnehagen holder stengt skal være uke 27 eller uke 30.

10. Planleggingsdager

Personalet i barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av året. Barnehagen er da stengt.

Informasjon om hvilke dager barnehagene skal ha stengt finnes på skole- og barnehagekalender.

11. Åpningstid

Barnehagens daglige åpningstid kan variere i de ulike kommunale barnehagene. Informasjon om åpningstid skal gis på den enkelte barnehages hjemmeside. Fastsetting av åpningstid eller endring av åpningstid besluttes av enhetsleder i samråd med barnehagens brukerråd.

Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 12.00, dersom ikke annet er bestemt. Åpningstider de øvrige dagene i jul og påske avtales etter kartlegging av behov og besluttes av enhetsleder i samråd med barnehagens brukerråd/samarbeidsutvalg.

12. Foreldreråd og brukerråd

Alle barnehager skal ha et foreldreråd. Alle foreldre til barn i barnehagen er med i foreldrerådet, og velger sine representanter til barnehagens brukerråd. Brukerråd tilsvarer barnehagelovens bestemmelse, § 4 om samarbeidsutvalg, og skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte, slik at hver av gruppene er likt representert.

Foreldrerådet og brukerrådet skal ivareta barnas og foreldrenes interesser og bidra til et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene.

13. Leke- og oppholdsareal

Barnehagens leke- og oppholdsareal skal følge veiledende norm på 4 kvadratmeter for barn over tre år og 5,3 kvadratmeter for barn under tre år.

14. Forsikring

Kollektiv ulykkesforsikring gjelder alle barna som har plass i de kommunale barnehagene.

Sist oppdatert: 15.05.2024

Fant du det du lette etter?