Dine klagerettigheter

Dine klagerettigheter

På denne siden kan du lese om hvem du skal henvende deg til om du ønsker å klage på et enkeltvedtak du har fått av Oppvekstadministrasjonen eller om du er misfornøyd med barnehagetilbudet ditt.

Klage på enkeltvedtak

Ønsker du å klage på et vedtak som handler om ditt barn? Du kan klage på enkeltvedtak til den instansen som har fattet det. Det skal stå i vedtaket om du kan klage på det og hvordan. Det er Oppvekstadministrasjonen som behandler klager på vedtak vi har fattet på vegne av Trondheim kommune. Noen ganger blir klagene også sendt videre til formannskapet og/eller Statsforvalteren for endelig behandling.

Du kan klage på følgende enkeltvedtak til Oppvekstadministrasjonen

  • Vedtak om barnehageplass, ikke innfridd ønske om barnehage nr. 1 eller 2 ved hovedopptaket etter Barnehagelovens §16.
  • Vedtak om eller avslag på redusert foreldrebetaling i barnehage etter Barnehagelovens §20.
  • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter Barnehagelovens §35. Har du barn i kommunal barnehage, klager du til barnehagen først.
  • Vedtak om skyss til barn med spesialpedagogisk hjelp etter Barnehagelovens §36. Har du barn i kommunal barnehage, klager du til barnehagen først.

Send din klage til

Trondheim kommune, Oppvekstadministrasjonen

Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

eller til

Klage på barnehagetilbudet 

Hvordan går du frem hvis du er misfornøyd med barnehagetilbudet i din barnehage? Barnehagemyndigheten skal påse at både de kommunale og private barnehagene driver i samsvar med barnehageloven med forskrifter.  

1. Saker som er viktige for alle foreldre i din barnehage

Hvis du vil ta opp saker som er viktige for alle foreldre, kan du ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen. 

2. Er du misfornøyd med tilbudet til ditt barn? 

1. Kontakt barnehagen først

Hvis du ønsker å klage, eller sende en bekymring på en barnehages pedagogiske eller trivselsmessige tilbud, må du først ta kontakt med styrer i barnehagen. Da kan barnehagen få mulighet til å løse saken på lavest mulig nivå. 

2. Kontakt barnehageeier

Hvis du ikke opplever å bli hørt når du tar kontakt med styrer må du ta kontakt med barnehageeier. Kontaktinformasjon til barnehageeier kan du få av styrer i barnehagen. 

3. Klage til tilsynsmyndigheten

Opplever du å ikke bli møtt på din klage eller bekymring, selv om du har henvendt deg både til styrer og barnehageeier? Da kan du sende en skriftlig klage til barnehagemyndigheten på e-post: .

Hvis klagen inneholder sensitiv informasjon, eller annen informasjon om personlige forhold, ber vi om at du sender klagen til Trondheim kommune, ved barnehagemyndigheten, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim.

Skriftlige henvendelser til Trondheim kommune blir automatisk registrert i vårt saksarkiv og kan bli publisert offentlig på postlisten til Trondheim kommune.

Hva skjer med klagen min? 

Når barnehagemyndigheten mottar klagen, vurderer vi først om innholdet er omfattet av barnehageloven.

Innholdet i klagen vil bli formidlet skriftlig til barnehageeier, som vil få mulighet til å uttale seg om saken til barnehagemyndigheten. Taushetsbelagte opplysninger vil unntas offentligheten. Vi gjør oppmerksom på at det ikke forhindrer at noen kan be om innsyn i saken, blant annet media, men taushetsbelagt informasjon blir da fjernet.

Når vi har mottatt barnehageeiers tilsvar, vil barnehagemyndigheten vurdere om saken avsluttes eller skal følges opp videre. Du som har sendt inn klagen vil få en tilbakemelding på hvordan klagen følges opp av barnehagemyndigheten.

Våre virkemidler er:

Veiledning (barnehageloven § 10)

Dersom barnehagemyndigheten vurderer at det er fare for regelverksbrudd, kan vi vurdere veiledning med barnehageeier. Veiledningen har som mål at barnehagen skal drive i tråd med regelverket. Veiledningsprosessen og saksgang i veiledningen er mellom barnehagemyndigheten og barnehageeier.

Tilsyn (barnehageloven § 53)

Dersom barnehagemyndigheten vurderer at det er fare for regelverksbrudd, kan vi vurdere å åpne tilsyn. Tilsynsprosessen og saksgang i tilsynet er mellom barnehagemyndigheten og barnehageeier. Etter et tilsyn er gjennomført mottar barnehagen en rapport. Avdekker barnehagemyndigheten brudd på barnehageloven med forskrifter, vil barnehagen få varsel om pålegg om retting.Saksgangen følger forvaltningslovens prinsipper.

Sist oppdatert: 19.01.2024

Fant du det du lette etter?