Grunnforhold

Grunnforhold

Informasjon om grunnforhold og skredfare er viktig grunnlag for arealplaner, dele- og byggesaker.

Søknad om tillatelse til grunnundersøkelse på kommunal grunn

Trondheim kommune er i utgangspunktet positiv til at det foretas grunnboringer på kommunal grunn. For å forenkle saksbehandlingen i slike saker er det utarbeidet et skjema. Skjemaets del 1 skal fylles ut av den som ber om tillatelse til å utføre undersøkelsene, og nødvendige vedlegg må ligge ved. Anmodningen må sendes inn 10 virkedager før grunnboringen skal utføres. Tillatelse er gitt når kommunen ved Eierskapsenheten har haket av for at det gis tillatelse i skjemaets del 2 og skjemaet er signert og returnert til den som har bedt om tillatelse.

Grunnundersøkelser i Trondheim

Trondheim kommune utfører grunnundersøkelser for egne prosjekter. Kommunen kan også utføre grunnundersøkelser for andre offentlige etater og myndigheter, men ikke for private aktører.

Mange leverer grunnundersøkelser

De fleste grunnundersøkelser i Trondheim er utført av Trondheim kommune, Rambøll Norge AS, Multiconsult ASA og Statens Vegvesen. Trondheim kommune har en database med opplysninger om grunnundersøkelser som er gjort i Trondheim.

 • Rambøll Norge AS (RAM) eier rapporter fra Kummeneje (KUM) og SCC.
 • Multiconsult AS (MULT) eier rapporter fra Noteby (NOT) og Geoteam (GEO).
 • SWECO eier rapporter fra Grøner (GRO).

For øvrig er det registrert rapporter fra:

 • Statens vegvesen (STV)
 • NGI
 • NGU
 • Bane NOR (NSB)
 • NTNU (NTH)
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Norconsult AS (NORC)
 • SINTEF
 • Asplan Viak (ASPLAN)
 • COWI AS (COWI)
 • GeoMidt AS (GeoMidt)
 • Geovest AS (GeoV)
 • Dosent Riise (RIS)
 • Tyske firmaer 1940-1945 (D)

Opplysningene i grunndatabasen og rapporter fra undersøkelser utført av Trondheim kommune er åpne for alle. For innsyn i grunnundersøkelser utført av andre enn kommunen, må man henvende seg til utførende konsulent eller bestiller av undersøkelsen.

Registrerte opplysninger er:

 • koordinater for borepunkt
 • type sondering/prøvetaking
 • utførende
 • rapportnummer og tittel
 • antall meter sondert
 • kvikkleire - JA/NEI
 • fjellkontakt - JA/NEI
 • torvdybde

Geotekniske rapporter fra Trondheim kommune

Kommunens rapporter finnes via avansert kartløsning og karttypen grunnforhold.

Grunnundersøkelsene er gjort over en lang tidsperiode. Gate- og områdenavn kan derfor være endret.

Grunnundersøkelsene i rapportene er gjort for bestemte prosjekt og problemstillinger. Det er ikke sikkert at rapportens konklusjoner og anbefalinger kan overføres til andre prosjekter, men resultatene fra undersøkelsene kan brukes som grunnlag for geoteknisk vurdering. Verken kommunen eller andre borefirma har noe ansvar for andres bruk og tolkninger av de geotekniske rapportene og data fra grunnboringsdatabasen.

De aller eldste "rapportene" er ikke fullstendige rapporter og har liten verdi for andre enn geotekniske sakkyndige.

Karttypen grunnforhold

I kommunens kartløsning finnes karttypen grunnforhold som gir informasjon om utførte grunnundersøkelser, kvikkleiresoner og løsmasser. Opplysninger om hvem som har gjort grunnundersøkelsen finnes via kartet. Ved bruk av annen nettleser enn Internett Explorer må du skifte fra rasterkart til vektorkart i knapperaden over kartet. Rapporter fra kommunens undersøkelser (rosa punkt) er tilgjengelige for alle. Rapportene fra Trondheim kommune kan du se på eller laste ned ved å holde pekeren over punktet og klikke på "vis rapport" i den gule firkanten som kommer opp ved siden av punktet.

Kart Grunnforhold

Kvikkleire og andre løsmasser

Oversikt over registrerte kvikkleiresoner finnes på skrednett. Vær oppmerksom på at det også kan være kvikkleire utenfor registrerte kvikkleiresoner. Oversikt over løsmasser finnes på NGUs løsmassekart.

Skredsikkerhet

Det er gitt lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere som skal sikre at det bygges på skredsikker grunn. Krav til skredsikkerhet avhenger av hva man skal bygge, se blant annet Retningslinjer og bestemmelser til kommuneplanens arealdel.

NVEs Skrednett viser aktsomhetskart for flere skredtyper.

Forurenset grunn

Aktsomhetskart for forurenset grunn og oversikt over miljøprøver er en del av karttypen grunnforhold. Miljøenheten er lokal forurensningsmyndighet. Miljødirektoratet har en database som blant annet inneholder opplysninger om eiendommer med registrert grunnforurensning.

Radon- og metangass fra grunnen

I Trondheim er grunnforholdene slik at radonfaren generelt sett er liten, både fordi det er lite radonfarlig fjell i grunnen og fordi det stort sett er leire over fjellet. Mer informasjon finnes på NGUs side: Fakta om radonfare, og på Miljøenhetens nettside Mer om radon i Trondheim kommune.

Spørsmål om radon rettes til Miljøenheten på .

I forbindelse med nybygg kreves det radonsperre mot grunnen, TEK17, hvis man ikke kan dokumentere at radonnivået er tilstrekkelig lavt.

Metangass er eksplosjonsfarlig ved gitte blandingsforhold mellom luft og metan. Metangass dannes i søppelfyllinger. Gassen er tyngre enn luft og kan følge ledningsgrøfter til kummer og kjellere. Dette må man ta hensyn til ved bygging nær avfallsdeponi.

Dybde til fjell - boring etter grunnvarme

NGUs løsmassekart gir en grov oversikt over løsmasser og hvor det er lite løsmasser over fjell. I NGUs grunnvannsdatabase finnes opplysninger om eksisterende brønner, som for eksempel hvor langt man har måttet bore for å komme til fjell.

Rystelser i grunnen

Henvendelser om rystelser fra vegtrafikk rettes til vegholder. For kommunale veger er dette Trondheim bydrift .

Sist oppdatert: 13.08.2021

Fant du det du lette etter?