Samisk språk og kultur i barnehage og skole

Samisk språk og kultur i barnehage og skole

Trondheim kommune ligger utenfor samisk forvaltningsområde. Dette påvirker en del av rettighetene samiske barn har i barnehage- og skolealder.

Les denne siden på sørsamisk / åarjelsaemien

Les denne siden på nordsamisk / davvisámegiella

Les denne siden på lulesamisk / julevsámegiella

Bruk dette skjemaet for å melde deg av/på samiskopplæring

For deg med barn i barnehage

Hva kan jeg forvente av barnehagen?

Trondheim kommune skal legge forholdene til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur. Barnehagene må ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur, i tråd med Barnehageloven og ILO konvensjon nr. 169 Del IV som Norge har ratifisert.

"Samiske barn i barnehage skal få støtte til å bevare og utvikle sitt språk, sin kunnskap og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor. Innholdet i barnehagetilbudet til samiske barn utenfor samiske distrikt skal tilpasses barnas samiske bakgrunn. Dette innebærer at samiske barn og foreldre har rett til å forvente at personalet har kjennskap til, og legger vekt på, at også den samiske kulturen skal være en del av barnehagens innhold. Det skal legges til rette for at barna også kan få møte samisk språk." (Rammeplan, Udir, 2017, s. 25).

Du kan informere barnehagen om ditt barns behov for samiskopplæring i barnehage ved å krysse av for dette i barnehagesøknaden eller ved å nevne det i en foreldresamtale. Alle barnehager kan søke om tilskudd fra Sametinget til å tilby språkopplæring på sør-/lule- og nordsamisk til barn på enheten. Ta kontakt med Oppvekstadministrasjonen hvis du lurer på hvilke barnehager som har samisktalende barn.

Samisk barnehageavdeling

1. august 2017 åpnet Trondheim kommune byens første samiske barnehagetilbud på Ferista friluftsbarnehage. Ta kontakt med enhetsleder hvis du ønsker plass på det samiske barnehagetilbudet, i tillegg til å krysse av for det i merknadsfeltet på barnehagesøknaden. Samiske søkere har prioritet til avdelingen ved hovedopptaket og Trondheim kommune er med på Sametingets ordning om gratis kontingent for barn på denne  avdelingen i barnehageårene 23/24, 24/25 og 25/26.

Barnehagen driver egen samisk avdeling med en nordsamisk pedagogisk leder og en sørsamisk språkarbeider. Ved avdelingen Belnie er det sør-, nord- og lulesamiske barn.

Ferista friluftsbarnehage har en knutepunktfunksjon overfor andre barnehager. Dette innebærer at de veileder andre barnehager og formidler samisk språk og kultur til barnehager i byen. De har også jevnlige samlinger der samiske barn og barnehagepersonale kan delta sammen.

For deg med barn i grunnskole

Samiske barn (barn av forelder/foreldre som står i eller har rett til å stå i samemanntallet) har en lovfestet rett til å få opplæring i samisk, selv om de bor utenfor det samiske forvaltningsområdet. Denne rettigheten gjelder både i grunnskolen og på videregående skole. Det er valgfritt hvilket samisk språk barna velger, men rettigheten er begrenset til ett samisk språk.

Kommunen kan vedta å legge opplæringen i samisk til en eller flere skoler i kommunen. Du som forelder/foresatt må ta kontakt med skolen barnet ditt går på for å få i gang opplæringstilbudet. Elever på ungdomstrinn avgjør selv om de ønsker opplæring i eller på samisk.

Skolestarterforeldre bør informere skolen om behov for samiskopplæring innen 15.mars for å sikre at opplæringen kommer i gang ved skolestart, men kommunen er pliktig til å sette i gang opplæring uansett når i året du flytter til Trondheim. Hvis det er minimum 10 elever med samisk som førstespråk som ønsker hele opplæringen på samisk, er kommunen pliktig til å tilby dette.

Kommunen kan tilby samiskopplæring med lokal lærer, via fjernundervisning, som hospitering eller en kombinasjon av disse. Trondheim kommune etterstreber å tilby lokal opplæring i samisk fremfor fjernundervisning så langt det lar seg gjøre. Elever i Trondheim som får fjernundervisning i samisk, tilbys et eller to hospiteringsopphold i året, avhengig av om de har samisk som morsmål.

Noen elever har samisk som førstespråk og noen som andrespråk. Samisk som andrespråk har ulike læreplaner som er tilpasset elevenes språkferdigheter ved oppstart. Fordelen med dette er at alle barn som ønsker å lære samisk får mulighet til det, uansett hvor gamle de er eller når de ønsker å starte opplæringen i samisk. Elever med samisk som andrespråk har rett på 87 årstimer på barnetrinn, og 76 årstimer på ungdomstrinn. De følger læreplan i samisk 2 eller samisk 3 avhengig av alder og språkferdigheter. Elever med samisk som førstespråk følger læreplan i samisk 1 og har rett på 160 årstimer på småtrinnet, 104 årstimer på mellomtrinnet og 95 årstimer på ungdomstrinnet.

Førstespråkselever får tilbud om å gjennomføre nasjonale prøver i lesing og regning på samisk i tillegg til, eller i stedet for, på norsk.

Hvis eleven har to førstespråk, eller har samisk som andrespråk, har eleven rett til fritak for vurdering med karakter i sidemål. Lovverket som regulerer eksamen finner du i forskrift til opplæringsloven, mens informasjon om oppmelding, gjennomføring og sensur er på UDIRs sider. Mer informasjon om samiske barns rettigheter i grunnskolen i Opplæringsloven § 6-2

Kommunens opplæringstilbud i 2023/2024

Sørsamisk

Ta kontakt med nærskolen din om du ønsker opplæring i sørsamisk. Kommunen har et samarbeid med Sørsamisk kunnskapspark om å kunne tilby fjernundervisning.

Nordsamisk

Kommunen tilbyr lokal lærer. Hansbakken skole har personal- og koordineringsansvar for opplæring i nordsamisk. Vi har som mål å tilby samiskopplæring så nær den skolen eleven går på som mulig. I tillegg prøver vi å samordne opplæringa slik at elevene har noen andre å praktisere samisk med. Samiskgruppene organisert på grunnlag av nivå/læreplan. Dette innebærer at ikke alle elever får samiskopplæring på nærskolen sin.

Elever i grunnskolen som får opplæring i samisk, har rett til gratis skyss dersom det er behov for det. Elevenes nærskoler gjør vedtak om og finansierer skyss til samiskopplæringen.

Private skoler i Trondheim og omegn kan ta kontakt med Hansbakken skole, hvis de ønsker å kjøpe stedlig nordsamiskopplæring.

Lulesamisk

Kommunen tilbyr fjernundervisning i samarbeid med Sørsamisk kunnskapspark.

Kontaktinformasjon til samiske aktører i byen

Et samisk foreldrenettverk er under opprettelse i Trondheim.

Tips til bruk av samisk språk og kultur i barnehager og skoler

Sist oppdatert: 22.12.2023

Fant du det du lette etter?